Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kaspyrovich_s_a

КАСПЯРОВІЧ Сяргей Антонавiч

Кандыдат эканамiчных навук, дацэнт. Скончыў у 1998 г. Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт з адзнакай. У 2003 г. абараніў дысертацыю на суiсканне вучонай ступенi кандыдата эканамiчных навук па спецыяльнасці “Матэматычныя i iнструментальныя метады эканомiкi”. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з моманту яго сканчэння, намеснiк дэкана iнжынерна-эканамiчнага факультэта па вучэбнай i навуковай рабоце з 2004 па 2010 г., выконваў абавязкi загадчыка кафедры эканомiкi i кiравання на прадпрыемствах у 2009–2010 гг. Дэкан факультэта з 2010 г.

Syargey A. Kaspyarovich

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University (with honors) in 1998. In 2003, presented the thesis for scientific degree of Candidate of Economic Sciences in speciality “Mathematical and Instrumental Methods in Economy”. Has been working at BSTU since the time of graduation. In 2004-2010, was a Vice-Dean of Economic Engineering Faculty (on Education and Science). In 2009-2010, was an Acting Head of Department of Economics and Management on Enterprises. Since 2010, Dean of Economic Engineering Faculty.


Навуковыя інтарэсы: эканомiка i кiраванне народнай гаспадаркай i яе галiнамi; эканомiка прадпрыемства; прагназаванне i планаванне эканамiчнай дынамiкi; выкарыстанне эканомiка-матэматычных метадаў для распрацоўкі кіраўніцкіх рашэнняў; кiраванне iнавацыямi; забеспячэнне эканамiчнай бяспекi. Аўтар і сааўтар больш за 70 навуковых прац, у тым ліку 11 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.I. Мендзялеева, Iнстытут эканомікі Уральскага аддзялення РАН.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Прагназаванне і планаванне эканомікі”, “Планаванне на прадпрыем­стве галіны”, “Унутрыфірмавае планаванне”, “Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства)”.

Асноўныя публікацыі:

Проблемы и перспективы объединения экономики России и Республики Беларусь / А.И. Татаркин [и др.]. – Екатеринбург, 2001. (Один из авт.).

Касперович, С.А. Многоотраслевая модель неравновесной динамики для прогнозирования развития промышленного комплекса Беларуси / С.А. Касперович, В.Я. Асанович Белорусский экономический журнал. – 2004. – № 4. Деревяго, И.П. Концептуальные основы формирования модели устойчивого роста / И.П. Деревяго, С.А. Касперович Вестник БГЭУ. – 2006. – № 3.

Прогнозирование и планирование экономики: курс лекций / сост. С.А. Касперович. – Минск: БГТУ, 2007.

Касперович, С.А. Взаимодействие инновационного развития с динамическими и качественными характеристиками экономического роста / С.А. Касперович Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2008. – Вып. XVI. —- Scientific interests: Economics and management in national economy and its branches, economics of enterprise, forecasting and planning of economic dynamics, application of mathematical economic methods for ma­nagerial decision development, innovations management, economic security. The author and co-author of more than 70 publications, including 11 manuals. Scientific partners: Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Academy of Public Administration under the Aegis of the President of the Republic of Belarus, Belarusian State Economic University, Mendeleev Russian Chemical-Technological University, Institute of Economics of the Urals Department of Russian Academy of Sciences. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Economy Forecasting and Planning”, “Planning at Enterprise of Branch of Industry”, “Company In-house Planning”, “Economics of Organization (Enterprise)”. Main publications: Problems and Prospects of Unification of Economies of Russia and the Republic of Belarus / A.I. Tatarkin [et al.]. – Ekaterinburg, 2001. (A co-author). Kasperovich, S.A. Multi-branch Model of Non-equilibrium Dyna­mics for Forecasting of Development of Industrial System in Belarus / S.A. Kasperovich, V.Ya. Asanovich Belarusian Economic Journal. – 2004. – No. 4. Derevyago, I.P. Conceptual Principles of Development of Sustainable Growth Model / I.P. Derevyago, S.A. Kasperovich / / Bulletin of Belarusian State Economic University. – 2006. – No. 3. Economy Forecasting and Planning: texts of lectures / by S.A. Kasperovich. – Minsk: BSTU, 2007. Kasperovich, S.A. Innovative Development Relationships with Dynamic and Qualitative Characteristics of Economic Growth / S.A. Kas­perovich / / Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Ma­nagement. – 2008. – Iss. XVI.

kaspyrovich_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:23 — pia