Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chornaya_n_v

ЧОРНАЯ Наталля Віктараўна

Доктар тэхнічных навук. Скончыла ў 1981 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1981 г., загадчык кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны.

Natallya V. CHORNAYA

Doctor of Technical Sciences. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1981. Has been working at BSTU since 1981. Head of Department of Chemical Processing of Wood.


Навуковыя інтарэсы: энергазберагальныя, рэсурсазберагальныя і імпартазамя­шчаль­­­ныя тэхналогіі клееных відаў паперы і кардону з выкары­станнем у іх кампазіцыі нейтральных і высокасмаляных гід­ра­дысперсій мадыфікаванай каніфолі і функцыянальных да­бавак (напаў­няльнікаў, электралітаў, поліэлектралітаў, ума­цавальных і віль­га­цетрывалых рэчываў); удасканальванне тэарэтычных асноў калоідна-хімічных узаемадзеянняў кампанентаў папяровай ма­сы, яе праклейка і напаўненне ва ўмовах гетэраадагуляцыі, эка­лагічна бяспечныя тэхналогіі ня­беленай і беленай цэлюлозы. Аўтар 229 друкаваных прац і 24 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем БДУ, Інстытут агульнай і неарганічнай хіміі НАН Беларусі, Інстытут хіміі новых матэрыялаў НАН Беларусі, канцэрн “Беллеспаперапрам”, Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі, ІП “Прынткорп”, Цэнтральны навукова-даследчы інстытут паперы (Расія), Латвійскі дзяржаўны інстытут, Лаперанцкі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт (Фінляндыя).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Тэхналогія цэлюлозы”, “Тэхналогія паперы и кардону”, кіраўнік курсавых і дыпломных праектаў (работ). Падрыхтавала 2 кандыдатаў навук, ажыццяўляе кіраўніцтва магістрантамі і аспірантамі.

Асноўныя публікацыі: Черная, Н.В. Проклейка бумаги и картона в кислой и нейтральной средах: монография / Н.В. Черная, А.И. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2003. Черная, Н.В. Теория и технология клееных видов бумаги и картона: монография / Н.В. Черная. – Минск: БГТУ, 2009. Черная, Н.В. Проклейка бумаги и картона гидродисперсиями модифицированной канифоли / Н.В. Черная Труды БГТУ. Сер. IV, Химия и технология орган. в-в. – 2007. – Вып. XV. —- Scientific interests: Energy-saving, resource-saving and import-replacing technologies of manufacturing high guality glued paper and cardboard based on neutral and highly-resinous hydrodispersions of modified rosin and functional additives (fillers, electrolytes, polyelectrolytes enhanced and water resistant substances); improvement of theoretical principles of colloid-chemical interaction of paper mass components, paper sizing and filling at heteroadagulation, ecologically safe technologies of cellulose manufacture. The author of 229 papers and 24 patents. Scientific partners: BSU Research Institute of Physical-Chemical Problems, NASB Institute of General and Inorganic Chemistry, NASB Institute of Chemistry of New Materials, concern “Bellespaperapram”, Ministry of Forestry of Belarus, NASB Institute of Heat-Mass Exchange, Central Research Institute of Paper (Russia), Latvian State Institute, Laperants State Technological University (Finland). Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technology of Cellulose”, “Technology of Paper and Cardboard”. Has trained 2 Candidates of Sciences; manages the work of graduates and post-graduates. Main publications: Chernaya, N.V. Sizing of Paper and Cardboard in Acid and Neutral Media: monograph / N.V. Chernaya, A.I. Lamotkin. – Minsk: BSTU, 2003. Chernaya, N.V. Theory and Technology of Glued Paper and Cardboard: monograph / N.V. Chernaya. – Minsk: BSTU, 2009. Chernaya, N.V. Sizing of Paper and Cardboard by Hydrodispersions of Modified Rosin / N.V. Chernaya Proceedings of BSTU. Series IV, Chemistry and Technology of Organic Substances. – 2007. – Iss. XV.

chornaya_n_v.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:09 — pia