Инструменты пользователя

Инструменты сайта


staurou_v_p

СТАЎРОЎ Васіль Пятровіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. У 1962 г. скончыў Чэлябінскі політэхнічны інстытут. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1991 г., прафесар кафедры механікі матэрыялаў і канструкцый.

Vasil P. Staurou

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Chelyabinsk Polytechnical Institute in 1962. Has been working at BSTU since 1991, Professor of Department of Mechanics of Materials and Constructions.


Навуковыя інтарэсы: галіна механікі і тэхналогіі кампазіцыйных матэрыялаў – мадэляванне структуры, працэсаў дэфармавання і абурэння кампазітаў; распрацоўка і даследаванне метадаў атрымання кампазітаў з тэрмапластычнай матрыцай і працэсаў форма­ўтварэння вырабаў з іх. Аўтар больш за 300 ар­тыкулаў, 5 вучэбных дапаможнікаў, 4 манаграфій, 50 вынаходстваў і патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы цэнтр праблем рэсурсазберажэння НАН Бе­ларусі, Інстытут механікі металапалімерных сістэм імя У.А. Бе­лага НАН Беларусі, Інстытут матэрыялазнаўства (г. Гановер, Германія), Інстытут кампазіцыйных матэрыялаў (г. Кайзерсляўтэрн, Германія).

Педагагічная дзейнасць: арганізацыя і навукова-метадычнае забеспячэнне спецыяльнасці “Канструяванне і вытворчасць вырабаў з кампазіцыйных матэрыялаў”. Чытае лекцыйныя курсы “Механіка кампазіцыйных матэрыялаў”, “Палімерныя і кампазіцыйныя матэрыялы ў транспартных сродках”, “Асновы навуковай і інавацыйнай дзейнасці”. Падрыхтаваў 8 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Волков, С.Д. Статистическая механика композитных материалов / С.Д. Волков, В.П. Ставров. – Минск: БГУ, 1978. Ставров, В.П. Конструирование и расчет изделий из компози-ционных материалов / В.П. Ставров. – Минск: БГТУ, 1999. Ставров, В.П. Теория и процессы формообразования изделий из композиционных материалов / В.П. Ставров. – Минск: БГТУ, 2006. Ставров, В.П. Механика композиционных материалов / В.П. Став­ров. – Минск: БГТУ, 2008. Ставров, В.П. Основы научной и инновационной деятельности / В.П. Ставров. – Минск: БГТУ, 2010.


Scientific interests: Mechanics and technology of composite materials (modeling of structure, processes of deformation and disturbance of composite materials); development and investigation of methods of production of composite materials with thermoplastic matrix, processes of shaping of articles made of such materials. The author of more than 300 papers, 5 tutorials, 4 monographs, 50 inventions and patents.

Scientific partners: NASB Research Center of Resource Saving Problems, NASB Institute of Mechanics of Metal-Polymer Systems, Institute of Materials Science (Hanover, Germany), Institute of Composite Materials (Kaiserslautern, Germany).

Teaching activities: Organization and scientific support of education on “Design and Production of Composite Articles”. Delivers the courses of lectures: “Mechanics of Composite Materials”, “Polymer and Composite Materials in Transport Means”, “Foundations of Scientific and Innovation Activities”. Has trained 8 Candidates of Sciences.

Main publications: Volkov, S.D. Statistical Mechanics of Composite Materials / S.D. Volkov, V.P. Stavrov. – Minsk: BSU, 1978. Stavrov, V.P. Design and Calculation of Composite Articles / V.P. Stavrov. – Minsk: BSTU, 1999. Stavrov, V.P. Theory and Processes of Shaping of Composite Articles / V.P. Stavrov. – Minsk: BSTU, 2006. Stavrov, V.P. Mechanics of Composite Materials / V.P. Stavrov. – Minsk: BSTU, 2008. Stavrov, V.P. Foundations of Scientific and Innovation Activities / V.P. Stavrov. – Minsk: BSTU, 2010.

staurou_v_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:18 — pia