Инструменты пользователя

Инструменты сайта


khizheusky_a_v

ХІЖЭЎСКІ Алег Віктаравіч

Кандыдат педагагічных навук, дацэнт. Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь, трэнер-выкладчык вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, майстар спорту СССР па барацьбе самба і дзюдо. Суддзя міжнароднай катэгорыі. Неаднаразовы чэмпіён і прызёр Рэспублікі Беларусь па самба і дзюдо. Прызёр першынства СССР па самба. Скончыў Беларускі дзяржаўны ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга інстытут фізічнай культуры ў 1977 г. па спецыяльнасці “выкладчык фізічнай культуры і спорту”. Скончыў Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт па спецыяльнасці “эканаміст”. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2009 г., дацэнт кафедры фізічнага выхавання і спорту.

Aleg V. Khizheusky

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor. Honoured Trainer of the Republic of Belarus, teaching trainer (higher qualification category), Master of Sports of the USSR (sambo, judo). Sports referee (international category). Was a champion and prize-winner at sambo and judo championships of the Republic of Belarus many times. Was a prize-winner at sambo championship of the USSR. Graduated from Belarusian State Institute of Physical Culture in 1977 (speciality “Physical Training and Sports Teacher”). Graduated from Belarusian State Economic University (speciality “Economist”). Has been working at BSTU since 2009. Assistant Professor of Department of Physical Training and Sport.


Навуковыя інтарэсы: ацэнка і прагназаванне функцыянальнага стану спартсменаў. Кіраўніцтва фізічнай падрыхтоўкай студэнтаў і спартсменаў высокай кваліфікацыі. Аўтар 64 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры, навуковая брыгада зборнай каманды Рэспублікі Беларусь па самба і дзюдо.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыі па дысцыпліне “Тэорыя і методыка фізічнага выхавання і спорту”, праводзіць практычныя заняткі са студэнтамі асноўнага і спартыўнага аддзяленняў і зборнай камандай універсітэта па самба і дзюдо.

Асноўныя публікацыі: Хижевский, О.В. Методика использования тренажерных устройств в физическом воспитании студентов: учеб. пособие / О.В. Хижевский, Е.А. Масловский. – Минск: БГЭУ, 1999. Хижевский, О.В. Предупреждение травматизма, самоконтроль, массаж и самомассаж борца: учеб.-метод. пособие / О.В. Хижевский, В.А. Хижевская. – Минск: БГЭУ, 2001. Хижевский, О.В. Белорусская народная борьба. Спортивные правила. Белорусская федерация народной борьбы / О.В. Хижевский, В.Н. Грищенков. – Минск, 2005. Хижевский, О.В. Борцовское многоборье белорусов: учеб. фильм / О.В. Хижевский, Г.Э. Адамович. – Минск, 2005. Хижевский, О.В. Спортивные единоборства: учеб. пособие / О.В. Хижевский, Д.Б. Руковицын. – Минск: Белпринт, 2005. Хижевский, О.В. Самбо. Программа для специализированных учебно-спортивных учреждений и училищ Олимпийского резерва: учеб. пособие / О.В. Хижевский, В.Я. Кулакевич; НИИ Министерства спорта и туризма Респ. Беларусь. – Минск, 2006. Хижевский, О.В. Воспитание психологических, морально-эстетических и волевых качеств военнослужащих в процессе занятий физической культурой и спортивными единоборствами: учеб.-метод. пособие / О.В. Хижевский. – Минск, 2009. Хижевский, О.В. Меры предупреждения спортивного травматизма в Вооруженных Силах Республики Беларусь: учеб.-метод. пособие / О.В. Хижевский. – Минск, 2009.


Scientific interests: Evaluation and forecasting of functional condition of sportsmen; management of physical training of students and highly qualified sportsmen. The author of 64 publications.

Scientific partners: Military Academy of the Republic of Belarus, Belarusian State University of Physical Culture, scientific group of Belarusian sambo and judo national team.

Teaching activities: Delivers the course of lectures: “Theory and Methods of Physical Training and Sports”, practical exercises for students (basic physical training and sports training), for sambo and judo University teams.

Main publications: Khizhevsky, O.V. Methods of Application of Training Equipment for Students’ Physical Training: tutorial / O.V. Khizhevsky, E.A. Mas­lovsky. – Minsk: Belarusian State Economic University, 1999. Khizhevsky, O.V. Wrestler Injuries Prevention, Self-control, Massage and Self-massage: manual / O.V. Khizhevsky, V.A. Khizhevskaya. – Minsk: Belarusian State Economic University, 2001. Khizhevsky, O.V. Belarusian Folk Wrestling. Sport Rules. Belarusian Federation of Folk Wrestling / O.V. Khizhevsky, V.N. Grishchenkov. – Minsk, 2005. Khizhevsky, O.V. Wrestling Combination of Belarusians: educational Film / O.V. Khizhevsky, G.E. Adamovich. – Minsk, 2005. Khizhevsky, O.V. Sport Martial Arts: tutorial / O.V. Khizhevsky, D.B. Rukovitsyn. – Minsk: Belprint Publ., 2005. Khizhevsky, O.V. Program for Specialized Educational-and-Sport Institutions and Olympic Reserve Schools: tutorial / O.V. Khizhevsky, V.Ya. Kulakevich; Scientific-Research Institute of Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Belarus. – Minsk, 2006. Khizhevsky, O.V. Development of Psychological, Moral, Aesthetic and Willpower Qualities of Militaries in Physical Training and Sport Martial Arts Exercises: manual / O.V. Khizhevsky. – Minsk, 2009. Khizhevsky, O.V. Measures for Prevention of Sport Injuries in Armed Forces of the Republic of Belarus: manual / O.V. Khizhevsky. – Minsk, 2009.

khizheusky_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:27 — pia