Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shtukin_s_s

ШТУКІН Сяргей Сяргеевіч

Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, член двух спецыялізаваных саветаў па абароне дысертацый. У 1973 г. скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 2001 г., прафесар кафедры лесаводства.

Syargey S. Shtukin

Doctor of Agricultural Sciences, Professor. Member of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1973. Has been working at BSTU since 2001. Professor of Silviculture Department.


Навуковыя інтарэсы: плантацыйнае лесаводства, арганізацыя і тэхналогія лесакультурнай вытворчасці. Ажыццявіў комплекс маштабных эксперыментаў у галіне інтэнсіфікацыі лесавырошчвання. Распрацаваў новы плантацыйны метад узнаўлення сасновых і яловых лясоў, а таксама сістэму ацэнкі якасці лясных культур у Беларусі. Аўтар 102 навуковых артыкулаў, 3 брашур, 3 вучэбных дапаможнікаў, 2 манаграфій, 7 нарматыўных дакументаў.

Навуковыя партнёры: Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, Інстытут лесу НАН Беларусі, Санкт-Пецярбургская лесатэхнічная акадэмія, Санкт-Пецярбургскі інстытут лясной гаспадаркі, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Тэхналогія лесагаспадарчай вытворчасці”, “Ахова навакольнага асяроддзя і маніторынг лясных экасістэм”.

Асноўныя публікацыі: Штукин, С.С. Плантационное выращивание сосны и ели на дренированных почвах / С.С. Штукин. – Минск: ИПП Минэкономики РБ, 1997. Штукин, С.С. Изменение устойчивости хвойных биоценозов в связи с антропогенным воздействием / С.С. Штукин Природные ресурсы. – 2001. – № 1. Штукин, С.С. Технология лесохозяйственного производства: учеб. пособие / С.С. Штукин. – Минск: БГТУ, 2003. Штукин, С.С. Ускоренное выращивание сосны, ели и лиственницы на лесных плантациях / С.С. Штукин. – Минск: Право и экономика, 2004. Наставление по лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь: ТКП 047-2009 (02080) / М-во лесного хоз-ва. – Минск: Минлесхоз, 2009. (Один из разраб.). —- Scientific interests: Plantation silviculture, organization and technology of sylvulae production. Carried out a complex of experiments for intensification of forest cultivation. Has developed a new plantation method for pine and spruce forests regeneration, and a system of evaluation of sylvulae quality. Author of 102 papers, 3 brochures, 3 tutorials, 2 monographs, 7 normative documents. Scientific partners: Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, NASB Institute of Forest, St. Petersburg Forest Engineering Academy, St. Petersburg Institute of Forestry, Moscow State University of Forest. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Technology of Forestry Production”, “Environmental Protection and Monitoring of Forest Ecosystems”. Main publications: Shtukin, S.S. Plantational Cultivation of Pine and Spruce Trees on Drainaged Soils / S.S. Shtukin. – Minsk: IPR of Ministry of Econo­mics, 1997. Shtukin, S.S. Change of Stability of Coniferous Biocenoses due to Anthropogenic Impact / S.S. Shtukin Natural Resources (Prirodnye Resursy). – 2001. – No. 1. Shtukin, S.S. Technology of Forestry Production: tutorial / S.S. Shtukin. – Minsk: BSTU, 2003. Shtukin, S.S. Intensification of Pine, Larch and Spruce Cultivation on Forest Plantations / S.S. Shtukin. – Minsk: Law and Economy, 2004. Instructions on Afforestation and Forest Cultivation in the Republic of Belarus: TKP 047-2009 (02080) / Ministry of Forestry. – Minsk: Ministry of Forestry, 2009. (A participant S.S. Shtukin).

shtukin_s_s.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:06 — pia