Инструменты пользователя

Инструменты сайта


penkin_a_a

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

penkin_a_a [2016/01/05 11:31] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​penkin_a_a.png?​nolink&​200 |}}ПЕНКІН Антон Анатолевіч
  
 +Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 2003 г., аспірантуру ў 2006 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., асістэнт кафедры хімічнай перапрацоўкі драўніны,​ намеснік дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце факультэта тэхналогіі арганічных рэчываў.
 +
 +Anton A. PENKIN
 +
 +Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State Technological University in 2003, post-graduate course – in 2006. Has been working at BSTU since 2005. Lecturer of  Department of Chemical Processing of Wood, Vice-Dean on up-bringing and ideological work at Faculty of Technology of Organic Substances.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +тэарэтычныя асновы і тэхналогія друкарскіх відаў паперы,​ у тым ліку спецыяльнай. Распрацоўка рэсурсазберагальных напрамкаў у вытворчасці паперы для друку.
 +Аўтар 28 навуковых прац, 1 вучэбна-метадычнага дапаможніка,​ 1 патэнта на вынаходства.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +ВУП “Папяровая фабрыка” Дзяржзнака Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курс лекцый па дысцыпліне “Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю”,​ вядзе лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах спецыяльнасці “Хімічная тэхналогія перапрацоўкі драўніны”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Пенкин,​ А.А. Модифицирование карбонатных наполнителей в производстве печатных видов бумаги / А.А. Пенкин,​ В.И. Темрук,​ Т.В. Соловьева // Целлюлоза. Бумага. Картон. – 2008. – № 5.
 +Ресурсосбережение в производстве бумаги для печати с модифицированными карбонатными наполнителями / А.А. Пенкин [и др.] // Энерго- и материалосберегающие экологически чистые технологии:​ материалы VIII Междунар. науч.-техн. конф., Гродно,​ 30–31 окт. 2009 г. – Гродно,​ 2010.
 +Пенкин,​ А.А. Применение карбонатных наполнителей,​ модифицированных катионным крахмалом,​ в технологии бумаги для печати / А.А. Пенкин // Труды БГТУ. Сер. IV, Химия, технология орган. в-в и биотехнология. – 2009. – Вып. ХVII.
 +Соловьева,​ Т.В. Технология древесноволокнистых плит, технология древесностружечных плит, технология композиционных материалов и пластиков. Лабораторный практикум / Т.В. Соловьева,​ А.А. Пенкин. – Минск: БГТУ, 2009.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Theoretical principles and technology of printing paper, including special kinds. ​ Development of directions of raw material conservation in printing paper manufacture.
 +The author of 28 papers, 1 manual, 1 patent on invention.
 +
 +**Scientific partners:**
 +PUE Paper-manufacturing plant of State Currency of Ministry of Finance of the Republic of Belarus.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the course of lectures: “Principles of Intellectual Property Management”,​ conducts laboratory and practical work on specilaity (chemical technology of wood processing).
 +
 +Main publications:​**
 +Penkin, A.A. Modification of Carbonate Fillers at Manufacture of Printing Paper / A.A. Penkin, V.I. Temruk, T.V. Solovyeva // Cellulose. Paper. Cardboard. – 2008. – No. 5.
 +Energy Conservation in Production of Printing Paper with Modified Carbonate Fillers / A.A. Penkin [et al.] // Energy-and-Material Conservation Ecologically Pure Technologies:​ materials of VIII International Scientific technical Conference, Grodno, October 30-31, 2009. – Grodno, 2010.
 +Penkin, A.A. Application of Carbonate Fillers Modified by Catione Starch in Printing Paper Technology / A.A. Penkin //  Proceedings of BSTU. Series IV, Chemistry and Technology of Inorganic Substances. – 2009. – Iss. XVII. 
 +Solovyeva, T.V. Technology of Wood Fibre Boards, Technology of Wood Particle Boards, Technology of Composite Materials and Plastics. Manual for Laboratory Works / T.V. Solovyeva, A.A. Penkin. – Minsk: BSTU, 2009.
penkin_a_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:31 — pia