Инструменты пользователя

Инструменты сайта


ruchai_m_s

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ruchai_m_s [2016/01/05 12:02] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​ruchai_m_s.png?​nolink&​200 |}}РУЧАЙ Мікалай Сцяпанавіч
 +
 +Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. У 1970 г. скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з моманту сканчэння інстытута,​ дацэнт кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі.
 +
 +Mikalai S. RUCHAI
 +
 +Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1970. Has been working at BSTU since 1970. Assistant Professor of Department of Biotechnology and Bioecology. ​
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +распрацоўка біятэхналагічных працэсаў з выкарыстаннем імабілізаваных клетак мікраарганізмаў;​ тэхналагічныя працэсы перапрацоўкі арганічных адыходаў і прамысловых сцёкаў у біярэактарах інтэнсіўнага масаабмену з атрыманнем энерганосьбітаў і кармавых прадуктаў.
 +Аўтар больш за 90 навуковых публікацый,​ 3 вучэбных дапаможнікаў,​ 13 вынаходстваў. ​
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт,​ канцэрн “Белбіяфарм”,​ канцэрн “Белдзяржхарчпрам”,​ РУП “Інстытут мясамалочнай прамысловасці”.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курсы лекцый па дысцыплінах:​ “Прамысловая біятэхналогія”,​ “Тэхналогія мікробнага сінтэзу”,​ “Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў мікрабіялагічнай і фармацэўтычнай прамысловасці”.
 +Падрыхтаваў 2 кандыдатаў тэхнічных навук.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Стебакова,​ С.А. Иммобилизация спиртообразующих дрожжей на волокне нитрон / С.А. Стебакова,​ Н.С. Ручай, Н.В. Гриц // Материалы. Технологии. Инструменты. – 1998. – Т. 4, № 3. 
 +Ровенская,​ И.А. Технология анаэробной биологической очист­ки сточной воды молокоперерабатывающего производства / И.А. Ровенская,​ Н.С. Ручай, Н.В. Гриц // Материалы. Технологии. Инструменты. – 2005. – Т. 10, № 4.
 +Ручай, Н.С. Экологическая биотехнология:​ учеб. пособие / 
 +Н.С. Ручай, ​ Р.М. Маркевич. – Минск: БГТУ, 2007.
 +Рымовская,​ М.В. Биосорбционная очистка сточной воды производства полимеров / М.В. Рымовская,​ Н.С. Ручай // Биотехнология. – 2008. – № 2.
 +Ручай, Н.С. Анаэробная биологическая очистка сточной воды производства древесноволокнистых плит / Н.С. Ручай, М.В. Ры­мовская,​ Е.В. Марьина // Труды БГТУ. Сер. IV, Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – 2009. – Вып. XVII.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Development of biotechnological processes with use of immobilized cells of microorganisms;​ technological processes of treatment of organic wastes and industrial sewage in bioreactors of intensive mass exchange to obtain energy resources and fodder products.
 +The author of more than 90 papers, 3 tutorials, 13 inventions. ​
 +
 +**Scientific partners:**
 +Belarusian National Technical University, concerns “Belbiafarm” and “Beldzyarzhkharchpram”,​ RUE “Institute of Meat and Milk Industry”.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the courses of lectures: “Industrial Biotechnology”,​ “Technology of Microbial Synthesis”,​ “Equipment and Design of Enterprises of Microbiological and Pharmaceutical Industry”. ​
 +Has trained 2 Candidates of Sciences.
 +
 +**Main publications:​**
 +Stebakova, S.A. Immobilization of  Alcohol Forming Yeast Based on Nitron Fibre / S.A. Stebakova, N.S. Ruchai, N.V. Gritz // Materials. Technology. Instruments. – 1998. – Vol. 4, No. 3.
 +Rovenskaya, I.A. Technology of Anaerobic Biological Purification of Sewage of Milk Processing Production / I.A. Rovenskaya, N.S. Ruchai, N.V. Gritz // Materials. Technology. Instruments. – 2005. – 
 +Vol. 10, No. 4.
 +Ruchai, N.S. Ecological Biotechnology:​ tutorial / N.S. Ruchai, ​
 +R.M. Markevich. – Minsk: BSTU, 2007.
 +Rymovskaya, M.V. Biosorptive Purification of Sewage of Polymer Production / M.V. Rymovskaya, N.S. Ruchai // Biotechnology. – 2008. – No. 2. 
 +Anaerobic Biological Purification of Sewage of Wood Fibrous Boards Production / N.S. Ruchai [et al.] // Proceedings of BSTU. Series IV, Chemistry, Technology of Organic Substances and Biotechnology. – 2009. – Iss. XVII. 
  
ruchai_m_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 12:02 — pia