Инструменты пользователя

Инструменты сайта


khvyasko_g_m

ХВЯСЬКО Генадзь Міхайлавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Скончыў у 1961 г. Беларускі лесатэхнічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1964 г., дацэнт кафедры тэарэтычнай механікі.

Genadz M. Khvyasko

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Forestry Engineering Institute in 1961. Has been working at BSTU since 1964. Assistant Professor of Department of Theoretical Mechanics.


Навуковыя інтарэсы: драўніназнаўства, мадыфікаваная драўніна, механічныя ўласцівасці драўніны, рэалагічныя ўласцівасці, механічныя ўласцівасці кампазіцыйных матэрыялаў, анізатрапія іх уласцівасцей; механічнае абсталяванне прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў. Аўтар 60 публікацый.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэарэтычная механіка”, “Тэорыя механізмаў і машын”.

Асноўныя публікацыі: Хвесько, Г.М. Реологические характеристики модифицированной древесины при сжатии / Г.М. Хвесько Механическая технология древесины: сб. ст. – Минск, 1983. Макаревич, С.С. Ползучесть древесины, модифицированной термохимическим способом / С.С. Макаревич, Г.М. Хвесько Лесной журнал. – 1984. – № 6. Макаревич, С.С. Упруговязкие свойства модифицированной фенолоспиртами древесины березы при ее изгибе / С.С. Макаревич, Г.М. Хвесько Деревообраб. пром-сть. – 1991. – № 3. Хвясько, Г.М. Курс тэарэтычнай механікі / Г.М. Хвясько. – Мінск: БДТУ, 2000. Хвясько, Г.М. Тэарэтычная механіка. Практыкум: у 2 ч. / Г.М. Хвясько. – Мінск: БДТУ, 2004. – Ч. 1. Хвясько, Г.М. Тэарэтычная механіка. Практыкум: у 2 ч. / Г.М. Хвясько. – Мінск: БДТУ, 2005. – Ч. 2. Белов, В.В. Динамика машин и виброзащита: лекции / В.В. Белов, Г.М. Хвесько. – Минск: БГТУ, 2009. —- Scientific interests: Wood science, modified wood, mechanical properties of wood, rheological properties, mechanical properties of composite materials, anisotropy of properties of such materials; mechanical equipment of construction materials enterprises. The author of 60 publications. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Theoretical Mechanics”, “Theory of Mechanisms and Machines”. Main publications: Khvesko, G.M. Rheological Characteristics of Modified Wood under Compression / G.M. Khvesko Mechanical Technology of Wood. – Minsk, 1983. Makarevich, S.S. Creeping of Thermochemically Modified Wood / S.S. Makarevich, G.M. Khvesko Forestry Journal. – 1984. – No. 6. Makarevich, S.S. Viscoelastic Properties of Phenol-alcohol-modified Birch Wood under Bending / S.S. Makarevich, G.M. Khvesko Woodworking Industry. – 1991. – No. 3. Khvesko, G.M. Course of Theoretical Mechanics / G.M. Khvesko. – Minsk: BSTU, 2000. Khvesko, G.M. Theoretical Mechanics. Practical Manual: in 2 parts / G.M. Khvesko. – Minsk: BSTU, 2004. – Part 1. Khvesko, G.M. Theoretical Mechanics. Practical Manual: in 2 parts / G.M. Khvesko. – Minsk: BSTU, 2005. – Part 2. Belov, V.V. Dynamics and Vibro-protection of Machines: lectures / V.V. Belov, G.M. Khvesko. – Minsk: BSTU, 2009.

khvyasko_g_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:18 — pia