Инструменты пользователя

Инструменты сайта


antonevich_i_p

АНТАНЕВІЧ Інеса Пятроўна

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1976 г., аспірантуру ў 1979 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г., дацэнт кафедры арганічнай хіміі.

Inessa P. ANTANEVICH

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Chemical Faculty) in 1976. Has been working at BSTU since 2001. Assistant Professor of Department of Organic Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: арганічная хімія, арганічны сінтэз, хімія гетэрацыклічных злучэнняў, асабліва хімія азот- і кіслародзмяшчальных злучэнняў: аксіранаў, дыаксаланаў, ізаксазолаў, ізаксазалінаў і інш., іх выкарыстанне ў сінтэзе аналагаў складаных прыродных злучэнняў (прастаноіды, блакатары біярэцэптараў). Выканала сінтэз больш за 600 новых арганічных злучэнняў, многія з якіх з’яў­ляюцца біялагічна актыўнымі злучэннямі, вадкімі крышталямі. Аўтар звыш 84 друкаваных прац, у тым ліку 8 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Навукова-даследчы інстытут прыкладных фізічных праблем імя А.М. Сеўчанкі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па арганічнай хіміі для студэнтаў хімічных спецыяльнасцей.

Асноўныя публікацыі: Новый подход к формированию ω-цепи простагландинов / А.А. Ахрем [и др.] ЖОрХ. – 1981. – Т. 17, № 10. (Одна из авт.). Изоксазолиновый подход к синтезу 7-кетопростаноидов / Ф.А. Лахвич [и др.] ХГС. – 1988. – № 7. (Одна из авт.). Антоневич, И.П. 2-Ацилциклопент-2-ен-1-олы в синтезе проста­ноидов / И.П. Антоневич, Ф.А. Лахвич, А.А. Ахрем ЖОрХ. – 1994. – Т. 30, № 1. Антоневич, И.П. Синтез 2-ацил-1,1-этилендиоксициклопент-2-енов / И.П. Антоневич, Ф.А. Лахвич ЖОрХ. – 1998. – Т. 34, № 5. Лахвич, Ф.А. Синтез конденсированных изоксазолинов на основе циклопентадиена / Ф.А. Лахвич, И.П. Антоневич, Я.М. Каток Доклады НАН Беларуси. – 2006. – Т. 50, № 1. Синтез оксиранилциклопентаноизоксазолинов / Ф.А. Лахвич [и др.] Доклады НАН Беларуси. – 2009. – Т. 53, № 1. (Одна из авт.).


Scientific interests: Organic chemistry; organic synthesis; chemistry of heterocyclic compounds, particularly chemistry of nitrogen and oxygen containing compounds: oxiranes, dioxalanes, izoxazoles, isoxazolines, etc. and their employment in fine organic synthesis of complex natural compounds (prostanoids, blocators of bioreceptors). Has synthesized more than 600 new organic substances many of which are bilogically active compounds and liquid crystals. The author of more than 84 papers, including 8 inventions.

Scientific partners: NASB Institute of Bioorganic Chemistry, Belarusian State University, Research Institute of Applied Physical Problems.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on organic chemistry to students of chemical specialities.

Main publications: New Approach to Formation of ω-chain of Prostaglandins / A.A. Akhrem [et al.] Journal of Organic Chemistry (Rus. ed.). – 1981. – Vol. 17, No. 10. (A co-author). Approach to 7-ketoprostanoids via Isoxazolines / F.A. Lakhvich [et al.] Khim. Geterotsikl. Soedin. – 1988. – No. 7. (A co-author). Antonevich, I.P. 2-Acyl-cyclopent-2-en-1-oles in Synthesis of Prostanoids / I.P. Antonevich, F.A. Lakhvich, A.A. Akhrem Journal of Organic Chemistry (Rus. ed.). – 1994. – Vol. 30, No. 1. Antonevich, I.P. Synthesis of 2-acyl-1,1-ethylene-dioxacyclopent-2-enes / I.P. Antonevich, F.A. Lakhvich Journal of Organic Chemistry (Rus. ed.). – 1998. – Vol. 34, No. 5. Lakhvich, F.A. Condensed Isoxazolines Synthesis Based on Cyclopentadiene / F.A. Lakhvich, I.P. Antonevich, Ya.M. Katok Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2006. – Vol. 50, No. 1. Synthesis of Oxiranylcyclopentanisoxazolines / F.A. Lakhvich [et al.] Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2009. – Vol. 53, No. 1. (A co-author).

antonevich_i_p.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:33 — pia