Инструменты пользователя

Инструменты сайта


fedortsova_t_m

ФЕДАРЦОВА Тамара Мікалаеўна

Кандыдат філалагічных навук. Скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт у 1974 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1979 г., дацэнт кафедры беларускай мовы. Рэдактар газеты “Тэхнолаг” БДТУ.

Tamara M. FEDARTSOVA

Candidate of Philological Sciences. Graduated from Belarusian State University in 1974. Has been working at BSTU since 1979. Assistant Professor of Department of the Belarusian language. Editor of BSTU Newspaper “Technologist”.


Навуковыя інтарэсы: праблемы распрацоўкі пытанняў гісторыі і тэорыі беларускай і сусветнай літаратуры. Аўтар больш за 40 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна, Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны, Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава.

Педагагічная дзейнасць: распрацавала і чытае лекцыйныя курсы па “Гісторыі сусветнай літаратуры”, “Гісторыі беларускай літаратуры”. Выдала метадычныя дапаможнікі і распрацавала тыпавыя праграмы па курсах “Гісторыя сусветнай літаратуры”, “Гісторыя беларускай літаратуры”.

Асноўныя публікацыі: Федарцова, Т.М. Асаблівасці літаратуры ХІХ стагоддзя: дапаможнік / Т.М. Федарцова. – Мінск: БДТУ, 1999. Федарцова, Т.М. Замежная літаратура. Антычны перыяд: вучэб.-метад. дапаможнік / Т.М. Федарцова. – Мінск: БДТУ, 2005. Федарцова, Т.М. Гісторыя сусветнай літаратуры. Сярэднявечча. Адраджэнне: тэксты лекцый / Т.М. Федарцова. – Мінск: БДТУ, 2006. Федарцова, Т.М. Гісторыя сусветнай літаратуры. Класіцызм. Барока. Асветніцтва: вучэб.-метад. дапаможнік / Т.М. Федарцова. – Мінск: БДТУ, 2006. Федарцова, Т.М. Сусветная і беларуская літаратура XIX стагоддзя. Рамантызм: вучэб.-метад. дапаможнік / Т.М. Федарцова. – Мінск: БДТУ, 2009.


Scientific interests: Development of problems on history and theory of Belarusian and world literature. The author of more than 40 papers.

Scientific partners: NASB Ya. Kolas and Ya. Kupala Institute of Language and Literature, Belarusian State Pedagogical University (Minsk), Brest State University, Gomel State University, Vitebsk State University.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “History of World Literature”, “History of Belarusian Literature”. Has published tutorials and developed basic educational programs: “History of World Literature”, “History of Belarusian Literature”.

Main publications: Fedortsova, T.N. Peculiarities of Literature of the 19th Century: tutorial / T.N. Fedortsova. – Minsk: BSTU, 1999. Fedortsova, T.N. Foreign Literature. Antique Period: manual / T.N. Fedortsova. – Minsk: BSTU, 2005. Fedortsova, T.N. History of World Literature. Middle Ages. Renaissance: texts of lectures / T.N. Fedortsova. – Minsk: BSTU, 2006. Fedortsova, T.N. History of World Literature. Classicism. Barroco. Enlightenment: manual / T.N. Fedortsova. – Minsk: BSTU, 2006. Fedortsova, T.N. World and Belarusian Literature of the 19th Century. Romanticism: manual / T.N. Fedortsova. – Minsk: BSTU, 2009.

fedortsova_t_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia