Инструменты пользователя

Инструменты сайта


gvozdzeu_v_k

ГВОЗДЗЕЎ Валерый Кірылавіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1972 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1977 г., дэкан лесагаспадарчага факультэта.

Valery K. Gvozdzeu

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1972. Has been working at BSTU since 1977. Dean of Forestry Faculty.


Навуковыя інтарэсы: інтэнсіфікацыя вырошчвання пасадачнага матэрыялу ў лясных гадавальніках, вывучэнне сучаснага стану лясных культур асноўных лесаўтваральных парод і распрацоўка мерапрыем­стваў па ўдасканаленні агратэхнікі і тэхналогіі іх стварэння. Аўтар 110 артыкулаў.

Навуковыя партнёры: Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, РУП “Белдзяржлес”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыпліне “Лясныя культуры і ахоўнае лесаразвядзенне”.

Асноўныя публікацыі: Якимов, Н.И. Лесные культуры и защитное лесоразведение: учеб. пособие / Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев, Н.И. Праход­- ский. – Минск: БГТУ, 2007. Гвоздев, В.К. Лесоводство и лесовосстановление: учеб. пособие / В.К. Гвоздев, В.П. Григорьев, В.И. Чистый. – Минск: Дизайн ПРО, 2003. Гвоздев, В.К. Лесомелиорация ландшафта: тексты лекций / В.К. Гвоздев, Н.И. Якимов. – Минск: БГТУ, 1996. Гвоздев, В.К. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Лабораторный практикум / В.К. Гвоздев, А.П. Волкович, В.В. Нос­ников. – Минск: БГТУ, 2005.


Scientific interests: Intensification of planting stock growing in forest nurseries, investigation of current conditions of main forest species and improvement of their growing technique. Author of 110 papers.

Scientific partners: NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany, RUE “Beldzyarzhles”.

Teaching activities: Delivers the course of lectures “Sylvulae and Protective Affo­restation”.

Main publications: Yakimov, N.I. Sylvulae and Protective Afforestation: tutorial / N.I. Yakimov, V.K. Gvozdev, N.I. Prakhodsky. – Minsk: BSTU, 2007. Gvozdev, V.K. Silviculture and Forest Regeneration: tutorial / V.K. Gvozdev, V.P. Grigoriev, V.I. Chisty. – Minsk: Design PRO Publ., 2003. Gvozdev, V.K. Forest Reclamation of Landscape: texts of Lectures / V.K. Gvozdev, N.I. Yakimov. – Minsk: BSTU, 1996. Gvozdev, V.K. Sylvulae and Protective Afforestation. Manual for Laboratory Works / V.K. Gvozdev, A.P. Volkovich, V.V. Nosnikov. – Minsk: BSTU, 2005.

gvozdzeu_v_k.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:02 — pia