Инструменты пользователя

Инструменты сайта


dolgova_t_a

ДАЛГОВА Таццяна Аляксандраўна

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Скончыла Беларускую політэхнічную акадэмію ў 1988 г., працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры паліграфічных вытворчасцей, вучоны сакратар вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па хіміка-тэхналагічнай адукацыі.

Tatsyana A. DALGOVA

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Polytechnical Academy in 1988. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Printing Technologies. Scientific Secretary of Educational Methodical Association on Chemical Technologies of Higher Educational Institutions of the Republic of Belarus.


Навуковыя інтарэсы: камп’ютарныя шрыфты, паліграфічныя стахастычныя растры, беларускія народныя арнаменты ў паліграфічным афармленні, сінтэз лічбавых сіметрычных відарысаў. Аўтар каля 60 навуковых прац, у тым ліку 2 вучэбных і 9 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі дзяр­жаўны універсітэт, Украінская акадэмія друку, Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: выкладае дысцыпліны “Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці”, “Метады сістэмнага аналізу”, “Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці”.

Асноўныя публікацыі: Кулак, М.И. Допечатная подготовка газетных изданий с по­мощью настольных издательских систем: учеб. пособие / М.И. Кулак, Т.А. Долгова. – Минск: БГТУ, 2000. Долгова, Т.А. Методы моделирования полиграфических процессов: учеб. пособие / Т.А. Долгова. – Минск: БГТУ, 2009. Далгова, Т.А. Сіметрыя беларускіх народных арнаментаў / Т.А. Далгова, С.У. Сіпайла Весцi Нац. акад. навук. Сер. гуманiтар. навук. – 2009. – № 2. Долгова, Т.А. Учет вертикальной емкости при определении экономичности компьютерных шрифтов / Т.А. Долгова Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2003. – Вып. XI. Долгова, Т.А. Анализ подходов к формированию фрактального растрового кластера / Т.А. Долгова, Е.А. Золотарь Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2006. —- Scientific interests: Computer fonts, polygraphic stochastic rasters, Belarusian folk ornaments in polygraphic decoration, synthesis of digital symmetric images. The author of about 60 papers, including 2 tutorials and 9 ma-nuals. Scientific partners: Belarusian National Technical University, Belarusian State University, Ukrainian Academy of Printing, NASB Joint Institute of Informa­tion Technology Problems. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Modeling of Technological Processes in Printing Production”, “Methods of Systemic Analysis”, “Technologies of Printing Production”. Main publications: Kulak, M.I. Preprinting Preparation of Newspaper Issues by Means of Desk Top Publishing Systems: tutorial / M.I. Kulak, T.A. Dolgova. – Minsk: BSTU, 2000. Dolgova, T.A. Methods of Polygraphic Process Modeling: tutorial / T.A. Dolgova. – Minsk: BSTU, 2009. Dolgova, T.A. Symmetry of Belarusian Folk Ornaments / T.A. Dolgova, S.V. Sipailo News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Social Sciences. – 2009. – No. 2. Dolgova, T.A. Account of Vertical Volume at Determining Computer Fonts Efficiency / T.A. Dolgova Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2003. – Iss. XI. Dolgova, T.A. Analysis of Approaches to Formation of Fractal Raster Cluster / T.A. Dolgova, E.A. Zolotar Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2006. – Iss. XIV.

dolgova_t_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:21 — pia