Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shashok_zh_s

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

shashok_zh_s [2016/01/05 12:10] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​shashok_zh_s.png?​nolink&​200 |}}ШАШОК Жанна Станiславаўна ​
 +
 +Кандыдат тэхнiчных навук, дацэнт. Скончыла Беларускi дзяржаўны тэхналагiчны унiверсiтэт ​
 +у 1993 г. У Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным унiверсiтэце працуе з 1996 г., дацэнт кафедры тэхналогii нафтахiмiчнага ciнтэзу i перапрацоўкi палiмерных матэрыялаў. ​
 +
 +Zhanna S. SHASHOK
 +
 +Candidate of  Technical Sciences, ​ Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1993. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Technology of Petrochemical Synthesis ​ and Polymer Materials Processing. ​
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +стабiлiзацыя эластамерных кампазiцый з мэтай павышэння iх даўгавечнасцi;​ тэхналогiя вытворчасці шын i гуматэхнiчных вырабаў; ​ выкарыстанне iнгрэдыентаў полiфункцыянальнай дзейнасцi ў рэцэптах гумавых сумесей;​ прымяненне вугляродных нанаматэрыялаў у эластамерных кампазiцыях для мадыфiкацыi ўласцiвасцей гумы.
 +Аўтар 100 навуковых прац, 12 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў,​ 3 патэнтаў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +ААТ “Белшына” (г. Бабруйск),​ ААТ «БПА “Белпрамбудіндустрыя”» (г. Мінск),​ ЗАТ “Амкадор-Эластамер” (г. Мінск),​ ТАА “РЕАМ-РТИ” (г. Масква).
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацавала і чытае курсы лекцый “Тэхналогія эластамераў”,​ “Тэхналогія эластамерных кампазiцый”,​ “Асновы рэцэптурабудавання эластамерных кампазiцый”,​ распрацавала 4 вучэбныя праграмы для падрыхтоўкi студэнтаў па спецыяльнасці “Хімічная тэхналогія арганічных рэчываў,​ матэрыялаў і вырабаў”. ​
 +Ажыццяўляе кіраўніцтва 1 аспірантам.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Свойства эластомерных композиций с углеродным наноматериалом / Ж.С. Шашок [и др.] // Наноструктурные материалы – 2008: Беларусь – Россия – Украина:​ материалы Первой Междунар. науч. конф. – Минск, 2008. 
 +Свойства эластомерных композиций,​ содержащих соли малеинизированной канифоли / С.А. Ламоткин [и др.] // Каучук и резина. – 2008. – № 3. (Одна из авт.).
 +Шашок, Ж.С. Технология эластомеров:​ тексты лекций / 
 +Ж.С. Шашок, А.В. Касперович. – Минск: БГТУ, 2009.
 +Исследование адгезионных свойств полиэфирного корда с резиной ​ / Ж.С. Шашок [и др.] // Вопросы практической технологии изготовления шин. – 2009. – № 3. 
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Stabilization of elastomeric composition for improvement of their durability; technology of manufactures of tyres and rubber articles; application of polyfunctional activity ingredients in formulation of rubber mixes; application of carbon ​ containing nanomaterials and elastomeric compositions for modification of  properties of rubber.
 +The author of 100 papers, 12 manuals, 3 patents. ​
 +
 +**Scientific partners:**
 +Amalgamations:​ “Belshina” (Bobruisk), «BIA “Belprambudindustria”» (Minsk), “Amkador Elastamer” (Minsk), “REAM-RTI” (Moscow).
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Technology of Elastomers”,​ “Technology of Elastomeric Compositions”,​ “Principles of Formulation Structure of Elastomeric Compositions”;​ has developed 4 educational programs.
 +Manages the work of post-graduates.
 +
 +**Main publications:​**
 +Properties of Elastomeric Compositions with Carbon Containing Nanomaterial / Zh.S. Shashok [et al.] // Nanostructural Materials – 2008: Belarus – Russia – Ukraine: Materials of International Scientific Conference. – Minsk, 2008. 
 +Properties of Elastomeric Compositions Containing Salts of Maleinized Rosin / S.A. Lamotkin [et al.] // Raw Rubber and Rubber. – 2008. – No. 3. (a co-author).
 +Shashok, Zh.S. Technology of Elastomers: texts of lectures / Zh.S. Shashok, A.V. Kasperovich. – Minsk: BSTU, 2009. 
 +Study of Adhesive Properties of Polyether Cord with Rubber / 
 +Zh.S. Shashok [et al.] // Questions (Voprosy) of Practical Techno­logy of Tyre Manufacture. – 2009. – No. 3.
  
shashok_zh_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:10 — pia