Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dolinskaya_r_m

ДАЛІНСКАЯ Раіса Маісееўна

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Выпускніца Маскоўскага інстытута нафтахімічнай і газавай прамысловасці імя акадэміка І.М. Губкіна (г. Масква, 1972 г.). У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1976 г., дацэнт кафедры тэхналогіі нафтахімічнага сінтэзу і перапрацоўкі палімерных матэрыялаў.

Raisa M. DALINSKAYA

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Moscow Institute of Petroleum and Gas in 1972. Has been working at BSTU since 1976. Assistant Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis and Polymer Materials Processing.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэхналогія арганічных рэчываў і матэрыялаў, фізіка і хімія палімераў, палімерныя кампазіцыйныя матэрыялы і вырабы. Аўтар 317 навуковых публікацый, у тым ліку 121 артыкула, 2 вучэбна-метадычных даведнікаў, 50 патэнтаў і аўтарскіх пасведчанняў на вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Маскоўская дзяржаўная акадэмія тонкай хімічнай тэхналогіі імя М.В. Ламаносава, Санкт-Пецярбургскі тэхналагічны універсітэт, Украінскі дзяржаўны хіміка-тэхналагічны універсітэт, ТАА “Навукова-даследчы інстытут эластамерных матэрыялаў і вырабаў” (г. Масква); НТЦ “Навукова-даследчы інстытут шыннай прамысловасці” (г. Масква); Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: падрыхтаваны і прачытаны 2 лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Тэхналогія і абсталяванне сінтэзу і перапрацоўкі палімераў”, “Асноўныя тэхналогіі хімічнай прамысловасці”. Падрыхтавала 1 кандыдата навук.

Асноўныя публікацыі: Щербина, Е.И. Структура и свойства резин: учеб. пособие / Е.И. Щербина, Р.М. Долинская. – Минск: БГТУ, 2004. Долинская, Р.М. Термо- и маслостойкость резин на основе акрилатного каучука / Р.М. Долинская, Д.В. Русецкий, Е.И. Щербина Каучук и резина. – 2007. – № 1. Долинская, Р.М. Пероксидная вулканизация гидрированного бутадиен-нитрильного каучука / Р.М. Долинская, Ю.В. Коровина, Е.И. Щербина Каучук и резина. – 2007. – № 1. Долинская, Р.М. Влияние температуры процесса и состава вулканизующего агента на формирование структуры эластомерных материалов / Р.М. Долинская, Д.В. Русецкий, Е.И. Щербина Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2007. – № 3. Долинская, Р.М. Влияние вулканизующих систем на структуру и свойства эластомерных сеток на основе каучука ГБНК / Р.М. До­линская, Ю.В. Ко­ровина, Е.И. Щербина Вопросы химии и химической технологии (Украина). – 2007. – № 5. Долинская, Р.М. Новое – это хорошо забытое старое. Компози­цион­ные материалы на основе отходов полимеров / Р.М. До­линская, Е.И. Щербина, Н.Р. Прокопчук Химия и бизнес. – 2008. – № 6–7. —- Scientific interests: Chemistry and technology of organic substances and materials, physics and chemistry of polymers, polymeric composite materials and articles. The author of 317 publications, including 121 papers, 2 manuals, 50 patents and certificates for inventions. Scientific partners: Moscow State Academy of Fine Chemical Technology; St. Petersburg Technological University; Ukrainian State Chemical-Technological University; amalgamations: Research Institute of Elastomeric Materials and Articles (Moscow), Research Institute of Tyre Production (Moscow); NASB Institute of Physical Organic Chemistry. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology and Equipment for Polymer Synthesis and Processing”, “Basic Technologies of Chemical Industry”. Has trained 1 Candidate of Sciences. Main publications: Shcherbina, E.I. Structure and Properties of Rubber: tutorial / E.I. Shcherbina, R.M. Dolinskaya. – Minsk: BSTU, 2004. Dolinskaya, R.M. Thermo-and-Oil Resistance of Rubber Based on Acrylate Raw Rubber / R.M. Dolinskaya, D.V. Rusetskii, E.I. Shcherbina Raw Rubber and Rubber. – 2007. – No. 1. Dolinskaya, R.M. Peroxide Vulcanization of Hydronated Butadiene-Nitril Raw Rubber / R.M. Dolinskaya, Yu.V. Korovina, E.I. Shcherbina Raw Rubber and Rubber. – 2007. – No. 1. Dolinskaya, R.M. Influence of Process Temperature and Vulcanizing Agent Composition on Formation of Elastomeric Material Structure / R.M. Dolinskaya, D.V. Rusetskii, E.I. Shcherbina News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Chemical Sciences. – 2007. – No. 3. Dolinskaya, R.M. Influence of Vulcanizing Systems on Structure and Properties of Elastomeric Nets Based on Raw Rubber GBNK / R.M. Dolinskaya, Yu.V. Korovina, E.I. Shcherbina Problems of Chemistry and Chemical Technology (Ukraine). – 2007. – No. 5. Dolinskaya, R.M. New Is Well Forgotten Old. Composite Materials Based on Polymer Wastes / R.M. Dolinskaya, E.I. Shcherbina, N.R. Prokopchuk Chemistry and Business. – 2008. – No. 6-7.

dolinskaya_r_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:44 — pia