Инструменты пользователя

Инструменты сайта


bartashevich_s_a

БАРТАШЭВІЧ Святаслаў Аляксандравіч

Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў у 1973 г. Беларускі політэхнічны інстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2005 г., дацэнт кафедры паліграфічнага абсталявання і сістэм апрацоўкі інфармацыі.

Svyataslau A. BARTASHEVICH

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1973. Has been working at BSTU since 2005. Assistant Professor of Department of Machine and Data Processing Equipment for Printing Industry.


Навуковыя інтарэсы: аблічбаваныя друкарскія тэхналагічныя працэсы і абсталяванне, кантраляванне якасці друкарскіх і формных працэсаў, асаблівасці выкарыстання ультрагукавых ваганняў у друкарскай вытворчасці. Аўтар 13 навуковых прац, 33 пасведчанняў, 25 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Кафедра інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі і тэхналогіі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэта, Аб’яднаны ін­сты­тут праблем інфарматыкі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Абсталяванне для апрацоўкі тэкставай інфармацыі”, “Абсталяванне для апрацоўкі выяўленчай інфармацыі”, “Мадэляванне сістэм апрацоўкі інфармацыі”, “Праектаванне друкарскага абсталявання і машын”.

Асноўныя публікацыі: Юденков, В.С. Повышение эффективности применения технических средств обучения при подготовке инженерных кадров в полиграфии / В.С. Юденков, С.А. Барташевич Труды БГТУ. Сер. VIII, Учеб.-метод. работа. – 2007. – Вып. ІX. Барташевич, С.А. Оборудование для обработки текстовой и изобразительной информации: учеб. пособие / С.А. Барташевич, И.И. Колонтай. – Минск: БГТУ, 2008. Медведев, С.В. Методы и способы повышения качества флексографских фотополимерных форм / С.В. Медведев, С.А. Барташевич, Т.А. Ковальчук Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2008. – Вып. XVI. Зильберглейт, М.А. Количественная оценка показателей качества флексографской печати методами априорного моделирования / М.А. Зильберглейт, С.А. Барташевич, М.А. Тылецкая Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2008. – Вып. XVI. Юденков, В.С. Влияние энергетических параметров рекордеров на тиражестойкость печатных форм / В.С. Юденков, С.А. Барташевич, А.Н. Лукьянчиков Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2008. – Вып. XVI. Барташевич, С.А. Исследование тиражестойкости флексографских печатных форм Cyrel DPR методом микроструктурного анализа печатных оттисков / С.А. Барташевич, М.А. Тылецкая, С.В. Медведев Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2009. —- Scientific interests: Numbered printing technological processes and equipment, control of quality of printing and forming processes, peculiarities of applying ultrasound waves in printing industry. The author of 13 papers, 33 certificates, 25 patents. Scientific partners: Belarusian National Technical University (Department of Information Technology and Engineering), NASB Joint Institute of Information Technology Problems. eaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Equipment for Textual Information Processing”, “Equipment for Artistic Information Processing”, “Modeling of Systems of Information Processing”, “Design of Printing Equipment and Machines”. Main publications: Yudenkov, V.S. Increase of Efficiency of Applying Educational Technical Means at Training Engineers in Polygraphy / V.S. Yudenkov, S.A. Bartashevich Proceedings of BSTU. Series VIII, Educational Work. – 2007. – Iss. IX. Bartashevich, S.A. Equipment for Processing Textual and Artistic Information: tutorial / S.A. Bartashevich, I.I. Kolontai. – Minsk: BSTU, 2008. Medvedev, S.V. Methods and Ways of Increasing Quality of Flexographic Photopolymer Forms / S.V. Medvedev, S.A. Bartashevich, T.A. Kovalchuk Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2008. – Iss. XVI. Zilbergleit, M.A. Numerical Assessment of Indices of Quality of Flexographic Printing by Methods of Apriory Modeling / M.A. Zilbergleit, S.A. Bartashevich, M.A. Tyletskaya Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2008. – Iss. XVI. Yudenkov, V.S. Influence of Recorder Energy Parameters on Plate Run Printing Forms / V.S. Yudenkov, S.A. Bartashevich, A.N. Luk’yanchikov Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2008. – Iss. XVI. Bartashevich, S.A. Investigation of Plate Run Flexographic Printing Forms Cyrel DPR by Method of Microstructural Analysis of Printing Impressions / S.A. Bartashevich, M.A. Tyletskaya, S.V. Med­vedev Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2009. – Iss. XVII.

bartashevich_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:20 — pia