Инструменты пользователя

Инструменты сайта


romanenko_d_m

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

romanenko_d_m [2016/01/05 09:42] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​romanenko_d_m.png?​nolink&​200 |}}РАМАНЕНКА Дзмітрый Міхайлавіч
  
 +Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 2001 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2004 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.
 +
 +Dzmitry M. RAMANENKA
 +
 +Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University in 2001. Has been working at BSTU since 2004. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +тэорыя памехаўстойлівага кадзіравання,​ сістэмы паўправадніковай памяці,​ каналы перадачы інфармацыі,​ надзейнасць захавання і перадачы інфармацыі,​ арганізацыя і адміністраванне інфармацыйных сістэм,​ бяспека інфармацыйных сістэм.
 +Аўтар 28 навуковых прац, 1 вучэбнага дапаможніка,​ 4 вынаходстваў.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Камп’ю­тарныя сеткі”,​ “Адміністраванне інфармацыйных сістэм”,​ “Ар­ганізацыя Web-партала і адміністраванне рэсурсаў у Web ”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Miltilevel turbo coding schemes on the basis of two-dimentional linear interative codes with diagonal checks / P.P. Urbanovich [et al.] // Przegland Electrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (Адзін з аўт.).
 +Failure consequences imitation modeling in the equipment of data protection and data storage systems ​ / P.P. Urbanovich [et al.] // New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation:​ III International Symposium. – Zakopane, 2003. (Адзін з аўт.).
 +Романенко,​ Д.М. Системы полупроводниковой памяти с интеграцией на пластине с использованием трехмерных итеративных кодов / Д.М. Романенко // Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. – 2002. – Вып. Х.
 +Романенко,​ Д.М. Двумерный линейный итеративный код с двойными ​ диагональными проверками Хэмминга для ​ многоуровневых схем турбокодирования / Д.М. Романенко,​ Д.В. Шиман // Известия ​ Белорусской инженерной академии. – 2006. – № 2.
 +Романенко,​ Д.М. Мажоритарное декодирование двухмерных линейных итеративных кодов с объединенными диагональными проверками / Д.М. Романенко,​ Д.В. Шиман // Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2007. – Вып. ХVII.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Theory of noise resistant coding, systems of semiconductor memory, channels of information transfer, reliability of storage and transfer of information,​ organization and management of information systems, safety of information systems.
 +The author of 28 papers, 1 tutorial, 4 inventions.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Computer Networks”,​ “Management of Information Systems”, “Creation of Web Portal and Management of Web Resources”. ​
 +
 +**Main publications:​**
 +Miltilevel turbo coding schemes on the basis of two-dimentional linear interative codes with diagonal checks / P.P. Urbanovich [et al.] // Przegland Electrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (A co-author).
 +Failure Consequences Imitation Modeling in the Equipment of Data Protection and Data Storage Systems / P.P. Urbanovich [et al.] // New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation:​ III International Symposium. – Zakopane, 2003. (a co-author).
 +Romanenko, D.M. Systems of Semiconductor Memory with Plate Integration on the Basis of Three-dimensional Iterative Codes / D.M. Romanenko // Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2002. – Iss. X.
 +Romanenko, D.M. Two-dimensional Linear Iterative Code with Two Diagonal Hamming Checks for Multilevel Turbo Coding Schemes / D.M. Romanenko, D.V. Shiman // News (Izvestiya) of Belarusian Engineering Academy. – 2006. – No. 2.
 +Romanenko, D.M. Majority Decoding of Two-dimensional Linear Iterative Codes with Joint Diagonal Checks / D.M. Romanenko, D.V. Shiman // Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Ma­thematical Sciences and Informatics. – 2007. – Iss. XVII. 
romanenko_d_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:42 — pia