Инструменты пользователя

Инструменты сайта


markevich_r_m

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

markevich_r_m [2016/01/05 11:53] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​markevich_r_m.png?​nolink&​200 |}}МАРКЕВІЧ Раіса Міхайлаўна
  
 +Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ​
 +ў 1981 г., аспірантуру ў 1984 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце ​
 +з  1984 г., дацэнт кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі.
 +
 +Raisa M. MARKEVICH
 +
 +Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1982.  Has been working at BSTU since 1984. Assistant Professor of Department of Biotechnology and Bioecology. ​
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +экалагічная біятэхналогія,​ біялагічная ачыстка сцёкавых вод, біятэхналагічная апрацоўка гліны з мэтай паляпшэння тэхналагічных уласцівасцей,​ тэхналогіі харчовых прадуктаў.
 +Аўтар звыш 100 навуковых і метадычных прац, 4 вучэбных дапаможнікаў.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Беларускі дзяржаўны універсітэт,​ Гродзенскі дзяржаўны уні-версітэт імя Янкі Купалы,​ Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі,​ гарадскія водаканалы (Мінск,​ Магілёў,​ Гомель,​ Віцебск,​ Ліда, Салігорск і інш.).
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +чытае курсы лекцый “Экалагічная біятэхналогія”,​ “Тэхналогія харчовых вытворчасцей”,​ “Хімія тлушчаў”.
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Ручай, Н.С. Биотехнология. Лабораторный практикум / Н.С. Ручай, Р.М. Маркевич,​ А.И. Гребенчикова. – Минск: БГТУ, 2005.
 +Ручай, Н.С. Экологическая биотехнология:​ учеб. пособие / 
 +Н.С. Ручай, Р.М. Маркевич. – Минск: БГТУ, 2007.
 +Маркевич,​ Р.М. Основные пищевые производства:​ учеб. пособие / Р.М. Маркевич. – Минск: БГТУ, 2008.
 +Методическое руководство по контролю процесса биологиче­ской очистки городских сточных вод / Р.М. Маркевич [и др.]. – Минск: БГТУ, 2009.
 +Куис, Л.В. Влияние состава питательной среды на накопление органических кислот бактериями рода Bacillus ​ / Л.В. Куис, ​
 +Р.М. Маркевич,​ И.В. Лайковская // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2009. – № 4.
 +Биотехнологическая обработка глин / Л.В. Куис [и др.] // Наука и инновации. – 2009. – № 10(80). (Одна из авт.).
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Ecological biotechnology,​ biological purification of sewage, biotechnological treatment of clay for improving its technological properties, technology of food stuffs.
 +The author of more than 100 papers, 4 tutorials.
 + 
 +**Scientific partners:**
 +Belarusian State University, Grodno. State University, NASB Institute of Microbiology,​ City Watercanals (Minsk, Mogilev, Gomel, Vitebsk, Lida, Soligorsk, etc.). ​
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Delivers the courses of lectures: “Ecological Biotechnology”,​ “Technology of Food Production”,​ “Chemistry of Fats”. ​
 +
 +**Main publications:​**
 +Ruchai, N.S.  Biotechnology. Manual for Laboratory Works / N.S. Ruchai, R.M. Markevich, A.I. Grebenchikova. – Minsk: BSTU, 2005.
 +Ruchai, N.S. Ecological Biotechnology:​ tutorial / N.S. Ruchai, ​
 +R.M. Markevich. – Minsk: BSTU, 2007.
 +Markevich, R.M.  Main Food Productions:​ tutorial / R.M. Marke­vich. – Minsk: BSTU,  2008.
 +Guide on Controlling the Process of Biological Purification of Urban Sewage / R.M. Markevich [et al.]. – Minsk: BSTU, 2009.
 +Kuis, L.V. Influence of Contents of Culture Medium on Accumulation of Organic Acids by Bacteria Bacillus / L.V. Kuis, R.M. Markevich, ​ I.V. Laikovskaya // News (Vesti) of National Academy of Sciences of Belarus. Series of Biological Sciences. – 2009. – No. 4. 
 +Biotechnological Treatment of Clay / L.V. Kuis [et al.] // Science and Innovations. – 2009. – No. 10(80). (a co-author).
markevich_r_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:53 — pia