Инструменты пользователя

Инструменты сайта


valetka_u_u

ВАЛЕТКА Уладзімір Уладзіміравіч

Кандыдат эканамiчных навук, дацэнт, член Міжнароднага таварыства новай інстытуцыянальнай эканомікі (ISNIE). Скончыў у 1999 г. Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт з адзнакай і аспірантуру з прадстаўленнем дысертацыі ў 2002 г. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце з моманту яго сканчэння, дацэнт кафедры арганізацыі вытворчасці i эканомікі нерухомай маёмасці. Дактарант з 2008 г.

Uladzimir U. Valetka

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor. Member of International Society of New Institutional Economy (ISNIE). Graduated from Belarusian State Technological University (with honors) in 1999. Graduated from post-graduate courses in 2002, and presented the thesis. Has been working at BSTU since the time of graduation. Assistant Professor of Department of Production Organization and Real Estate Economics. Doctoral candidate since 2008.


Навуковыя інтарэсы: эканоміка правоў уласнасці і трансакцыйных выдаткаў; рэалакацыя рэсурсаў і інстытуцыянальны механізм рэструктурызацыі эканомікі трансфармацыйных краін; інстытуцыянальная структура вытворчасці ў лясным сектары; размяшчэнне эканамічнай дзейнасці (развіццё гарадоў і галіновых кластэраў); прыкладная эканаметрыка. Аўтар і сааўтар больш за 70 навуковых прац, 7 вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў (з іх 1 з грыфам вучэбна-метадычнага аб’яднання па адукацыі ў галіне кіравання).

Навуковыя партнёры: Бухарэсцкая акадэмія эканамічных даследаванняў (Румынія), Шчэцінскі універсітэт (Польшча), Гданьскі універсітэт (Польшча), Вільнюскі тэхнічны універсітэт імя Гедымінаса (Літва), Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь і інш.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае асноўныя лекцыйныя курсы па дысцыплінах “Эканоміка арганізацыі (прадпрыемства)”, “Кіраванне дзяржаўнай маёмасцю”, аўтар тыпавой вучэбнай праграмы “Эканоміка прадпрыемства” па спецыяльнасці “Менеджмент”, удзельнічаў у распрацоўцы і ўкараненні вучэбнага плана па кірунку спецыяльнасці “Менеджмент нерухомай маёмасці”.

Асноўныя публікацыі: Valetka, U. Geograficzny wymiar postkomunistycznej restrukturyzacji gospo-darczej: przypadek Białoruskich miast / U. Valetka Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem / red. R. Gotowski, H. Rabant. – Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. Валетко, В.В. Процесс реаллокации ресурсов и система прав собственности / В.В. Валетко Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управление. – 2009. – Вып. ХVII. Рэйтынг гарадоў Беларусі: умовы развіцця чалавечага капіталу: навуковае выданне / У.У. Валетка [і інш.]. – Мінск: Медысонт, 2009. Valetko, V. Institutional barriers for industrial restructuring / V. Va­let­ko The geopolitical aspects of the transformation process in Central and East-Central Europe / ed. by T. Michalsky. – Gdynia; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2006. Распрацоўка стратэгіі развіцця рэгіёну: ад тэорыі да практыкі: вучэб. дапаможнік / У.У. Валетка [і інш.]. – Мінск: Раўнадзен­ства, 2004. —- Scientific interests: Economics of ownership rights and transactional expenses; resources reallocaton and institutional mechanisms of economy restructuring in the countries being under transformation; institutional structure of production in forest branch of industry; distribution of economic activities (development of cities and branch clusters); applied econometrics. The author and co-author of more than 70 publications, 7 tutorials and manuals (including one, certified by the Educational Guiding Association for Education in Management). Scientific partners: Bukharest Academy of Economic Researches (Romania), Stettin University (Poland), Gdansk University (Poland), Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania), Ministry of Forestry of the Republic of Belarus etc. Teaching activities: Has developed and delivers the basic courses of lectures: “Economics of Organization (Enterprise)”, “State Property Management”. The author of standard educational program “Economics of Enterprise” (for “Management” speciality). Participated in development and implementation of the educational plan for “Real Estate Management” speciality. Main publications: Valetko, V. Geographical Dimension of Post-Communist Economy Restructuring: Case of Belarusian Cities / V. Valetko Urban and Suburb Areas Management Problems / ed. by R. Gotowski, H. Rabant. – Bydgoszcz: Kazimir the Great University Publ., 2010. Valetko, V.V. Resources Reallocation Process and System of Ownership Rights / V.V. Valetko Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2009. – Iss. XVII. Belarusian Cities Rating: Conditions for Human Capital Development: Scientific Publication / V.V. Valetko [et al.]. – Minsk: Medysont Publ., 2009. Valetko, V. Institutional Barriers for industrial restructuring / V. Valetko The geopolitical aspects of the transformation process in Central and East-Central Europe / ed. by T. Michalsky. – Gdynia; Pelplin: Bernardinum Publ., 2006. Region Development Strategy Formation: from Theory to Practice: tutorial / V.V. Valetko [et al.]. – Minsk: Raunadzenstva Publ., 2004.

valetka_u_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:24 — pia