Инструменты пользователя

Инструменты сайта


chernushevich_r_a

ЧАРНУШЭВІЧ Рыгор Аляксеевіч

Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1969 г., Ваенна-інжынерную акадэмію імя В.У. Куйбышава ў 1977 г. Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1988 г.). У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1989 г., загадчык кафедры бяспекі жыццядзейнасці (1993–2010 гг.), старшы выкладчык. Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь (2006 г.).

Rygor A. CHARNUSHEVICH

Graduated from Belarusian Technological Institute in 1969, from Military Engineering Academy in 1977. Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus. Has been working at BSTU since 1989. Head of Department of Occupational Safety (1993-2010), Senior Teacher. Outstanding Worker of Education in the Republic of Belarus (2006).


Навуковыя інтарэсы: радыеэкалогія, бяспека жыццядзейнасці, тэхналогія нарыхтоўкі радыеактыўна забруджанай драўніны Чарнобыльскай зоны. Аўтар 75 навуковых прац, у тым ліку 20 вучэбна-метадычных дапаможнікаў і вучэбнага дапаможніка “Радыяцыйная бяспека”.

Навуковыя партнёры: Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Міжнародная ака­дэмія навук экалогіі і бяспекі жыццядзейнасці (Санкт-Пецярбург), Балтыйскі дзя­ржаўны тэхнічны універсітэт “Ваенмех”, Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны універсітэт, Камандна-інжынерны інстытут Міністэрства па надзвычайных сітуацыях.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Засцярога насельніцтва і аб’ектаў ад надзвычайных сітуацый”, “Радыяцыйная бяспека”.

Асноўныя публікацыі: Чернушевич, Г.А. Радиоактивное загрязнение древесины Чернобыльской зоны / Г.А. Чернушевич, В.В. Перетрухин, В.В. Терешко Лесной журнал Российской Федерации. – Архангельск, 2001. – № 2. Чарнушэвіч, Р.А. Радыяцыйная бяспека: вучэб. дапаможнік / Р.А. Чарнушэвіч. – Мінск: БДТУ, 2002. Чернушевич, Г.А. Радиометрический контроль сырья и продукции деревообрабатывающей промышленности / Г.А. Чернушевич, В.В. Перетрухин Труды БГТУ. Сер. ІІ, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2003. – Вып. XI. Турлай, И.В. Технология и машины для освоения лесов в зонах радиоактивного загрязнения: учеб. пособие / И.В. Турлай, Г.А. Чернушевич. – Минск: БГТУ, 2004. Чернушевич, Г.А. Радионуклиды в строительстве и безопасность человека / Г.А. Чернушевич, Ю.С. Радченко Актуальные проблемы дозиметрии: материалы 5-го Междунар. симпоз. – Минск, 2005. Чернушевич, Г.А. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: тексты лекций / Г.А. Чернушевич, В.В. Перетрухин. – Минск: БГТУ, 2005. Турлай, И.В. Основы моделирования структур лесопромышленных предприятий: монография / И.В. Турлай, Г.А. Чернушевич. – Минск: БГТУ, 2007. Радиационная безопасность. Лабораторный практикум / Г.А. Чер­нушевич [и др.]. – Минск: БГТУ, 2007. —- Scientific interests: Radioecology and occupational safety, technology of storing radiation polluted timber of Chernobyl area. The author of 75 publications, including 20 manuals and 1 tutorial. Scientific partners: St. Petersburg Forest Engineering Academy, International Academy of Sciences in Ecology and Occupational Safety (St. Petersburg), Baltic State Technical University, Belarusian National Technical University, Belarusian State Agrarian-Technical University, Engineering Institute of Ministry on Emergences. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Protection of People and Buildings Under Emergency Conditions”, “Radiation Safety”. Main publications: Chernushevich, G.A. Radioactive Pollution of Timber in Cherno- byl Area / G.A. Chernushevich, V.V. Peretrukhin , V.V.Tereshko Forestry Journal of Russian Federation. – Arkhangelsk, 2001. – No. 2. Chernushevich, G.A. Radiation Safety: tutorial / G.A.Cher­nu­she­­­vich. – Minsk: BSTU, 2002. Chernushevich, G.A. Radiation Control of Raw Materials and Production of Woodworking Industry / G.A. Chernushevich, V.V. Peretrukhin Proceedings of BSTU. Series ІІ, Forestry and Woodworking Industry. – 2003. – Iss. XI. Turlai, I.V. Technology and Equipment for Reclamation of Forests in Radiation Polluted Areas: tutorial / I.V. Turlai, G.A. Chernushevich. – Minsk: BSTU, 2004. Chernushevich, G.A. Radionuclides in Building and Safety of Man / G.A. Chernushevich, Yu.S. Radchenko Topical Problems of Dosimetry: Proceedings of International Symposium. – Minsk, 2005. Chernushevich, G.A. Protection of People in Emergencies: texts of lectures / G.A.Chernushevich, V.V. Peretrukhin. – Minsk: BSTU, 2005. Turlai, I.V. Principles of Modeling of Forest-Engineering Enterpri­ses Structure: monograph / I.V. Turlai, G.A. Chernushevich. – Minsk: BSTU, 2007. Radiation Safety. Manual for Laboratory Works / G.A. Chernushevich [et al.]. – Minsk: BSTU, 2007.

chernushevich_r_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:07 — pia