Инструменты пользователя

Инструменты сайта


keura_g_i

КЕЎРА Галiна Iванаўна

Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Скончыла ў 1987 г. Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію па спецыяльнасці “Эканоміка і арганізацыя сельскай гаспадаркі”, у 2000 г. Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці “Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя зносіны”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2002 г., дацэнт кафедры статыстыкі, бухгалтарскага ўліку, аналізу і аўдыту.

Galina I. Keura

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Agricultural Academy in 1987 (speciality “Economics and Organization of Agriculture”), from Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus in 2000 (speciality “World Economy and International Economic Relations”). Has been working at BSTU since 2002. Assistant Professor of Department of Statistics, Accounting, Analysis and Audit.


Навуковыя інтарэсы: даследаванне інвестыцыйнай актыўнасці суб’ектаў гаспадарання Рэспублікі Беларусь, цэны і цэнаўтварэнне. Аўтар больш за 80 навуковых і практычных прац, у тым ліку 8 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Педагагічная дзейнасць: распрацавала і чытае лекцыйныя курсы, надрукавала адпаведныя вучэбна-метадычныя дапаможнікі па дысцыплінах “Цэнаўтварэнне” і “Цэны і цэнавая палітыка” для студэнтаў вочнай і завочнай формаў навучання ўсіх эканамічных спецыяльнасцей. Вядзе падрыхтоўку навукова-педагагічных кадраў, з’яўляецца навуковым кіраўніком 1 аспіранта.

Асноўныя публікацыі: Кевра, Г.И. Ценообразование: тексты лекций / Г.И. Кевра. – Минск: БГТУ, 2008. Кевра, Г.И. Становление предприятий с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь / Г.И. Кевра Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2008. – Вып. ХVI. Кевра, Г.И. Интеграция регионов Республики Беларусь в систему мирового хозяйства в процессе создания СЭЗ / Г.И. Кевра Устойчивое социально-экономическое развитие региона: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 16–17 мая 2008 г.: в 2 ч. – Гродно: ГрГУ, 2008. – Ч. 2. Кевра, Г.И. Предприятия с иностранными инвестициями в сфере деятельности свободных экономических зон / Г.И. Кевра Труды БГТУ. Сер. VΙI, Экономика и управление. – 2009. – Вып. XVΙI. Кевра, Г.И. Развитие экспорта в системе внешнеторговой деятельности малого предпринимательства Беларуси / Г.И. Кевра Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы IХ Междунар. науч. конф.,15–16 окт. 2009 г. – Минск, 2009. Кевра, Г.И. Оптовая торговля: особенности определения отпускных цен / Г.И. Кевра Практическое ценообразование. – 2009. – № 5(15). —- Scientific interests: Investigations of investment activities of economic entities in the Republic of Belarus, prices and pricing. The author of more than 80 publications, including 8 tutorials and manuals. Scientific partners: Belarusian State Economic University, Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Pricing”, “Prices and Pricing Policy” for full-time and correspondence students of all economic specialities. The author of manuals on these courses. Supervises the work of 1 post-graduate. Main publications: Kevra, G.I. Pricing: Texts of Lectures / G.I. Kevra. – Minsk: BSTU, 2008. Kevra, G.I. Development of Enterprises with Foreign Investments in the Territory of the Republic of Belarus / G.I. Kevra Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2008. – Iss. XVI. Kevra, G.I. Integration of Regions of the Republic of Belarus into the World Economy in the Course of Development of Free Econo­mic Zones / G.I. Kevra Sustainable Social and Economic Re­gional Development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, Grodno, May 16-17, 2008: in 2 parts. – Grodno: Grodno State University, 2008. – Part 2. Kevra, G.I. Enterprises with Foreign Investments in the Scope of Activities of Free Economic Zones / G.I. Kevra Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2009. – Iss. XVII. Kevra, G.I. Development of Export within the Structure of Foreign Trade Activities of the Small Entrepreneurship in Belarus / G.I. Kevra Problems of Forecasting and Governmental Regulation of Social and Economic Development: Proceedings of IX International Scientific Conference, October 15-16, 2009. – Minsk, 2009. Kevra, G.I. Wholesale Trade: Specific Features of Ex-factory Pricing / G.I. Kevra Practical Pricing. – 2009. – No. 5(15).

keura_g_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:25 — pia