Инструменты пользователя

Инструменты сайта


andryzhyeusky_a_a

АНДРЫЖЫЕЎСКІ Анатоль Альгертавіч

Доктар тэхнічных навук, член Каардынацыйнага міжведамаснага савета па праблеме “Энерга­зберажэнне і эфектыўнае выкарыстанне мясцовых паліўна-энергетычных рэсурсаў”, член cпецыялізаваных саветаў па абароне доктарскіх дысертацый, член метадычнага савета Цэнтра Міністэрства адукацыі па выданні вучэбнай і метадычнай літаратуры, эксперт Рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў. У 1969 г. скончыў фізічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэта імя М.В. Ламаносава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1997 г., прафесар кафедры энергазберажэння, гідраўлікі і цеплатэхнікі.

Anatol A. Andryzhyeusky

Doctor of Technical Sciences. Member of Coordination Interdepartment Council on Energy Saving and Effective Utilization of Local Fuel and Energy Resources. Member of Specialized D. Sc. Certification Council. Member of Methodical Council of Ministry of Education Center on Educational and Methodical Literature. Expert of Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research. Graduated from Lomonosov Moscow State University (Physical Faculty) in 1969. Has been working at BSTU since 1997. Professor of Department of Energy Saving, Hydraulics and Heat Engineering.


Навуковыя інтарэсы: фізічнае і матэматычнае мадэляванне эвалюцыйных экалагічных сістэм; метадалогія ацэнкі эканамічнай эфектыўнасці мадэрнізацыі спалучаных тэхналогій. Аўтар 150 навуковых прац, 90 публікацый.

Навуковыя партнёры: Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, Аб’яднаны інстытут энергетычных і ядзерных даследаванняў – Сосны НАН Беларусі, Інстытут матэматычных машын і сістэм АН Украіны, Навукова-вытворчае аб’яднанне “Тайфун” (Расія), Галандскі цэнтр энергетычных даследаванняў (Нідэрланды), Даследчы цэнтр Карлсруэ (Германія), Брукхейвенская нацыянальная лабараторыя (ЗША).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Асновы энергазберажэння”, “Матэматычнае мадэляванне і аптымізацыя цепламасаабменных працэсаў”, “Асновы гідрагазадынамікі”, “Асновы тэрмадынамікі неаднародных асяроддзяў”, “Энергетычны менеджмент”; тэматычныя лекцыі “Метады ацэнкі эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў”.

Асноўныя публікацыі: Андрижиевский, А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент / А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. – Минск: Выш. школа, 2005. Андрижиевский, А.А. Моделирование и оптимизация тепломассообменных процессов / А.А. Андрижиевский, А.Г. Трифонов. – Минск: БГТУ, 2005. Основы гидрогазодинамики / под ред. А.А. Андрижиевского. – Минск: БГТУ, 2007. Andrizhiyevsky, A. Development of Risk-Based Software for Analysis of Power Engineering Accidents: Computational Models of Risks to Infrastructure / A. Andrizhiyevsky, A. Lukashevich, A. Trifonov. – Netherlands: IOS Press, 2007. Andrizhiyevsky, A. Modelling of various modes of liquid flows in the interfaced porous media. Nonlinear Dynamics and Applications / A. Andrizhiyevsky, A. Trifonov. – Minsk: Joint Institute of Energy and Nuclear Research – NASB Sosny, 2007.


Scientific interests: Physical and mathematical modelling of evolutionary ecological systems; methodology of economic evaluation of modernization effectiveness of combined technologies. Author of 150 papers, 90 publications.

Scientific partners: Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, Joint Institute of Energy and Nuclear Research – NASB Sosny, Institute of Mathematical Machines and Systems (National Academy of Sciences of Ukraine), Scientific Production Amalgamation “Taifoon” (Russia), Dutch Energy Investigations Center (Netherlands), Carlsruhe Investigation Center (Germany), Brookhaven National Laboratory (USA).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Energy Saving”, “Mathematical Modeling and Optimization of Heat-Mass Exchange Processes”, “Fundamentals of Hydraulic Gas Dynamics”, “Fundamentas of Thermodynamics of Non-homogeneous Media”, “Energy Management”, subject lectures “Methods of Investment Projects Evaluation”.

Main publications: Andrizhiyevsky, A.A. Energy Saving and Energy Management / A.A. Andrizhiyevsky, V.I. Volodin. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 2005. Andrizhiyevsky, A.A. Modelling and Optimization of Heat-Mass Exchange Processes / A.A. Andrizhiyevsky, A.G. Trifonov. – Minsk: BSTU, 2005. Fundamentals of Hydraulic Gas Dynamics / A.A. Andrizhiyevsky. – Minsk: BSTU, 2007. Andrizhiyevsky, A. Development of Risk-Based Software for Analysis of Power Engineering Accidents: Computational Models of Risks to Infrastructure / A. Andrizhiyevsky, A. Lukashevich, A. Trifo­nov. – Netherlands: IOS Press, 2007. Andrizhiyevsky, A. Modelling of Various Modes of Liquid Flows in the Interfaced Porous Media. Nonlinear Dynamics and Applications / A. Andrizhiyevsky, A. Trifonov. – Minsk: Joint Institute of Energy and Nuclear Research – NASB Sosny, 2007.

andryzhyeusky_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:07 — pia