Инструменты пользователя

Инструменты сайта


русак_ольга_владимировна

Русак Вольга Уладзіміраўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры беларускай філалогіі. У 2003 г. скончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка (факультэт беларускай філалогіі і культуры), атрымала дыплом з адзнакай па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура, польская мова”. У 2008 г. скончыла аспірантуру пры кафедры беларускага мовазнаўства БДПУ імя Максіма Танка. У 2009 г. у Інстытуце мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пад кіраўніцтвам кандыдата філалагічных навук, прафесара Н. В. Гаўрош абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме “Экспрэсіўны сінтаксіс празаічных твораў Янкі Сіпакова”. У 2019 г. прысвоена вучонае званне «дацэнт». На кафедры беларускай філалогіі Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта працуе з 2008 г.

Навуковыя інтарэсы:

функцыянаванне вобразных сродкаў у мове мастацкай літаратуры, мастацкі пераклад, стылістыка беларускай мовы, тэкст і яго рэдагаванне, краязнаўства і краіназнаўства Беларусі. Аўтар больш 50 навуковых і вучэбна-метадычных прац, у тым ліку 5 вучэбных дапаможнікаў. Рэцэнзент некалькіх вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове, выдадзеных з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Распрацавала шэраг базавых і рабочых праграм па выкладаемых дысцыплінах.

Навуковыя партнёры:

кафедра беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка,кафедра сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кафедра беларускай і рускай моў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, кафедра рускай мовы і культуры маўлення Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь, аддзел сучаснай беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, вышэйшая школа турызму Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўнівесітэта. Педагагічная дзейнасць: забяспечвае выкладанне курсаў “Сучасная беларуская мова”, “практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы”, “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, “Руская мова як замежная”; у перыяд з 2009 г. па 2012 г. выкладала курс “Краіназнаўства і краязнаўства” студэнтам спецыяльнасці “Турызм і прыродакарыстанне”. Кіравала дыпломнымі праектамі і навукова-даследчымі працамі студэнтаў. З’яўлялася навуковым кіраўніком студэнтаў, узнагароджаных за даследчыя і творчыя працы дыпломамі рознай ступені і прэміямі. З’яўлялася куратарам групы.

Асноўныя публікацыі:

Навуковыя выданні:

1. Русак, В. У. Экспрэсіўны сінтаксіс / В. У. Русак / Кароткая граматыка беларускай мовы: даведачнае выданне: у 2 ч. – Мінск: Беларуская навука, 2009. – Ч. 2: Сінтаксіс. – С. 204 – 232.
2. Русак, В. У. Грыбы / В. У. Русак / Матэрыялы Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа. Раслінны свет. / Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі; навук. рэд. В. П. Русак. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 176–197, 271–280.

Вучэбныя дапаможнікі:

1. Русак, В. У. Краіназнаўства і краязнаўства: вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне» / В. У. Русак. Мінск : БДТУ, 2011. – 228 с.
2. Русак, В. У. Сучасная беларуская мова : дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 «Выдавецкая справа» (электроннае выданне) / В. У. Русак. – Мінск : БДТУ, 2012. – 221 с.
3. Русак, В. У. Сучасная беларуская мова : тэорыя і практыкум: дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 01 01 «Выдавецкая справа» / В. У. Русак. – Мінск : БДТУ, 2014. – 265 с.
4. Русак, В. У. Беларуская мова (прафесійная лексіка): кароткі тэарэтычны курс і практычныя заданні: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцях / В. У. Русак. – Мінск: БДТУ, 2017. – 196 с.
5. Русак, В. У. Беларуская мова (прафесiйная лексiка). Лясная гаспадарка i садова-паркавае будаўніцтва: вучэбны дапаможнік для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесiйна-тэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях напрамку адукацыi "Лясная гаспадарка i садова-паркавае будаўніцтва" / В. У. Русак. – Мінск: РІПА, 2019. – 238 с.

Артыкулы ў рэцэнзуемых перыядычных выданнях:

 • Русак, В. У. Парцэляцыя як поліфункцыянальны спосаб стылістычнага сінтаксісу ў творах Янкі Сіпакова / В. У. Русак / Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2008. – № 1. – С. 117–122.
 • Русак, В. У. Сказ-абзац у сістэме сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу Янкі Сіпакова / В. У. Русак / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2007. – № 3. – С. 24–29.
 • Русак, В. У. Структура і стылістычнае выкарыстанне сінтаксічна паралельных канструкцый у творах Я. Сіпакова / В. У. Русак / Беларуская лінгвістыка / рэдкал.: А. А. Лукашанец, В. М. Нікалаева (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2006. – Вып. 58. – С. 127–134.
 • Русак, В. У. Устаўныя канструкцыі ў мастацкім тэксце Янкі Сіпакова / В. У. Русак / Беларуская лінгвістыка / рэдкал.: А. А. Лукашанец, В. М. Нікалаева (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – Вып. 59. – С. 106–115.
 • Русак, В. У. Назоўны тэмы як экспрэсіўны сінтаксічны сродак у сучаснай беларускай літаратурнай мове / В. У. Русак / зб. навук. прац / Труды БГТУ. Сер. V: Политология, философия, история, филология. – Минск, 2009. – Вып. XVII. – С. 217–220.
 • Русак, В. У. Экспрэсіўнае функцыянаванне складаных сказаў у прозе Янкі Сіпакова / В. У. Русак / Беларуская лінгвістыка / рэдкал.: А. А. Лукашанец, В. М. Нікалаева (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 65. – С. 45 – 53.
 • Русак, В. У. Стылістычная роля перыяду ў мове мастацкага твора (на матэрыяле прозы Янкі Сіпакова) / В.У. Русак / Труды БГТУ. Сер. V, История, филосифия, филология. – 2010. – Вып. XVIIІ.– С. 192–194.
 • Русак, В. У. Мова мастацкай літаратуры як аб’ект лінгвістычных даследаванняў (з гісторыі пытання) / В. У. Русак / Труды БГТУ. Сер. V, История, философия, филология. – 2011. – Вып. XIV. – С. 157–159.
 • Русак, В. У. Роля сінтаксічных прыёмаў экспрэсівізацыі маўлення у “Казках жыцця” Якуба Коласа / В. У. Русак / Труды БГТУ. – 2012. – № 5: История, философия, филология. – С. 147–149.
 • Русак, В. У. Методыка арганізацыі самастойнай работы студэнтаў на занятках па дысцыпліне “Краіназнаўства і краязнаўства” / В. У. Русак / Труды БГТУ. – 2012. – № 8: Учебно-методическая работа. – С. 181–183.
 • Русак, В. У. Фігуры размяшчэння і перастаноўкі як сродкі рэалізацыі эматыўнасці мастацкага маўлення В.У. Русак Труды БГТУ, Мінск: БГТУ, 2016, 5 (187). – С. 198–203.
 • Русак, В. У. Да праблемы інвентарызацыі і сістэматызацыі сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу / В. У. Русак Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – Минск: БГТУ, 2017. – № 1 (195). – С. 77–83.
 • Русак, В. У. Вывучэнне дысцыпліны “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” як фактар аптымізацыі вышэйшай тэхнічнай адукацыі / В. У. Русак Высшее техническое образование. – Минск: БГТУ, 2018. – Т. 2, № 1. – С. 74–79.
 • Русак, В. У. Прыёмы рытмізацыі лірычнай прозы (на матэрыяле паэмы «Одзіум» Янкі Сіпакова) / В. У. Русак Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – Минск: БГТУ, 2018. – № 2 (198). – С. 87–94.
 • Русак, В. У. Функцыі груп семантычна звязаных простых сказаў у лірычнай прозе Янкі Сіпакова / В. У. Русак Беларуская лінгвістыка. 2018. – Вып. 81. – С. 54–60.
 • Русак, В.У. Сродкі рытмізацыі ў паэме ў прозе «Одзіум» Янкі Сіпакова / В.У. Русак Стиль как исследовательский инструмент в синхронии и диахронии: к теории славянских литературных языков: сб. науч. статей / науч. ред. В.М. Ляшук. – Banskа Bystricа: BELIANUM, 2019. – С. 175 – 183.
русак_ольга_владимировна.txt · Последние изменения: 2020/01/29 16:03 — Ирина