Инструменты пользователя

Инструменты сайта


antonevich_i_p

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

antonevich_i_p [2016/01/05 11:33] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​antonevich_i_p.png?​nolink&​200 |}}АНТАНЕВІЧ Інеса Пятроўна ​
  
 +Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1976 г., аспірантуру ў 1979 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце ​
 +з 2001 г., дацэнт кафедры арганічнай хіміі. ​
 +
 +Inessa P. ANTANEVICH
 +
 +Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Chemical Faculty) in 1976. Has been working at BSTU since 2001. Assistant Professor of Department of Organic Chemistry.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +арганічная хімія, арганічны сінтэз,​ хімія гетэрацыклічных злучэнняў,​ асабліва хімія азот- і кіслародзмяшчальных злучэнняў:​ аксіранаў,​ дыаксаланаў,​ ізаксазолаў,​ ізаксазалінаў і інш., іх выкарыстанне ў сінтэзе аналагаў складаных прыродных злучэнняў (прастаноіды,​ блакатары біярэцэптараў). Выканала сінтэз больш за 600 новых арганічных злучэнняў,​ многія з якіх з’яў­ляюцца біялагічна актыўнымі злучэннямі,​ вадкімі крышталямі. ​
 +Аўтар звыш 84 друкаваных прац, у тым ліку 8 вынаходстваў. ​
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі,​ Беларускі дзяржаўны універсітэт,​ Навукова-даследчы інстытут прыкладных фізічных праблем імя А.М. Сеўчанкі. ​
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курс лекцый па арганічнай хіміі для студэнтаў хімічных спецыяльнасцей.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Новый подход к формированию ω-цепи простагландинов / А.А. Ахрем [и др.] // ЖОрХ. – 1981. – Т. 17, № 10. (Одна ​
 +из авт.).
 +Изоксазолиновый подход к синтезу 7-кетопростаноидов / Ф.А. Лахвич [и др.] // ХГС. – 1988. – № 7. (Одна из авт.).
 +Антоневич,​ И.П. 2-Ацилциклопент-2-ен-1-олы в синтезе проста­ноидов ​ / И.П. Антоневич,​ Ф.А. Лахвич,​ А.А. Ахрем // ЖОрХ. – 1994. – Т. 30, № 1.
 +Антоневич,​ И.П. Синтез 2-ацил-1,​1-этилендиоксициклопент-2-енов ​ / И.П. Антоневич,​ Ф.А. Лахвич // ЖОрХ. – 1998. – Т. 34, № 5.
 +Лахвич,​ Ф.А. Синтез конденсированных изоксазолинов на основе циклопентадиена / Ф.А. Лахвич,​ И.П. Антоневич,​ Я.М. Каток // Доклады НАН Беларуси. – 2006. – Т. 50, № 1.
 +Синтез оксиранилциклопентаноизоксазолинов / Ф.А. Лахвич [и др.] // Доклады НАН Беларуси. – 2009. – Т. 53, № 1. (Одна из авт.).
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Organic chemistry; organic synthesis; chemistry of heterocyclic compounds, particularly chemistry of nitrogen and oxygen containing compounds: oxiranes, dioxalanes, izoxazoles, isoxazolines,​ etc. and their employment in fine organic synthesis of complex natural compounds (prostanoids,​ blocators of bioreceptors). Has synthesized more than 600 new organic substances many of which are bilogically active compounds and liquid crystals. ​
 +The author of more than 84 papers, including 8 inventions.
 +
 +**Scientific partners:**
 +NASB Institute of Bioorganic Chemistry, Belarusian State University, Research Institute of Applied Physical Problems.
 +
 +**Teaching activities:​** ​
 +Delivers the course of lectures on organic chemistry to students of chemical specialities.
 +
 +**Main publications:​**
 +New Approach to Formation of ω-chain of Prostaglandins / 
 +A.A. Akhrem [et al.] // Journal of Organic Chemistry (Rus. ed.). – 1981. – Vol. 17, No. 10. (A co-author). ​
 +Approach to 7-ketoprostanoids via Isoxazolines / F.A. Lakhvich ​
 +[et al.] // Khim. Geterotsikl. Soedin. – 1988. – No. 7. (A co-author).
 +Antonevich, I.P. 2-Acyl-cyclopent-2-en-1-oles in Synthesis of Prostanoids / I.P. Antonevich, F.A. Lakhvich, A.A. Akhrem // Journal of Organic Chemistry (Rus. ed.). – 1994. – Vol. 30, No. 1.
 +Antonevich, I.P. Synthesis of 2-acyl-1,​1-ethylene-dioxacyclopent-2-enes / I.P. Antonevich, F.A. Lakhvich // Journal of Organic Chemistry (Rus. ed.). – 1998. – Vol. 34, No. 5.
 +Lakhvich, F.A. Condensed Isoxazolines ​ Synthesis Based on Cyclopentadiene / F.A. Lakhvich, I.P. Antonevich, Ya.M. Katok // Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2006. – Vol. 50, No. 1.
 +Synthesis of Oxiranylcyclopentanisoxazolines / F.A. Lakhvich [et al.] // Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2009. – Vol. 53, No. 1. (A co-author).
antonevich_i_p.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:33 — pia