Инструменты пользователя

Инструменты сайта


yanovich_u_i

ЯНОВІЧ Уладзімір Іванавіч

Кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт. Скончыў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя Максіма Горкага ў 1956 г., аспірантуру пры БДУ. З 1964 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. У 1976–1980 гг. выконваў абавязкі загадчыка кафедры вышэйшай матэматыкі. З 1980 г. выкладчык, дацэнт кафедры вышэйшай матэматыкі. Узнагароджаны знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь”.

Uladzimir I. Yanovich

Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Minsk State Pedagogical Institute in 1956. Graduated from Belarusian State University post-graduate courses. Has been working at BSTU since 1964. In 1976-1980, was an Acting Head of Department of Higher Mathematics. Assistant Professor of Department of Higher Mathematics since 1980. Awarded the badge “Outstanding Worker of Education of the Republic of Belarus”.


Навуковыя інтарэсы: якасная тэорыя кіравання ў дынамічных сістэмах: сістэмы кіравання са спазненнем, кіраванне па тыпу зваротнай сувязі (рэканструкцыя); сістэмы неразвязальныя адносна вытворнай (рэканструкцыя); эфектыўныя формы навучальнага працэсу па матэматыцы. Аўтар звыш 55 навуковых і метадычных прац.

Навуковыя партнёры: Інстытут матэматыкі НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы “Эканоміка-матэматычныя метады і мадэлі”, “Матэматычнае праграмаванне”, “Вышэйшая матэматыка”.

Асноўныя публікацыі: Янович, В.И. Задача о реконструкции динамических систем / В.И. Янович / / Вестник Белорусского государственного университета. Сер. I. – 1975. – № 2. Janovich, V.I. To the Control Theory of linear dynamics Systems “Functional-Differential Systems and Related” Topics, III / V.I. Janovich, V.V. Krakhonko, O.V. Khromzow. – Zielona Gora, 1983. Янович, В.И. О реконструкции линейных стационарных систем, не вполне управляемых в смысле Калмана: сборник / В.И. Янович Актуальные задачи теории динамических систем управления. – Минск: Наука и техника, 1989. Матэматычнае праграмаванне: метад. указанні для практычных заняткаў па курсу “Вышэйшая матэматыка” / склад. У.І. Яновіч. – Мінск, 1998. Янович, В.И. Математика (в помощь абитуриенту): учеб.-метод. пособие / В.И. Янович, С.В. Янович. – Минск: БГТУ, 2002. —- Scientific interests: Qualitative theory of control in dynamic systems: control systems with delay, feedback control (reconstruction); systems non-separable with respect to derivative (reconstruction); effective forms of training in mathematics. The author of more than 55 publications. Scientific partners: Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Belarus. Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Mathematical Economic Methods and Models”, “Mathematical Programming”, “Higher Mathematics”. Main publications: Yanovich, V.I. Problem of Reconstruction of Dynamic Systems / V.I. Yanovich Proceedings of Belarusian State University. Series I. – 1975. – No. 2. Janovich, V.I. To the Control Theory of Linear Dynamic Systems. “Functional-Differential Systems and Related” Topics, III / V.I. Janovich, V.V. Krakhonko, O.V. Khromzow. – Zielona Gora, 1983. Yanovich, V.I. About Reconstruction of Linear Stationary Systems Noncompletely Controllable in Terms of Kalman Controllability / V.I. Yanovich Collection of papers “Actual Problems of Theory of Dynamic Control Systems”. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1989. Mathematical Programming: Methodical Guidelines for Practical Lessons on Course “Higher Mathematics” / by V.I. Yanovich. – Minsk, 1998. Yanovich, V.I. Mathematics (for University Entrants): manual / V.I. Yanovich, S.V. Yanovich. – Minsk: BSTU, 2002.

yanovich_u_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:28 — pia