Инструменты пользователя

Инструменты сайта


klimash_yu_a

КЛIМАШ Юрый Аляксандравіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт кафедры тэхналогіі шкла і керамікі. У 2001 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт па спецыялізацыі “Тэхналогія тонкай функцыянальнай і будаўнічай керамікі”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г. У 2009 г. уключаны ў спіс таленавітых маладых навукоўцаў, якім прызначаны стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 2009 г. працуе намеснікам дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта хімічнай тэхналогіі і тэхнікі.

Yuryi A. Klimash

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor of Department of Glass and Ceramics Techno­logy. Graduated from BSTU (Technology of Fine Building and Functional Ceramics) in 2001. Has been working at BSTU since 2001. In 2009 a Prize Winner of the Grant of the President of the Republic of Belarus. Deputy Dean on educational and ideological work of Chemical Technology and Engineering Faculty since 2009.


Навуковыя інтарэсы: даследаванні мінеральнай сыравіны і распрацоўка на яе аснове керамічных мас рознага прызначэння; вывучэнне рэалагічных уласцівасцей керамічных суспензій; павышэнне эксплуатацыйных уласцівасцей сценавых керамічных матэрыялаў. Аўтар больш за 50 навуковых прац, 2 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: ААТ “Белмастацкераміка” (г. п. Радашковічы), ААТ “Кераміка” (г. Віцебск), Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Інстытут НІІСМ”, Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ і інш.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый “Тэхналогія і абсталяванне вытворчасці керамічных вырабаў”.

Асноўныя публікацыі: Левицкий, И.А. Реологические свойства шликеров на основе полиминеральных глин с добавкой электролитов / И.А. Левицкий, Ю.А. Климош Стекло и керамика. – 2004. – № 11. Левицкий, И.А. Структурообразование плотноспекшейся керамики бытового назначения / И.А. Левицкий, Ю.А. Климош Стекло и керамика. – 2005. – № 6. Реставрация фасадов зданий по ул. Ленина / И.А. Левицкий [и др.] Архитектура и строительство. – 2006. – № 6. (Один из авт.). Архитектурно-декоративные изделия фасадной керамики / И.А. Левицкий [и др.] Строительные материалы. – 2007. – № 10. (Один из авт.). Повышение надежности и долговечности керамических стеновых материалов путем гидрофобизации их поверхности / И.В. Пищ [и др.] Строительная наука и техника. – Минск, 2009. – № 6. (Один из авт.). —- Scientific interests: Investigations of mineral raw materials and on its basis development ceramic materials for different applications; study of rheological properties of ceramic suspensions; uprating of operational properties of wall ceramic materials. The author of more than 50 publications, 2 patents. Scientific partners: JSC “Belmastatskeramika” (Radashkovichy), JSC “Keramika” (Vitsebsk), Scientific-Research and Production Design RUE “Institute NIISM”, Research Institute for Physical Chemical Problems of BSU. Teaching activities: Delivers the course of lectures “Technology and Equipment for the Production of Ceramic Products”. Main publications: Levitsky, I.A. Rheological Properties of Ceramic Slurry on the Basis of Polymineral Clays with Electrolytes / I.A. Levitsky, Yu.A. Klimosh Glass and Ceramics. – 2004. – No. 11. Levitsky, I.A. Structurization of Vitrified Ceramics for Residential Use / I.A. Levitsky, Yu.A. Klimosh Glass and Ceramics. – 2005. – No. 6. Restoration of Building Facades in Lenin Street / I.A. Levitsky [et al.] Architecture and Construction. – 2006. – No. 6. (a co-author). Architectural Decorating Ware of Facade Ceramics / I.A. Levitsky [et al.] Building Materials. – 2007. – No. 10. (a co-author). Increasing of Reliability and Durability of Wall Ceramic Materials with Waterproofing Admixtures on Their Surfaces / I.V. Pishch [et al.] Construction Science and Engineering. – Minsk, 2009. – No. 6. (a co-author).

klimash_yu_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia