Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kaplich_v_m

КАПЛІЧ Валерый Міхайлавіч

Доктар біялагічных навук, прафесар. Скончыў ветэрынарны факультэт Віцебскага ветэрынарнага інстытута ў 1983 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2005 г., выконвае абавязкі загадчыка кафедры турызму і прыродакарыстання з 2009 г.

Valery M. Kaplich

Doctor of Biological Sciences, Professor. Graduated from Vitebsk Veterinary Institute (Veterinary Faculty) in 1983. Has been working at BSTU since 2005. Acting Head of Tourism and Nature Management Department since 2009.


Навуковыя інтарэсы: сістэматыка і экалогія насякомых, лесаахова, паразіталогія. Аўтар 145 навуковых прац і 14 кніг.

Навуковыя партнёры: НПЦ па біярэсурсах НАН Беларусі, Інстытут заалогіі РАН, Маскоўская акадэмія ветэрынарнай медыцыны і біятэхналогіі імя К.І. Скрабіна.

Педагагічная дзейнасць: выкладае курсы лекцый па дысцыплінах “Сістэматыка насякомых”, “Лясная энтамалогія”, “Асновы пчалярства”, “Пабочнае лесакарыстанне з асновамі пчалярства”. Падрыхтаваў 1 доктара і 1 кандыдата навук.

Асноўныя публікацыі: Каплич, В.М. Кровососущие мошки лесной зоны / В.М. Каплич, З.В. Усова. – Минск: Ураджай, 1990. Каплич, В.М. Кровососущие мошки (Diptera, Simuliidае) Беларуси / В.М. Каплич, М.В. Скуловец. – Минск: БГПУ им. М. Танка, 2000. Каплич, В.М. Основы рыбоводства / В.М. Каплич, В.А. Герасимчик. – Минск: БГТУ, 2007. Каплич, В.М. Основные итоги изучения кровососущих мошек (Diptera, Simuliidae) на территории Беларуси / В.М. Каплич Материалы IV Всерос. съезда Паразитологического о-ва при РАН. – СПб., 2008. Каплич, В.М. Адаптация и состояние сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) в лесных культурах / В.М. Каплич, С.А. Праходский Науковий вiсник Волиньского нацiонального унiверситету iмени Лесi Украiнки. – Луцк, 2009. – № 2. Основы пчеловодства / В.М. Каплич [и др.]. – Минск: БГТУ, 2009.


Scientific interests: Taxonomy and ecology of insects, forest protection, parasitology. Author of 145 research papers and 14 books.

Scientific partners: NASB Scientific and Industrial Centre on Bioresources, RAS Insitute of Zoology, Moscow Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Taxonomy of Insects”, “Forest Enthomology”, “Principles of Bee-Keeping”, “Incidental Forest Utilization and Principles of Bee-Keeping”. Has trained 1 Doctor of Sciences and 1 Candidate of Sciences.

Main publications: Kaplich, V.M. Bloodsucking Blackflies of Forest Zone / V.M. Kaplich, Z.V. Usova. – Minsk: Uradzhai Publ., 1990. Kaplich, V.M. Bloodsucking Blackflies (Diptera, Simuliidae) in Belarus / V.M. Kaplich, M.V. Skulovets. – Minsk: BSPU, 2000. Kaplich, V.M. Fundamentals of Fish Breeding / V.M. Kaplich, V.A. Gerasimchik. – Minsk: BSTU, 2007. Kaplich, V.M. Main Results of Studying of Bloodsucking Blackflies (Diptera, Simuliidae) in Belarus / V.M. Kaplich Materials of IV All-Russian Congress of RAS Parasitological Society. – St. Petersburg, 2008. Kaplich, V.M. Adaptation and Condition of Scotch Pine (Pinus silvestris L.) in Sylvulae / V.M. Kaplich, S.A. Prakhodsky Proceedings (Vestnik) of L. Ukrainka Volynsk National University. – Lutsk, 2009. – No. 2. Principles of Bee-Keeping / V.M. Kaplich [et al.]. – Minsk: BSTU, 2009.

kaplich_v_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:03 — pia