Инструменты пользователя

Инструменты сайта


shalima_p_u

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

shalima_p_u [2016/01/04 14:54]
pia
shalima_p_u [2016/01/04 17:20] (текущий)
pia
Строка 1: Строка 1:
 {{:​shalima_p_u.png?​nolink&​200 |}}ШАЛІМА Пётр Уладзіміравіч {{:​shalima_p_u.png?​nolink&​200 |}}ШАЛІМА Пётр Уладзіміравіч
 +
 Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Cкончыў у 1986 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кі­рава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1986 г. Дацэнт кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання. Дэкан факультэта выдавецкай справы і паліграфіі. Кандыдат эканамічных навук, дацэнт. Cкончыў у 1986 г. Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кі­рава. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1986 г. Дацэнт кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання. Дэкан факультэта выдавецкай справы і паліграфіі.
  
 Pyotr U. SHALIMA Pyotr U. SHALIMA
 +
 Candidate of  Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1986. Has been working at BSTU since 1986. Assistant Professor of Department of Nature Ma­nagement. Dean of Faculty of Printing and Publishing. Candidate of  Economic Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1986. Has been working at BSTU since 1986. Assistant Professor of Department of Nature Ma­nagement. Dean of Faculty of Printing and Publishing.
  
 ---- ----
  
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +эканоміка лясной гаспадаркі;​ арганізацыя і планаванне лесанарыхтовак,​ лесапілення і дрэваапрацоўкі;​ эколага-эканамічныя кірункі прыродакарыстання (у лесагаспадарчым і лесапрамысловым дачыненні) пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС; аптымізацыя вытворчасці;​ эканоміка-матэматычнае мадэляванне;​ маркетынг і знешнеэканамічная дзейнасць у галіне лясной гаспадаркі і лесапрадукцыі.
 +Аўтар 36 друкаваных навуковых і вучэбна-метадычных прац.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Прадпрыемствы Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​** ​
 +чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Вытворчы менеджмент”,​ “Маркетынг з асновамі лагістыкі”. ​
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Шаліма,​ П.У. Драўніна высечак догляду ў лясах першай зоны ра­дыяцыйнай небяспечнасці і шляхі яе выкарыстання / П.У. Ша­ліма // Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 1994. – Вып. II.
 +Неверов,​ А.В. Лесные ресурсы в составе части национального богатства государства:​ сб. науч. тр. НИЭИ Минэкономики Респ. Беларусь / А.В. Неверов,​ Л.И. Шершень,​ П.В. Шалима. – Минск, 1995.
 +Неверов,​ А.В. Экономическая эффективность лесохозяйствен­ных мероприятий / А.В. Неверов,​ Л.И. Шершень,​ П.В. Шалима // Труды БГТУ. Сер. VI, Экономика ​ и управление. – 1997. – 
 +Вып. III.
 +Шалима,​ П.В. Практическое применение экономико-ма­те­ма­тиче­ско­го моделирования для формирования оптимальной струк­туры лесопромышленного производства / П.В. Шалима,​ К.А. Пиль­­кевич // Труды БГТУ. Сер. VII, Экономика и управле­ние. – 2000. – Вып. VIII. 
 +Шаліма,​ П.У. Маркетынг і знешнеэканамічная дзейнасць:​ вучэб. дапаможнік / П.У. Шаліма. – Мінск, 2004.
 +Клімчык,​ Г.Я. Ацэнка ўскоснай шкоды ад нізавых пажараў рознай інтэнсіўнасці / Г.Я. Клімчык,​ І.Э. Рыхтэр,​ П.У. Шаліма // Труды БГТУ. Сер. І, Лесное хоз-во. – 2009. – Вып. XVIІ.
 +Климчик,​ Г.Я. Влияние лесных пожаров на лесные биогеоценозы / Г.Я. Климчик,​ И.Э. Рихтэр,​ П.В. Шалима. – Минск: Васса-медия,​ 2009.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests: **
 +Economics of forestry; organization and planning of logging, saw-milling and wood-processing;​ ecological economic trends of nature management (in forestry and forest production complex) after Chernobyl NPP disaster; optimization of production; economic-mathematic modeling; marketing and foreign economic activity in forestry and forest production.
 +The author of 36 publications.
 +
 +**Scientific partners:​** ​
 +Enterprises of Ministry of Forestry of the Republic of Belarus.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the courses of lectures: “Production Management”,​ “Marketing with Principles of Logistics”.
 +
 +**Main publications:​** ​
 +Shalima, P.V. Wood of  Thinnings in Forests of First Zone of Radiation Hazard and Ways of Its Utilization / P.V. Shalima // Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 1994. – Iss. II.
 +Neverov, A.V. Forest Resources in Part of National Wealth of State: Proceedings of Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus / A.V. Neverov, L.I. Shershen, P.V. Shalima. – Minsk, 1995.
 +Neverov, A.V. Economic Effectiveness of Forestry Procedures / A.V. Neverov, L.I. Shershen, P.V. Shalima ​ // Proceedings of BSTU. Series VI, Economics and Management. – 1997. – Iss. III.
 +Shalima, P.V. Application of Economic-Mathematical Modeling for Forming of Optimal Structure of Forest Industry Production /
 +P.V. Shalima, K.A. Pilkevich // Proceedings of BSTU. Series VII, Economics and Management. – 2000. – Iss. VIII.
 +Shalima, P.V. Marketing and Foreign Economic Activity: tutorial / P.V. Shalima. – Minsk, 2004.
 +Klimchyk, G.Ya. Assessment of Secondary Damage from Ground Fires of Various Intensity / G.Ya. Klimchyk, I.E. Rykhter, P.V. Shalima // Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2009. – Iss. XVII.
 +Klimchyk, G.Ya. Forest Fire Influence on Forest Biogeocenoses / G.Ya. Klimchyk, I.E. Rykhter, P.V. Shalima. – Minsk: Vassamediya Publ., 2009.
  
shalima_p_u.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:20 — pia