Инструменты пользователя

Инструменты сайта


grushova_y_i

ГРУШОВА Яўгенія Іванаўна

Доктар тэхнічных навук, дацэнт. Выпускніца Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава 1969 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1969 г., займае пасаду прафесара кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў.

Yaugeniya I. GRUSHOVA

Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1969. Has been working at BSTU since 1969. Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэрмадынаміка раствораў неэлектралітаў, палімераў; тэорыя і практыка экстракцыйнага раздзялення і ачышчэння нафтавых фракцый; фізіка-хімічныя ўласцівасці нафтавых дысперсных сістэм; тэхналогія глыбокай перапрацоўкі нафты; распрацоўка флатацыйных рэагентаў для перапрацоўкі калійных руд. Аўтар больш за 300 публікацый, у тым ліку 198 навуковых прац, 1 вучэбнага і 28 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 1 манаграфіі, больш за 100 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут прыродакарыстання НАН Беларусі, Інстытут хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі; Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, ААТ “Белгорхімпрам” (г. Мінск, Салігорск); ААТ “Нафтан” (г. Наваполацк); ААТ “Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод”, ААТ “Завод горнага воску” (г. п. Свіслач), ААТ “Гродна Азот”.

Педагагічная дзейнасць: распрацавала вучэбныя праграмы і выкладае курсы лекцый па дысцыплінах “Хімічная тэхналогія зыходных рэчываў для арганічнага сінтэзу”, “Хімія і тэхналогія асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу”, “Хімія і тэхналогія перапрацоўкі нафты і газу”, “Тэхналогія і абсталяванне асноўнага арганічнага і нафтахімічнага сінтэзу”, “Энергазберажэнне ў хімічнай прамысловасці”.

Асноўныя публікацыі: Грушова, Е.И. Применение добавок химических соединений для интенсификации процессов экстракции, флотации, адсорбции: монография / Е.И. Грушова, А.И. Юсевич. – Минск: БГТУ, 2006. Грушова, Е.И. Структурно-термодинамические характеристики разбавленных растворов спиртов в апротонных растворителях / Е.И. Грушова, А.И. Юсевич Журн. физ. химии. – 2007. – Т. 81, № 12. Грушова, Е.И. Химическая технология мономеров в производстве органических продуктов: учеб. пособие / Е.И. Грушова. – Минск: БГТУ, 2003. Грушова, Е.И. Структурно-термодинамические характеристики водных растворов полиэтиленгликолей / Е.И. Грушова, И.В. Шу­ляк, А.М. Кравченко Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. – М.: РХТУ им. Д.М. Менделеева, 2009. – № 4.


Scientific interests: Chemistry and thermodynamics of nonelectrolytes solutions, polymers; theory and practice of extractive separation and purification of petroleum fractions; physical-chemical properties of petroleum dispersion systems; technology of deep petroleum processing; development of flotation reagents for flotation of silvinyte. The author of more than 300 publications, including 198 papers, 1 tutorial, 28 manuals, 1 monograph, more than 100 inventions.

Scientific partners: NASB Institute of Nature Utilization, NASB Institute of Chemistry of New Materials, St. Petersburg State Technological University, production amalgamations: “Belgarkhimpram” (Minsk, Soligorsk), “Naftan” (Novopolotsk), “Mozyr Oil-Refining Plant”, “Enterprise of Wax” (Svisloch), JSC “Grodno Azot”.

Teaching activities: Has developed educational programs and delivers the courses of lectures: “Chemical Technology of Raw Materials for Organic Synthesis”, “Chemistry and Technology of Basic Organic and Petroleum Chemical Synthesis”, “Chemistry and Technology of Processing of Petroleum and Gas”, “Technology and Equipment of Basic Organic and Petroleum Chemical Synthesis”, “Energy Conservation in Chemical Industry”.

Main publications: Grushova, E.I. Utilization of Additives of Chemical Compounds to Intensify Processes of Extraction, Flotation, Adsorption: monograph / E.I. Grushova, A.I. Yusevich. – Minsk: BSTU, 2006. Grushova, E.I. Structural Thermo-Dynamic Characteristics of Dilluted Alcohols in Aproton Solvents / E.I. Grushova, A.I. Yusevich Journal of Physical Chemistry. – 2007. – Vol. 81, No. 12. Grushova, E.I. Chemical Technology of Monomers in Production of Organic Substances: tutorial / E.I. Grushova. – Minsk: BSTU, 2003. Grushova, E.I. Structural Thermo-Dynamic Characteristics of Aqueous Solutions of Polyethyleneglucoles / E.I. Grushova, I.V. Shulyak, A.M. Kravchenko Success in Chemistry and Chemical Technology: proceedings. – M.: Mendeleyev Chemical Techological University, 2009. – No. 4.

grushova_y_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:43 — pia