Инструменты пользователя

Инструменты сайта


patsei_n_u

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

patsei_n_u [2016/01/05 09:35] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​patsei_n_u.png?​nolink&​200 |}}ПАЦЭЙ Наталля Уладзiмiраўна
 +
 +Кандыдат тэхнiчных навук. Скончыла ​ Беларускi ​ дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі ў 1996 г. Працуе ў Беларускiм дзяржаўным тэхналагiчным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.
 +
 +Natallya U. PATSEI
 +
 +Candidate of Technical Sciences. Graduated from Belarusian State University of Informatics and Radio-electronics in 1996. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +прыкладная тэорыя кадзіравання інфармацыі,​ даследаванне працэсаў ітэратыўнага дэкадавання турбакодаў i кодаў з нізкай шчыльнасцю праверак на цотнасць,​ інфармацыйная бяспека,​ крыптаграфія,​ лічбавыя сістэмы сувязі,​ камп’ютарнае мадэляванне працэсаў і сістэм.
 +Аўтар 30 навуковых прац, 5 вучэбна-метадычных дапаможнiкаў,​ 4 вынаходстваў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Унітарнае прадпрыемства “Агат-сістэм”.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацавала i чытае курсы лекцый па дысцыплiнах “Асновы алгарытмізацыі і праграмавання”,​ “Аб’ектна-арыентаванае праграмаванне”,​ “Iнфарматыка,​ вылiчальныя метады i камп’ютарная графiка”.
 +
 +**Асноўныя публiкацыi:​**
 +Miltilevel turbo coding schemes on the basis of two-dimentional linear interative codes with diagonal checks / P.P. Urbanovich [et al.] // Przegland Electrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (Адзін з аўт.).
 +Patsei, N.V. On the Design of Error Detection and Correction Cryptography Schemes / N.V. Patsei, P.P. Urbanovich // Eurocomm 2000 Information Systems for Enhanced Public Safety and Security: Conference Record, Munich, Germany – IEEE Service Center, USA. – 2000.
 +Пацей, Н.В. Принцип построения конкатентного параллелепипедного турбокода / Н.В. Пацей // Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2003. – Вып. XI.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Applied coding theory of information,​ research of processes of turbo codes iterative decoding and codes with low-density parity checks, information security, cryptography,​ digital communication systems, computer modeling of processes and systems.
 +The author of 30 papers, 5 tutorials, 4 inventions.
 +
 +**Scientific partners:**
 +Unitary Enterprise “Agat-System”.
 +
 +**Teaching activities:​** ​
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Fundamentals of Algorithmics and Programming”,​ “Object-Oriented Programming”,​ “Informatics,​ Computational Methods and Computer Graphics”. ​
 +
 +**Main publications:​**
 +Multilevel Turbo coding Schemes on the Basis of Two-dimensional Linear Interative Codes with Diagonal Checks / P.P. Urbanovich ​
 +[et al.] // Przegland Elektrotechniczny. – Poland, Warszawa, 2008. – R. 84, No. 3/2008. (a co-author).
 +Patsei, N.V. On the Design of Error Detection and Correction Cryptography Schemes / N.V. Patsei, P.P. Urbanovich // Eurocomm 2000 Information Systems for Enhanced Public Safety and Security: Conference record, Munich, Germany – IEEE  Service Center, USA. – 2000.
 +Patsei, N.V. Principle of Constructing Concatenated Parallel Turbo Code / N.V. Patsei // Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathe­matical Sciences and Informatics. – 2003. – Iss. XI.
  
patsei_n_u.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:35 — pia