Инструменты пользователя

Инструменты сайта


frantskevich_v_s

ФРАНЦКЕВІЧ Віталь Станіслававіч

Кандыдат тэхнічных навук, старшы выкладчык кафедры машын і апаратаў хімічных і сілікатных вытворчасцей. У 2000 г. скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт па спецыяльнасці “Машыны і апараты хімічных вытворчасцей і прадпрыемстваў будаўнічых матэрыялаў”. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2000 г.

Vital S. Frantskevich

Candidate of Technical Sciences, Senior Tutor of Department of Machines and Apparatus for Chemical and Silicate Production. Graduated from Belarusian State Technological University (Machines and Apparatus for Chemical Production and Building Materials Enterprises) in 2000. Has been working at BSTU since 2000.


Навуковыя інтарэсы: комплекснае вывучэнне працэсаў здрабнення і паветранай класіфікацыі сыпкіх матэрыялаў; распрацоўка высокаэфектыўных дыспергатараў расціскальнага тыпу; мадэляванне і аптымізацыя працэсаў і агрэгатаў вытворчасцей будаўнічых матэрыялаў. Аўтар звыш 20 друкаваных прац, 2 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Навукова-даследчае і праектна-вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства “Інстытут НІІСМ”, Беларуска-Расійскі універсітэт (г. Магілёў), ААТ “Гомельскі хімічны завод”, НПА «ТАА “Ламел 777”» (г. Мінск).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Мадэляванне і аптымізацыя тэхналагічных працэсаў”, “Працэсы і агрэгаты вытворчасцей будаўнічых матэрыялаў”. Падрыхтаваў 1 магістра тэхнічных навук.

Асноўныя публікацыі: Францкевич, В.С. Моделирование движения материала в сепарационной зоне валковой мельницы / В.С. Францкевич, П.Е. Вайтехович Химическая промышленность. − 2004. − № 6. Францкевич, В.С. Определение важнейших параметров центробежно-шаровых мельниц / В.С. Францкевич, П.Е. Вайтехович Химическое и нефтегазовое машиностроение. − 2007. − № 10. Францкевич, В.С. Моделирование движения частицы материа-ла в кольцевом зазоре валковой среднеходной мельницы / В.С. Францкевич Весці НАН Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2004. – № 4. Францкевич, В.С. Определение траектории движения материала по размольной тарелке валково-тарельчатой мельницы / В.С. Францкевич, П.Е. Вайтехович Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. – 2007. − Вып. XV. Францкевич, В.С. Исследование аэродинамики сепарационной зоны вертикальной валковой мельницы / В.С. Францкевич, А.С. Дорогокупец Строительная наука и техника. − 2009. − № 4(25). —- Scientific interests: Integrated study of splitting processes and air classification of granular materials; working out of high-performance compressive dispersants; modeling and optimization of processes and units for building materials enterprises. The author of more than 20 publications, 2 patents. Scientific partners: Belarusian National Technical University, Scientific-Research and Production Design RUE “Institute NIISM”, Belarusian-Russian University (Mogilev), JSC “Gomel Chemical Plant”, SPA «JSC “Lamel 777”» (Minsk). Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Modeling and Optimization of Technological Processes”, “Processes and Equipment for Building Materials Industries”. Has trained 1 Master of Sciences. Main publications: Frantskevich, V.S. Modeling of Material Movement in Separation Zone of Roller Mill / V.S. Frantskevich, P.E. Vaitehovich Chemical Industry. – 2004. – No. 6. Frantskevich, V.S. Characterization of Centrifugal Ball-Mills / V.S. Frantskevich, P.E. Vaitehovich Chemical and Oil Gas Machinery Construction. – 2007. – No. 10. Frantskevich, V.S. Modeling of Material Particle in Annulue of Bowl Mill / V.S. Frantskevich News (Vesti) of NASB. Series of Physical Technical Sciences. – 2004. – No. 4. Frantskevich, V.S. Path Characterization of Material Movement on Reducing Roll Mill / V.S. Frantskevich, P.E. Vaitehovich Proceedings of BSTU. Series III, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2007. – Iss. XV. Frantskevich, V.S. Investigation of Aerodynamics of Vertical Roller Separation Zone / V.S. Frantskevich, A.S. Dorogokupets Construction Science and Machinery. – 2009. – No. 4(25).

frantskevich_v_s.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:18 — pia