Инструменты пользователя

Инструменты сайта


narkevich_i_i

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

narkevich_i_i [2016/01/05 10:45] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​narkevich_i_i.png?​nolink&​200 |}}НАРКЕВІЧ Іван Іванавіч
  
 +Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. Выпускнік Беларускага тэхналагічнага інстытута ​
 +імя С.М. Кірава 1969 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1969 г., загадчык кафедры фізікі.
 +
 +Ivan I. NARKEVICH
 +
 +Doctor of  Physical-Mathematical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1969. Has been working at BSTU since 1969. Head of Department of Physics.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +малекулярна-статыстычная тэорыя неаднародных кандэнсаваных асяроддзяў і паверхневых з’яў. Распрацаваў двухузроўневую методыку ўлікаў укладаў ад цеплавых вакансій у тэрмадынамічныя патэнцыялы малекулярных сістэм,​ якая выкарыстоўваецца для пабудовы нелінейнай статыстычнай тэорыі пругкасці і фазавых пераходаў.
 +Аўтар больш за 140 навуковых і навукова-метадычных артыкулаў,​ 2 вучэбных і 9 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, ​
 +1 падручніка.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Беларускі дзяржаўны універсітэт,​ Гродзенскі медыцынскі інстытут,​ НПЦ НАН Беларусі па матэрыялазнаўстве,​ Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны універсітэт,​ Кіеў­скі нацыянальны універсітэт імя Т. Шаўчэнкі.
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курс лекцый па фізіцы.
 +Падрыхтаваў 2 кандыдатаў навук (аднаго сумесна з праф. ​
 +Л.А. Ротам). Рыхтуе кандыдата навук.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​** ​
 +Наркевич,​ И.И. Физика для ВТУЗов / И.И. Наркевич,​ Э.И. Волмянский,​ С.И. Лобко. – Минск: Выш. школа, 1992, 1994.
 +Наркевич,​ И.И. Физика / И.И. Наркевич,​ Э.И. Волмянский, ​
 +С.И. Лоб­ко. – Минск: Новое знание,​ 2004.
 +Жаркевич,​ А.В. Статистико-механическое описание структурных,​ термодинамических и механических свойств неоднородной молекулярной среды / А.В. Жаркевич,​ С.И. Клинцевич,​ И.И. Наркевич // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 1998. – № 4.
 +Молекулярно-статистическое описание неоднородно деформированных образцов / И.И. Наркевич [и др.] // Инженерно-физический журнал. – 2002. – Т. 75, № 4.
 +Наркевич,​ И.И. Статистическая модель одноосного деформирования молекулярных кристаллов с вакансиями / И.И. Наркевич,​ А.В. Жаркевич,​ Е.В. Фарафонтова // ФТТ-2007. Актуальные проблемы физики твердого тела. – Минск: ИЦ БГУ, 2007. – Т. 3.
 +Наркевич,​ И.И. Молекулярно-статистическое описание теплоемкости кристаллов с тепловыми вакансиями / И.И. Наркевич,​ А.В. Жаркевич,​ Е.В. Фарафонтова // Инженерно-физический журнал. – 2010. – Т. 83, № 2.
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Molecular-statistical theory of non-uniform condensed media and surface phenomena. Has developed a two-level technique of recording heat fluctuation effects on molecular system thermodynamic potential, used for development of non-linear statistical theory of tension and phase transition.
 +The author of more than 140 papers, 2 tutorials, 9 ma­nuals, 1 textbook.
 +
 +**Scientific partners:**
 +Belarusian State University, Grodno. Medical University, NASB Research Practical Center on Materials Science, ​ St. Petersburg State University, Kiev National University.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the course of lectures on general physics. ​
 +Has trained 2 Candidates of Sciences. Manages the work of post-graduates.
 +
 +**Main publications:​**
 +Narkevich, I.I. Physics for Higher Technical Educational Institutions / I.I. Narkevich, E.I. Volmyansky, S.I. Lobko. – Minsk: Vysheishaya Shkola Publ., 1992, 1994.
 +Narkevich, I.I. Physics / I.I. Narkevich, E.I. Volmyansky, S.I. Lobko. – Minsk: Novoye Znaniye Publ., 2004.
 +Zharkevich, A.V. Statistical-Mechanical Description of Structural, Thermodynamic and Mechanic Properties of Non-uniform Molecular Medium / A.V. Zharkevich, S.I. Klyntsevich,​ I.I. Narkevich // News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Physical-Chemical Sciences. – 1998. – No. 4.
 +Molecular Statistical Description of Non-uniform Deformed ​ Samples / I.I. Narkevich [et al.] // Engineering-Physical Journal. – 2002. – Vol. 75, No. 4.
 +Narkevich, I.I. Statistical Model of One-Axis Deformation of Molecular Crystals with Vacancies / I.I. Narkevich, A.V. Zharkevich, E.V. Farafontova // FTT-2007. Topical Problems of Physics of So-
 +lids. – Minsk: BSU, 2007. – Vol. 3.
 +Narkevich, I.I. Molecular Statistical Description of Thermal Capa-
 +city of Crystals with Heat Vacancies / I.I. Narkevich, A.V. Zharke­vich,​ E.V. Farafontova // Engineering-Physical Journal. – 2010. – Vol. 83, No. 2.
narkevich_i_i.txt · Последние изменения: 2016/01/05 10:45 — pia