Инструменты пользователя

Инструменты сайта


grushova_y_i

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

grushova_y_i [2016/01/05 11:43] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​grushova_y_i.png?​nolink&​200 |}}ГРУШОВА Яўгенія Іванаўна
 +
 +Доктар тэхнічных навук, дацэнт. Выпускніца Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1969 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1969 г., займае пасаду прафесара кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў. ​
 +
 +Yaugeniya I. GRUSHOVA
 +
 +Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute ​
 +in 1969.  Has been working at BSTU since 1969.  Professor of  Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +хімія і тэрмадынаміка раствораў неэлектралітаў,​ палімераў;​ тэорыя і практыка экстракцыйнага раздзялення і ачышчэння нафтавых фракцый;​ фізіка-хімічныя ўласцівасці нафтавых дысперсных сістэм;​ тэхналогія глыбокай перапрацоўкі нафты; распрацоўка флатацыйных рэагентаў для перапрацоўкі калійных руд.
 +Аўтар больш за 300 публікацый,​ у тым ліку 198 навуковых прац, 1 вучэбнага і 28 вучэбна-метадычных дапаможнікаў,​ 1 манаграфіі,​ больш за 100 вынаходстваў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі,​ Інстытут хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі;​ Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт,​ ААТ “Белгорхімпрам” (г. Мінск, Салігорск);​ ААТ “Нафтан” (г. Наваполацк);​ ААТ “Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод”,​ ААТ “Завод горнага воску” (г. п. Свіслач),​ ААТ “Гродна Азот”.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацавала вучэбныя праграмы і выкладае курсы лекцый па дысцыплінах “Хімічная тэхналогія зыходных рэчываў для арганічнага сінтэзу”,​ “Хімія і тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу”,​ “Хімія і тэхналогія перапрацоўкі нафты і газу”,​ “Тэхналогія і абсталяванне асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу”,​ “Энергазберажэнне ў хімічнай прамысловасці”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Грушова,​ Е.И. Применение добавок химических соединений для интенсификации процессов экстракции,​ флотации,​ адсорбции:​ монография / Е.И. Грушова,​ А.И. Юсевич. – Минск: БГТУ, 2006.
 +Грушова,​ Е.И. Структурно-термодинамические характеристики разбавленных растворов спиртов в апротонных растворителях / Е.И. Грушова,​ А.И. Юсевич // Журн. физ. химии. – 2007. – 
 +Т. 81, № 12.
 +Грушова,​ Е.И. Химическая технология мономеров в производстве органических продуктов:​ учеб. пособие / Е.И. Грушова. – Минск: БГТУ, 2003.
 +Грушова,​ Е.И. Структурно-термодинамические характеристики водных растворов полиэтиленгликолей / Е.И. Грушова,​ И.В. Шу­ляк,​ А.М. Кравченко // Успехи в химии и химической технологии:​ сб. науч. тр. – М.: РХТУ им. Д.М. Менделеева,​ 2009. – № 4.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Chemistry and thermodynamics of nonelectrolytes solutions, ​ polymers; theory and practice of extractive separation ​ and purification of petroleum fractions; physical-chemical properties of petroleum dispersion systems; technology of  deep petroleum processing; development of flotation reagents for flotation of silvinyte.
 +The author of more than 300 publications,​ including 198 papers, ​
 +1 tutorial, 28 manuals, 1 monograph, more than 100 inventions.
 +
 +**Scientific partners:**
 +NASB Institute of Nature Utilization,​ NASB Institute of Chemistry of New Materials, St. Petersburg State Technological University, production amalgamations:​ “Belgarkhimpram” (Minsk, Soligorsk), “Naftan” (Novopolotsk),​ “Mozyr Oil-Refining Plant”, “Enterprise of Wax” (Svisloch), JSC “Grodno Azot”.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed educational programs and delivers the courses of lectures: “Chemical Technology of Raw Materials for Organic Synthesis”,​ “Chemistry and Technology of Basic Organic and Petroleum Chemical Synthesis”,​ “Chemistry and Technology of Processing of Petroleum and Gas”, “Technology and Equipment of Basic Organic and Petroleum Chemical Synthesis”,​ “Energy Conservation in Chemical Industry”.
 +
 +**Main publications:​**
 +Grushova, E.I. Utilization of Additives of Chemical Compounds to Intensify Processes of Extraction, ​ Flotation, ​ Adsorption: monograph / E.I. Grushova, A.I. Yusevich. – Minsk: BSTU, 2006. 
 +Grushova, E.I. Structural Thermo-Dynamic Characteristics of Dilluted Alcohols in Aproton Solvents / E.I. Grushova, A.I. Yusevich // Journal of Physical Chemistry. – 2007. – Vol. 81, No. 12.
 +Grushova, E.I. Chemical Technology of Monomers in Production of Organic Substances: tutorial / E.I. Grushova. – Minsk: BSTU, 2003. 
 +Grushova, E.I. Structural Thermo-Dynamic Characteristics of Aqueous Solutions of Polyethyleneglucoles / E.I. Grushova, I.V. Shulyak, A.M. Kravchenko // Success in Chemistry and Chemical Technology: proceedings. – M.: Mendeleyev Chemical Techological University, 2009. – No. 4. 
 +
  
grushova_y_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:43 — pia