Инструменты пользователя

Инструменты сайта


gryshkevich_a_a

ГРЫШКЕВІЧ Аляксандр Аляксандравіч

Кандыдат тэхнічных навук. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1986 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2003 г., загадчык кафедры дрэваапрацоўчых станкоў і інструментаў.

Alyaksandr A. Gryshkevich

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1986. Has been working at BSTU since 2003. Head of Department of Woodworking Machines and Tools.


Навуковыя інтарэсы: праектаванне новых канструкцый дрэваапрацоўчага інструменту і ўдасканаленне існуючых; распрацоўка рацыянальных рэжымаў рэзання; распрацоўка рацыянальных рэжымаў фрэзеравання краёў абліцаваных драўнянастружкавых пліт. Аўтар 49 друкаваных прац, сярод якіх 3 вучэбна-метадычныя дапаможнікі.

Навуковыя партнёры: Маскоўскі дзяржаўны інстытут лесу, Інстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў НАН Беларусі, ААТ “Мінскпраектмэбля”, ААТ “Барысаўскі ДАК”.

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы па рэзанні драўнiны i дрэварэзальным iнструменце, механiчнай апрацоўцы драўнiны i драўняных матэрыялаў, кiраванні працэсамi рэзання.

Асноўныя публікацыі: Клубков, А.П. Сборная фреза с поворотными и быстросъемными сегментами / А.П. Клубков, А.А. Гришкевич, А.А. Клубков Деревообраб. пром-сть. – 1994. – № 4. Использование силовых воздействий на элементы сборной фрезы при разработке рефлекторных самонастраивающихся инструментов / А.А. Гришкевич [и др.] Материалы. Технологии. Инструменты. – 2007. – № 2. Аникеенко, А.Ф. Методика проведения экспериментальных исследований по фрезерованию древесных плитных материалов на обрабатывающем центре с числовым программным управлением Rover B4.35 / А.Ф. Аникеенко, А.А. Гришкевич Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2007. – Вып. XV. Эффективность применения TiN-, ZrN-, Ti – Zr – N- и Ti-покрытий на твердосплавных резцах при обработке ламинированных древесностружечных плит концевыми фрезами / А.А. Гришкевич [и др.] Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2008. – Вып. XVI. Гришкевич, А.А. Теоретическое обоснование расчета хрупкой прочности режущей кромки дереворежущего инструмента / А.А. Гришкевич, А.П. Клубков Механика машин, механизмов и материалов. – 2008. – № 3(4). Гришкевич, А.А. Расчет напряжений в лезвии дереворежущего инструмента от сил, параллельных биссектрисе угла заострения / А.А. Гришкевич Механика машин, механизмов и материалов. – 2009. – № 4(9).


Scientific interests: Design and improvement of constructions of woodcutting tools; development of efficient conditions of cutting; development of efficient conditions of edge milling of faced chipboards. Author of 49 papers, including 3 manuals.

Scientific partners: Moscow State Institute of Forest, Institute of Solid State and Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Belarus, open JSC “Minskprojectmebel”, open JSC “Borisov Woodworking Integrated Works”.

Teaching activities: Delivers the courses on woodcutting, woodcutting tools, machining of wood and wood materials, control of cutting processes.

Main publications: Klubkov, A.P. Prefabricated Mill with Rotary and Quick-detachable Segments / A.P. Klubkov, A.A. Grishkevich, A.A. Klubkov Woodworking Industry. – 1994. – No. 4. Application of Force Impact on Elements of Interlocking Side Mill during Development of Reflectory Self-Adjusting Tools / A.A. Grishkevich [et al.] Materials. Technologies. Tools. – 2007. – No. 2. Anikeyenko, A.F. Technique of Experimental Testing on Milling of Wood Boards Using CNC Processing Centre Rover B4.35 / A.F. Ani­keyenko, A.A. Grishkevich Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2007. – Iss. XV. Efficiency of Using TiN-, ZrN-, Ti – Zr – N- and Ti-Coverings in Carbide Cutters While Processing of Laminated Chipboards by End Mills / A.A. Grishkevich [et al.] Proceedings of BSTU. Se­ries VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2008. – Iss. XVI. Grishkevich, A.A. Theoretical Justification of Brittle Strength Calculation of Woodcutting Edge / A.A. Grishkevich, A.P. Klubkov Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials. – 2008. – No. 3(4). Grishkevich, A.A. Stress Analysis in Woodcutting Edge Depending on Forces Parallel to Taper Angle Bisector / A.A. Grishkevich Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials. – 2009. – No. 4(9).

gryshkevich_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:08 — pia