Инструменты пользователя

Инструменты сайта


nyaverau_a_v

НЯВЕРАЎ Аляксандр Васілевіч

Доктар эканамічных навук, прафесар, член каардынацыйнага савета па ДКЦНТП “Прыродакарыстанне”, старшыня секцыі па спецыяльнасці “Менеджмент”, вучэбна-метадычнага аб’яднання вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне кіравання, член Навукова-тэхнічнага савета лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, старшыня савета па абароне доктарскіх дысертацый пры БДТУ. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1968 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1993 г., загадчык кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання.

Alyaksandr V. Nyaverau

Doctor of Economic Sciences, Professor. Member of Coordination Council of Governmental Integrated Purpose-Oriented Scientific Technical Program “Nature Management”, Chairman of Section for “Management” Speciality in the Educational Guiding Association of Higher Educational Institutions of the Republic of Belarus for Education in Management, Member of Scientific Technical Council on Forestry at Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, Chairman of D. Sc. Certification Council of BSTU. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1968. Has been working at BSTU since 1993. Head of Department of Management and Nature Management Economics.


Навуковыя інтарэсы: эколага-эканамічныя праблемы прыродакарыстання ў Рэспубліцы Беларусь; распрацоўка асноў устойлівага развіцця дзяржавы; тэорыя экалагічнай рэнты і метадалагічныя асновы пабудовы адзінай сістэмы экалагічных плацяжоў; лясная палітыка. Аўтар больш за 200 навуковых прац, у тым ліку 8 вучэбных дапаможнікаў, 1 падручніка, 3 манаграфій.

Навуковыя партнёры: Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Інстытут лесу НАН Беларусі, Сібірскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Асновы экалогіі і эканоміка прыродакарыстання”, “Інавацыйны менеджмент”.

Асноўныя публікацыі: Неверов, А.В. Экономика природопользования / А.В. Неверов. – Минск: Выш. школа, 1990. Неверов, А.В. Управление перcоналом / А.В. Неверов, В.Д. Аре­щенко. – Минск, 2003. Неверов, А.В. Экологический менеджмент / А.В. Неверов, Л.Н. Мо­роз, В.Н. Марцуль. – Минск, 2006. Неверов, А.В. Устойчивое природопользование / А.В. Неверов, И.П. Деревяго. – Минск, 2005. Неверов, А.В. Экономика природопользования / А.В. Неве­ров. – Минск, 2009. Вершигора, Е.Е. Менеджмент / Е.Е. Вершигора, А.В. Неверов. – Минск, 2008. Устойчивое развитие: учебник / Л.Г. Мельник [и др.]. – Сумы, 2009. (Один из авт.).


Scientific interests: Ecological and economic problems of nature management in the Republic of Belarus; development of principles of sustainable development of state; theory of ecological rent, guiding principles of unified system of ecological payments; forest policy. The author of more than 200 publications, including 8 tutorials, 1 textbook, 3 monographs.

Scientific partners: Scientific-Research Economic Institute of Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Moscow State University of Forest, Institute of Forest of National Academy of Sciences of Belarus, Siberian State Technological University.

Teaching activities: Delivers the course of lectures: “Principles of Ecology and Econo­mics of Nature Management”, “Innovational Management”.

Main publications: Neverov, A.V. Economics of Nature Management / A.V. Neverov. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1990. Neverov, A.V. Personnel Management / A.V. Neverov, V.D. Aresh­chenko. – Minsk, 2003. Neverov, A.V. Ecological Management / A.V. Neverov, L.N. Moroz, V.N. Martsul. – Minsk, 2006. Neverov, A.V. Sustainable Nature Management / A.V. Neverov, I.P. Derevyago. – Minsk, 2005. Neverov, A.V. Economics of Nature Management / A.V. Neverov. – Minsk, 2009. Vershigora, E.E. Management / E.E. Vershigora, A.V. Neverov. – Minsk, 2008. Sustainable Development: textbook / L.G. Mel’nik [et al.]. – Sumy (Ukraine), 2009. (A co-author).

nyaverau_a_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:27 — pia