Инструменты пользователя

Инструменты сайта


garast_a_i

ГАРАСТ Аляксандр Іванавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт, член Міжнароднага саюза машынабудаўнікоў (International Union of machine-builders). Узнагароджаны медалём “За працоўную адзнаку”. Прысвоена званне “Лепшы вынаходнік Мінскай вобласці”. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кі­рава 1975 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1975 г., дацэнт кафедры матэрыялазнаўства і тэхналогіі металаў.

Alyaksandr I. Garast

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Member of International Union of Machine-Builders. Awarded the Medal “For Outstanding Work”. Awarded the Title “The Best Inventor of Minsk Region”. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1975. Has been working at BSTU since 1975. Assistant Professor of Department of Materials Science and Metal Technology.


Навуковыя інтарэсы: працэсы выплаўкі і няпечавай апрацоўкі металічных расплаваў, саставы легіруючых і мадыфікуючых дабавак для металургічнай вытворчасці, метады прамога легіравання жалезавугляродзістых сплаваў, ахаладжальныя тэхналагічныя вадкасці і рэсурсазберагальныя тэхналогіі тэрмічнай апрацоўкі стальных вырабаў, саставы і рэжымы тэрмічнай апрацоўкі спецыяльных эканомналегіраваных сталей і чыгуноў, рэгуляванне масаабменных працэсаў у металургічных агрэгатах знешнімі электрычнымі палямі. Аўтар 170 навуковых публікацый, 1 вучэбнага дапаможніка ў 3-х частках па дысцыпліне “Матэрыялазнаўства”, 1 манаграфіі і 47 вынаход­стваў, у тым ліку 12 патэнтаў прамыслова развітых краін.

Навуковыя партнёры: Украінскі інфармацыйны цэнтр “Навука. Тэхніка. Тэхналогія”, Нацыянальны навуковы цэнтр “Харкаўскі фізіка-тэхнічны інстытут”, Прыазоўскі дзяржаўны тэхнічны універсітэт (г. Марыупаль), Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны політэхнічны універсітэт, Кам­ская дзяржаўная інжынерна-эканамічная акадэмія (г. Набярэжныя Чалны), Фізіка-тэхнічны інстытут НАН Беларусі, Беларускі нацыя­нальны тэхнічны універсітэт, РУП “Мінскі трактарны завод”, ТАА “Мінскі падшыпнікавы завод”, ТАА “Мінскі завод ацяпляльнага абсталявання”, ВРУП “Гомельскі вагонарамонтны завод Беларускай чыгункі”, Ліцейна-механічны завод “Універсал” (г. Салігорск), ААТ “Драгічынскі трактарарамонтны завод”.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Матэрыялазнаўства”, “Тэхналогія канструкцыйных матэрыялаў”, “Матэрыялазнаўства і засцярога ад карозіі”, “Матэрыялазнаўства і апрацоўка матэрыялаў”, “Засцярога матэрыялаў ад карозіі”.

Асноўныя публікацыі: Гарост, А.И. Железоуглеродистые сплавы: структурообра­зо­ва­ние и свойства / А.И. Гарост. – Минск: Беларус. навука, 2010. Гараст, А.І. Матэрыялазнаўства: вучэб. дапаможнік: у 3 ч. / А.І. Гараст. – Мінск: БДТУ, 1999–2001. – 3 ч. Гарост, А.И. Создание и применение прогрессивных и нетрадиционных технологий в инженерии материалов / А.И. Гарост Прогресивні технологіі і системи машинобудовання: міжнар. зб. навукових праць. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – Вип. 37. —- Scientific interests: Processes of production and extra-furnace processing of metal melts, compositions of alloying and modifying additions for me­tallurgy industry, methods of direct alloying of iron-carbon alloys, cooling process liquids and resource-saving technology of thermal processing of steel articles, compositions and conditions of heat treatment of special thinly-alloyed steels and cast irons, control of mass exchange processes in metallurgy aggregates by means of external electric fields. Author of 170 papers, 1 tutorial on course of “Materials Science” (in 3 parts), 1 monograph, 47 inventions, including 12 patents of industrialized states. Scientific partners: Ukrainian Information Cetre “Science. Engineering. Technology”, National Scientific Centre “Khar’kov Physical Engineering Institute”, Priazovsk State Technical University (Mariupol), St. Petersburg State Polytechnical University, Kama State Economic Engineering Academy (Naberezhniye Chelny), NASB Phy­sical-Engineering Institute, Belarusian National Technical University, RUE “Minsk Tractor Plant”, Ltd. “Minsk Bearing Plant”, Ltd. “Minsk Plant of Heating Facilities”, RUE “Gomel Railway Carriage Repair Works of Belarusian Railway”, foundry plant “Universal” (Soligorsk), open JSC “Dragichin Tractor Repair Works”. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Materials Science”, “Technology of Structural Materials”, “Materials Science and Corrosion Protection”, “Materials Science and Materials Processing”, “Corrosion Protection of Materials”. Main publications: Garost, A.I. Iron-Carbon Alloys: Structure Formation and Properties / A.I. Garost. – Minsk: Belarus. navuka Publ., 2010. Garost, A.I. Materials Science: tutorial: in 3 parts / A.I. Garost. –Minsk: BSTU, 1999-2001. – 3 parts. Garost, A.I. Creation and Application of Breakthrough and Non-Conventional Technologies in Materials Engineering / A.I. Garost Progressive technologies and systems of machine-building: Collection of international scientific paper. – Donetsk: DonNTU Publ., 2009. – Iss. 37.

garast_a_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:08 — pia