Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ivanova_n_p

ІВАНОВА Наталля Пятроўна

Кандыдат хімічных навук, дацэнт кафедры хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі. У 1984 г. скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1984 г. Член секцыі тэхналагічных дысцыплін Навукова-метадычнага савета пры Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь (секцыя “Хімія”) з 2000 г.

Natallya P. Ivanova

Candidate of Chemical Sciences. Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1984. Has been working at BSTU since 1984. Member of Scientific Methodical Council of Ministry of Education of the Republic of Belarus (section “Chemistry”) since 2000.


Навуковыя інтарэсы: карозія і засцярога металаў; хімічныя крыніцы току; распрацоўка каразійнастойкіх электродных матэрыялаў. Аўтар звыш 60 друкаваных прац, 5 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Карозія і засцярога металаў”, “Хімічныя крыніцы току”, “Уводзіны ў спецыяльнасць”.

Асноўныя публікацыі: Иванова, Н.П. Коррозия и защита металлов. Лабораторный практикум / Н.П. Иванова, И.М. Жарский. – Минск: БГТУ, 2007. Великанова, И.А. Влияние условий синтеза на электрохимическую активность оксидных иридиево-титановых электродов / И.А. Великанова, Н.П. Иванова, И.М. Жарский Электрохимия. – 2008. – № 7. Великанова, И.А. Анодное окисление щавелевой кислоты на оксиднометаллических электродах / И.А. Великанова, Н.П. Ива­­нова, И.М. Жарский Весці. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2008. – № 1. Иванова, Н.П. Прикладная электрохимия: учеб.-метод. пособие / Н.П. Иванова, И.М. Жарский. – Минск: БГТУ, 2009.


Scientific interests: Corrosion and protection of metals, chemical sources of electric current, development of corrosion resistant electrode materials. The author of more than 60 publications, 5 patents.

Scientific partners: Belarusian National Technical University.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Corrosion and Protection of Me­tals”, “Chemical Sources of Electric Current”, “Introduction into Speciality”.

Main publications: Ivanova, N.P. Corrosion and Protection of Metals. Manual for Laboratory Works / N.P. Ivanova, I.M. Zharsky. – Minsk: BSTU, 2007. Velikanova, I.A. Influence of Synthesis Conditions on Electrochemical Activity of Oxide Iridium-titanium Electrodes / I.A.Velikanova, N.P. Ivanova, I.M. Zharsky Electrochemistry. – 2008. – No. 7. Velikanova, I.A. Anodic Oxidation of Oxalic Acid on Oxide Metallic Electrodes / I.A. Velikanova, N.P. Ivanova, I.M. Zharsky News (Vesti) of NASB. Series of Chemical Sciences. – 2008. – No. 1. Ivanova, N.P. Applied Electrochemistry: manual / N.P. Ivanova, I.M. Zharsky. – Minsk: BSTU, 2009.

ivanova_n_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:15 — pia