Инструменты пользователя

Инструменты сайта


volkau_a_i

ВОЛКАЎ Анатоль Іванавіч

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. У 1972 г. скончыў хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працуе ў Беларускім тэхналагічным універсітэце з 1972 г., дацэнт кафедры хіміі, тэхналогіі электрахімічных вытворчасцей і матэрыялаў электроннай тэхнікі.

Anatol I. Volkau

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Fa­culty of Chemistry) in 1972. Has been working at BSTU since 1972. Assistant Professor of Department of Chemistry, Technology of Electrochemical Production and Materials for Electronics.


Навуковыя інтарэсы: хімія і тэрмадынаміка кіслародзмяшчальных злучэнняў, цвёрдыя электраліты, звышправоднасць. Аўтар звыш 200 навуковых артыкулаў, 23 вучэбна-метадычных дапаможнікаў і 5 вынаходстваў.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый па дысцыпліне “Тэарэтычныя асновы хіміі”.

Асноўныя публікацыі: Волков, А.И. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. – Минск: Соврем. школа, 2005. Волков, А.И. Программированный контроль текущих знаний по общей химии / А.И. Волков, И.М. Жарский, О.Н. Комшилова. – Минск: Соврем. школа, 2005. Волков, А.И. Строение атомов и периодический закон: учеб. пособие / А.И. Волков. – М.: Новое знание, 2006. Волков, А.И. Метод молекулярных орбиталей: учеб. пособие / А.И. Волков. – М.: Новое знание, 2006. Волков, А.И. Тестовые задания / А.И. Волков, О.Н. Комшило­ва. – Минск: Новое знание, 2007. Жарский, И.М. Руководство к лабораторным занятиям по общей химии: учеб.-метод. пособие / И.М. Жарский, А.И. Волков, О.Н. Комшилова. – Минск: БГТУ, 2009.


Scientific interests: Chemistry and thermodynamics of oxygen containing compounds, solid electrolytes, superconductivity. The author of more than 200 scientific papers, 23 manuals, 5 pa­tents.

Teaching activities: Delivers the course of lectures on Theoretical Principles of Che­mistry.

Main publications: Volkov, A.I. Large Chemical Referrence Book / A.I. Volkov, I.M. Zharsky. – Minsk: Sovremennaya Shkola Publ., 2005. Volkov, A.I. Programming Control of Present-day Knowledge on General Chemistry / A.I. Volkov, I.M. Zharsky, O.N. Komshilova. – Minsk: Sovremennaya Shkola Publ., 2005. Volkov, A.I. Structure of Atoms and Periodic Law: tutorial / A.I. Volkov. – M.: Novoye Znaniye Publ., 2006. Volkov, A.I. Methods of Molecular Orbitals: tutorial / A.I. Volkov. – M.: Novoye Znaniye Publ., 2006. Volkov, A.I. Tests / A.I. Volkov, O.N. Komshilova. – Minsk: Novoye Znaniye Publ., 2007. Zharsky, I.M. Manual for Laboratory Works on General Chemistry: manual / I.M. Zharsky, A.I. Volkov, O.N. Komshilova. – Minsk: BSTU, 2009.

volkau_a_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:14 — pia