Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bezborodov_u_s

БЕЗБАРОДАЎ Уладзiмiр Сцяпанавiч

Доктар хімічных навук. Скончыў хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1974 г., аспірантуру ў 1979 г. Лаўрэат прэміі Савета Міністраў БССР у галіне навукі і тэхнікі (1990, 1991). У 2006 г. атрымаў вышэйшую ўзнагароду вадкакрышталічнага таварыства “Содружество” – медаль Фрэдэрыкса за плённую працу ў галіне хіміі вадкіх крышталёў. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2008 г., загадчык кафедры арганічнай хіміі.

Uladzimir S. BEZBARODAU

Doctor of Chemical Sciences. Graduated from Belarusian State University in 1974. Prize-Winner of the Council of Ministers of the BSSR in Science and Engineering (1990, 1991). Was awarded Frederics Medal of LC Society (Sodruzhestvo) (2006) in the field of chemistry of liquid crystals. Has been working at BSTU since 2008. Head of Department of Organic Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: арганічная хімія, арганічны сінтэз, хімія гетэрацыклічных злучэнняў, асабліва хімія кіслародзмяшчальных злучэнняў: цыклагексанонаў, 1,3,2-дыаксабарынанаў, аксіранаў, дыаксаланаў, ізаксазолаў, ізаксазалінаў і інш., іх пераўтварэнне ў новыя карбацыклiчныя і гетэрацыклічныя злучэнні і стварэнне эфектыўных вадкакрыштылічных матэрыялаў на іх аснове. Атрымаў больш за 2000 новых злучэнняў і вызначыў асноўныя заканамернасці змянення мезаморфных, іншых фізіка-хімічных уласцівасцей злучэнняў, вадкакрышталічных кампазіцый. Атрымаў больш эфектыўныя вадкакрыштылічныя сумесі з шырокім спектрам іх выкарыстання ў оптаэлектроніцы. Аўтар звыш 250 друкаваных прац, больш за 100 з якіх вынаходствы.

Навуковыя партнёры: Інстытут вайсковай тэхнічнай акадэмii (Польшча), Інстытут электронiкi Чэшскай акадэмii навук, Тэхналагiчны унiверсітэт (Германія), Навукова-даследчы інстытут прыкладных фізічных праблем імя А.М. Сеўчанкі і інш.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па арганічнай хіміі для студэнтаў хімічных спецыяльнасцей.

Асноўныя публікацыі: Low viscosity, high birefringence liquid crystalline compounds and mixtures / R. Dabrowsky [et al.] Opto-Electronics Review. – 2007. – No. 15(1). (Адзін з аўт.). Developing syntheses of new liquid crystals / R. Dabrowsky [et al.] Liq. Cryst. – 2006. – No. 33. (Адзін з аўт.). Synthesis and physical properties of liquid crystals having a chlorine atom in the lateral position of a benzene ring / V. Bezborodov [et al.] Liq. Cryst. – 2006. – No. 33. From 3,6-disubstituted-cyclohex-2-enones to advanced FLC compounds / V. Bezborodov [et al.] Ferroelectrics. – 2006.


Scientific interests: Organic chemistry, organic synthesis, chemistry of heterocyclic compounds, particularly chemistry of oxygen containing compounds and cycloxenones, 1,3,2-dioxaboronenes dioxalanes, isoxazoles, isoxazolines, etc. and their transformations into new carbocyclic and heterocyclic compounds, preparation of new effective liquid-crystalline materials based on them. Has synthesized more than 2000 new compounds and determined main regularities of changes of mesomorphic and other physical-chemical properties of compounds and liquid-crystalline compositions. Developed effective liquid-crystalline compositions with wide range of their application in optoelectronics. The author of more than 250 papers, including more than 100 inventions.

Scientific partners: Millitary University on Technology (Poland), Institute of Electronics of Czech Academy of Sciences, Technological University (Germany), NASB Research Institute of Applied Physical Problems.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on organic chemistry to students of chemical specialities.

Main publications: Low viscosity, high birefringence liquid crystalline compounds and mixtures / R. Dabrowsky [et al.] Opto-Electronics Review. – 2007. – No. 15(1). (A co-author). Developing syntheses of new liquid crystals / R. Dabrowsky [et al.] Liq. Cryst. – 2006. – No. 33. (A co-author). Synthesis and physical properties of liquid crystals having a chlorine atom in the lateral position of a benzene ring / V. Bezborodov [et al.] Liq. Cryst. – 2006. – No. 33. From 3,6-disubstituted-cyclohex-2-enones to advanced FLC compounds / V. Bezborodov [et al.] Ferroelectrics. – 2006.

bezborodov_u_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:36 — pia