Инструменты пользователя

Инструменты сайта


brakovich_a_i

БРАКОВІЧ Андрэй Ігаравіч

Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 2003 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., старшы выкладчык кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Andrey I. BRAKOVICH

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University in 2003. Has been working at BSTU since 2005. Senior Teacher of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм у галіне аховы навакольнага асяроддзя. Распрацоўка праграмнага абсталявання для манiторынгу выкiдаў забруджвальных рэчываў у атмасферу. Аўтар 22 навуковых прац, 1 метадычнага дапаможніка.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курс лекцый па дысцыпліне “Інфарматыка і камп’ютарная графіка”.

Асноўныя публікацыі: Modeling and the process analysis in engineering ecology / V. Ko­lesnikov [et al.] Przegląd Elektrotechniczny, Special topic: New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation – NEET’2007. – 2008. – No. 3. (Адзін з аўт.). Бракович, А.И. Математическая модель размещения датчиков контроля атмосферного воздуха на основе решения задачи о раскраске графа / А.И. Бракович Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2008. – Вып. XVI. Бракович, А.И. Элементы компьютерной базы данных нормативных и правовых документов для проведения экологической экспертизы / А.И. Бракович, П.П. Урбанович Инженерный вестник. – Минск, 2006. – 1(21)/3. Brakovich, A. Mathematical model of control points placing for monitoring polluting substances emissions in the atmosphere on the basis of the NP-full coloring graph task decision / А. Brakovich, P. Urbanovich New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation – NEET’2009: proc. of the 6th Intern. conf., Zakopane, Poland, 23-26 June / ed. T. Kołtunowicz. – Lublin, 2009. Бракович, А.И. Использование алгоритма Саати для определения степени виновности источников загрязнения атмосферы / А.И. Бракович Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2007. – Вып. XV. —- Scientific interests: Mathematical modeling; calculation methods and complexes of programs in the field of environmental protection; development of programming equipment for monitoring polluting substances emissions into the atmosphere. The author of 22 papers, 1 manual. Teaching activities: Has developed and delivers the course of lectures “Informatics and Computer Graphics”. Main publications: Modeling and Process Analysis in Engineering Ecology / V. Kolesnikov [et al.] Przegland Elektrotechniczny, Special topic: New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation – NEET’2007. – 2008. – No. 3. (a co-author). Brakovich, A.I. Mathematical Model of Placing Atmospheric Pressure Control Gauges on the Basis of Colouring Graph Task Solution / A.I. Brakovich Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathe­matical Sciences and Informatics. – 2008. – Iss. XVI. Brakovich, A.I. Components of Computer Data of Normative and Legal Documents for Ecological Expertize / A.I. Brakovich, P.P. Urbanovich Engineering Bulletin. – Minsk, 2006. – 1(21)/3. Brakovich, A. Mathematical Model of Control Points Placing for Monitoring Polluting Substances Emissions in the Atmosphere on the Basis of the NP-full Colouring Graph Task Decision / A. Brakovich, P. Urbanovich New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation – NEET’2009: Proc. of the 6th Intern. Conf., Zakopane, Poland, 23-26 June / ed. T. Koltunowicz. – Lublin, 2009. Brakovich, A.I. Application of Saaty Algorithm for Determining Degree of Guilt of Sources Polluting the Atmosphere / A.I. Brakovich Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathe­matical Sciences and Informatics. – 2007. – Iss. XV.

brakovich_a_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:23 — pia