Инструменты пользователя

Инструменты сайта


minkevich_s_i

МІНКЕВІЧ Сяргей Іванавіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт кафедры лесаўпарадкавання, вучоны сакратар савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый пры БДТУ. Выпускнік лесагаспадарчага факультэта 1998 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2001 г.

Syargey I. Minkevich

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor of Department of Forest Inventory. Academic Secretary of Specialized Cand. Sc. / D. Sc. Certification Council. Graduated from Forestry Faculty in 1998. Has been working at BSTU since 2001.


Навуковыя інтарэсы: выбарковыя метады лясной таксацыі, таксацыя драўнянага прыросту, ход росту дрэвастою, лясная біяметрыя, матэматыка-статыстычныя метады, інфармацыйныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы і лесаўпарадкаванні. Аўтар 43 публікацый: вучэбна-метадычных і навуковых работ.

Навуковыя партнёры: РУП “Белдзяржлес”, Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, Маскоўскі дзяржаўны універсітэт лесу, Нацыянальны лесатэхнічны універсітэт Украіны, Альберт-Людзвіг універсітэт (г. Фрайбург, Германія), Фінскі лясны навукова-даследчы інстытут (METLA), Шведскі сельскагаспадарчы універсітэт (SLU).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Арганізацыя нарматыўна-даведачнай інфармацыі ў інфармацыйнай сістэме кіравання лясной гаспадаркай”, “Сістэмы кіравання базамі даных”, “Інфармацыйная сістэма кіравання лясной гаспадаркай”. Праводзіць лабараторныя заняткі па лясной таксацыі, лясной біяметрыі.

Асноўныя публікацыі: Машковский, В.П. Cистемы управления базами данных: пособие / В.П. Машковский, С.И. Минкевич. – Минск: БГТУ, 2009. Лясная таксацыя: метад. указанні / склад. А.А. Атрошчанка [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2009. (Адзін са склад.). Лясная біяметрыя: праграма, метад. указанні і кантрольныя заданні / склад. А.А. Атрошчанка, У.П. Машкоўскі, С.І. Мін­кевіч. – Мінск: БДТУ, 2008. Атрошчанка, А.А. Лясная таксацыя. Лабараторны практыкум / склад. А.А. Атрошчанка, М.П. Дзямід, С.І. Мін­кевіч. – Мінск: БДТУ, 2007. Atroshchanka, А. Forestry and forest inventory systems in Belarus / А. Atroshchanka, S. Minkevich Forest Management Planning status and changes after political and economical transformation in Central Europe: Proceeding of the International Workshop, Bialowieza, Poland, 10-12 March 2004. – 2004. —- Scientific interests: Selective methods of forest mensuration, mensuration of wood increment, stand development, forest biometrics, mathematical and statistical methods, information technologies in forestry and forest inventory. Author of 43 papers: manuals and scientific projects. Scientific partners: RUE “Beldzyarzhles”, NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany, Moscow State University of Forest, Ukrainian National Forestry Engineering University, Albrecht-Ludwig University of Freiburg (Germany), Forest Research Institute of Finland (METLA), Swedish Agricultural University (SLU). Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Reference Data Arrangement in Information System of Forestry Management”, “Database Control Systems”, “Informations System for Forestry Management”. conducts laboratory works on forest mensuration and forest biometrics. Main publications: Mashkovsky, V.P. Database Control Systems: tutorial / V.P. Mashkovsky, S.I. Minkevich. – Minsk: BSTU, 2009. Forest mensuration: Methodical Recommendations / by A.A. Atroshchanka [et al.]. – Minsk: BSTU, 2009. (A co-author). Forest Biometrics: Syllabus, Methodical Recommendations and Tests / A.A. Atroshchanka, U.P. Mashkousky, S.I. Minkevich. – Minsk: BSTU, 2008. Atroshchanka, A.A. Forest Mensuration. Manual for Laboratory Works / A.A. Atroshchanka, M.P. Dzyamid, S.I. Minkevich. – Minsk: BSTU, 2007. Atroshchanka, A. Forestry and Forest Inventory Systems in Belarus / A. Atroshchanka, S. Minkevich Forest Management Planning Status and Changes after Political and Economical Transformation in Central Europe: Proceedings of the International Workshop, Bialowieza, Poland, 10-12 March 2004. – 2004.

minkevich_s_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:05 — pia