Инструменты пользователя

Инструменты сайта


asmykovich_i_k

АСМЫКОВІЧ Іван Кузьміч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, член Беларускага матэматычнага таварыства. Скончыў факультэт прыкладной матэматыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1971 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1974 г., на працягу больш як 30 гадоў з’яўляецца намеснікам загадчыка кафедры вышэйшай матэматыкі БДТУ па навуковай працы, выканаўцам навуковых грантаў і фундаментальных навуковых тэм.

Ivan K. Asmykovich

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Assistant Professor. Member of Belarusian Mathematical Society. Graduated from Belarusian State University (Applied Mathematics Faculty) in 1971. Has been working at BSTU since 1974. For more than 30 years, has been working as Deputy Head (on science) of Department of Higher Mathematics. Participates in investigations carried out in accordance with grant contracts, and in fundamental scientific researches.


Навуковыя інтарэсы: якасная тэорыя кіравання і назірання ў складаных дынамічных сістэмах, задачы мадальнага кіравання для лінейных сістэм са спазненнем у класе лінейных рэгулятараў па тыпу зваротнай сувязі; даследаванне праблемы рашчапляльнасці і мадальнага кіравання для дэскрыптарных сістэм, эфектыўныя формы навучальнага працэсу па матэматыцы. Аўтар звыш 190 навуковых прац.

Навуковыя партнёры: Беларускі дзяржаўны універсітэт, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт, Навасібірскі электратэхнічны універсітэт, Варшаўская палітэхніка, Беластоцкая палітэхніка (Польшча).

Педагагічная дзейнасць: чытае лекцыйныя курсы “Вышэйшая матэматыка”, “Матэматычныя мадэлі ў разліках на ЭВМ і камп’ютарызацыя тэхналогій у сістэмах аўтаматыкі”. Кіраваў шэрагам студэнцкіх навуковых прац, дзве з якіх атрымалі першыя катэгорыі на Рэспублікан­скім аглядзе студэнцкіх навуковых прац.

Асноўныя публікацыі: Marchenko, V.M. On the qualitative control theory in dynamic systems with distributed delay / V.M. Marchenko, I.K. Asmykovich Control of distributed parameter systems: Proc. of the Third IFAC Symposium, Toulouse, France, June 29 - July 2, 1982 / Oxford etc. Pergamon Press. – 1983. Asmykovich, I.K. Modal control and decoupling for linear time delay systems / I.K. Asmykovich IFAC: IMACS Symposium on Simulation on control systems, Vienna, September 22-26, 1986 / Preprint. – Vienna, 1986. Асмыкович, И.К. Модальное управление многосвязными системами с запаздыванием при неполной информации / И.К. Асмыкович Автоматика и телемеханика. – 1987. – № 3. Asmykovich, I.K. Decoupling by linear regulator for time-delay systems / I.K. Asmykovich Bulletin of the Polish A.S. Techn. Sci. – 1989. – Vol. 37, No. 1, 2. Матэматычныя мадэлi ў разлiках на ЭВМ i камп’ютарызацыя тэхналогiй у сiстэмах аўтаматыкi: лаб. работы / склад. І.К. Асмыковіч, А.В. Аўсяннікаў, А.В. Барашка. – Мiнск: БДТУ, 2008.


Scientific interests: Qualitative theory of control and supervision in sophisticated dynamic systems, problems of modal control for linear time-delay systems within the class of feedback-type linear controllers; investigation of the problem of decoupling and modal control for descriptor systems, effective forms of training in mathematics. The author of more than 190 publications.

Scientific partners: Belarusian State University, Moscow State University, Novosibirsk Electric Engineering University, Warsaw Polytechnic, Belostok Polytechnic (Poland).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Higher Mathematics”, “Mathematical Models in Computerized Calculations and Computerization of Technologies in Automation Systems”. Was a supervisor in several student’s scientific works, including two works that were awarded the First Category at the National Contest of Student’s Scientific Works.

Main publications: Marchenko, V.M. On the qualitative control theory in dynamic systems with distributed delay / V.M. Marchenko, I.K. Asmykovich Control of distributed parameter systems: Proc. of the Third IFAC Symposium, Toulouse, France, June 29 - July 2, 1982 / Oxford etc. Pergamon Press. – 1983. Asmykovich, I.K. Modal control and decoupling for linear time delay systems / I.K. Asmykovich IFAC: IMACS Sumposium on Simulation on control systems, Vienna, September 22-26, 1986 / Preprint. – Vienna, 1986. Asmykovich, I.K. Modal Control in Multi-coupled Delayed Systems under Incomplete Information / I.K. Asmykovich Automation and Telemechanics. – 1987. – No. 3. Asmykovich, I.K. Decoupling by linear regulator for time-delay systems / I.K. Asmykovich Bulletin of the Polish A.S. Techn. Sci. – 1989. – Vol. 37, No. 1, 2. Mathematical Models in Computerized Calculations and Computerization of Technologies in Automation Systems: Laboratory Works / by I.K. Asmykovich, A.V. Ovsyannikov, A.V. Barashka. – Minsk: BSTU, 2008.

asmykovich_i_k.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:24 — pia