Инструменты пользователя

Инструменты сайта


markau_u_i

МАРКАЎ Уладзімір Аляксеевіч

Доктар тэхнічных навук, прафесар. У 1968 г. скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кі­­рава. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1970 г., загадчык кафедры працэсаў і апаратаў хімічных вытворчасцей.

Uladzimir A. Markau

Doctor of Technical Sciences, Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1968. Has been working at BSTU since 1970. Head of Department of Processes and Apparatus of Chemical Production.


Навуковыя інтарэсы: інтэнсіфікацыя цепламасаабменных працэсаў (абсорбцыя, выпарванне, рэктыфікацыя), працэсаў раздзялення гетэрагенных сістэм, распрацоўка метадаў разліку апаратаў і машын. Аўтар больш за 150 навуковых прац, 14 вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 27 вынаходстваў, 18 патэнтаў.

Навуковыя партнёры: Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В. Лыкава НАН Беларусі, ААТ “Гродзенскі інстытут азотнай прамысловасці”, НДІХіммаш, ААТ “Гродна Азот”, ААТ “Магілёўхімвалакно”, Полацкае ААТ “Нафтан-Палімір”, ААТ “Белмедпрэпараты”, ААТ “Крыён”, Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па харчаванні, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, Інстытут навукі і тэхналогіі пры Манчэстэрскім універсітэце і інш.

Педагагічная дзейнасць: чытае курс лекцый “Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі”.

Асноўныя публікацыі: Маркаў, У.А. Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі: у 2 ч. / У.А. Маркаў, П.Я Вайцяховіч. – Мінск: БДТУ, 2002. – Ч. 1: Гідрамеханічныя і механічныя працэсы. Маркаў, У.А. Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі: у 2 ч. / У.А. Маркаў. – Мінск: БДТУ, 2006. – Ч. 2: Цеплавыя і масаабменныя працэсы. Боровик, А.А. Процессы и аппараты химической технологии. Сборник примеров и задач: учеб. пособие: в 2 ч. / А.А. Боровик, С.К. Протасов, В.А. Марков. – Минск: БГТУ, 2006. – Ч. 1: Техническая гидравлика. Гидромеханические процессы. Волк, А.М. Разделение многофазных систем в полях массовых сил: монография / А.М. Волк, В.А. Марков. – Минск: БГТУ, 2006. Маркаў, В.А. Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі. Практыкум / В.А. Маркаў, С.К. Пратасаў, А.А. Баравік. – Мінск: БДТУ, 2008.


Scientific interests: Intensification of processes of heat and mass transfer (absorption, evaporation, rectification), processes of separation of heterogeneous systems, development of methods of design of apparatus and machines. The author of more than 150 publications, 14 manuals, 27 inventions, 18 patents.

Scientific partners: NASB Institute of Heat-Mass Exchange, JSC “Institute of Nitrogen Industry” (GIAP, Grodno), Scientific-Research Institute of Chemical Machinery (NIIKhimmash), JSC “Grodno Azot”, JSC “Mogilevkhimvolokno”, Polatsk JSC “Naftan-Polymir”, JSC “Belmedpreparaty”, JSC “Krion”, Scientific Research Institute for Physical Chemical Problems of BSU, NASB Scientific Practical Centre on Nutrition, Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Institute of Science and Technology at Manchester University.

Teaching activities: Delivers the course of lectures “Processes and Apparatus of Che­mical Technology”.

Main publications: Markov, V.A. Processes and Apparatus of Chemical Technology: in 2 parts / V.A. Markov, P.Ya. Voitekhovich. – Minsk: BSTU, 2002. – Part 1: Hydromechanical and Mechanical Processes. Markov, V.A. Processes and Apparatus of Chemical Technology: in 2 parts / V.A. Markov. – Minsk: BSTU, 2006. – Part 2: Heat and Mass Transfer Processes. Borovik, A.A. Processes and Apparatus of Chemical Technology.Tasks and Sets: tutorial: in 2 parts / A.A. Borovik, S.K. Protasov, V.A. Mar­kov. – Minsk: BSTU, 2006. – Part 1: Engineering Hydraulics. Hydromechanical Processes. Volk, A.M. Multiphase System Separation in the Fields of Mass Forces: monograph / A.M. Volk, V.A. Markov. – Minsk: BSTU, 2006. Markov, V.A. Processes and Apparatus of Chemical Technology. Practical Manual / V.A. Markov, S.K. Protasov, A.A. Borovik. – Minsk: BSTU, 2008.

markau_u_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:17 — pia