Инструменты пользователя

Инструменты сайта


loy_u_m

ЛОЙ Уладзімір Мікалаевіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Выпускнік Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта 1998 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1998 г., дацэнт кафедры лясных машын і тэхналогіі лесанарыхтовак. Дэкан факультэта тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці, член Савета універсітэта, старшыня савета факультэта.

Uladzimir M. Loy

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State Technological University in 1998. Has been working at BSTU since 1998. Assistant Professor of Forestry Machines and Logging Technology. Dean of Forestry Engineering and Wood Technology Faculty. Member of University Council. Chairman of Faculty Council.


Навуковыя інтарэсы: праектаванне спецыяльнай лесанарыхтоўчай і лесатранспарт­най тэхнікі павышанай праходнасці і паляпшэнне паказчыкаў яе праходнасці ва ўмовах грунтоў з паніжанай апорнай здольнасцю. Распрацавана методыка ацэнкі паказчыкаў праходнасці і цягава-счэпных уласцівасцей лясных колавых машын. Аўтар 44 навуковых публікацый, 8 вучэбных дапаможнікаў і 4 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь, канцэрн “Беллеспаперапрам”, Мінскі трактарны і Мінскі аўтамабільны заводы, ЗАТ “Валмет ЛМС” (г. Санкт-Пецярбург, Расія).

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Лесатранспартныя машыны”, “Забеспячэнне надзейнасці машын і абсталявання”.

Асноўныя публікацыі: Лой, В.Н. Оценка воздействия движителей лесных трелевочных машин “Беларус” на лесной почвогрунт / В.Н. Лой Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2000. – Вып. VIII. Лой, В.Н. Оценка силы сопротивления качению колесной трелевочной машины с учетом деформации лесных почвогрунтов / В.Н. Лой Труды БГТУ. Сер. II, Лесная и деревообраб. пром-сть. – 2002. – Вып. X. Гороновский, А.Р. Лесотранспортные машины: учеб.-метод. пособие / А.Р. Гороновский, В.Н. Лой, С.П. Мохов. – Минск: БГТУ, 2006. Механизация лесохозяйственных работ: Тракторы и автомобили: учеб. пособие / М.К. Асмоловский [и др.]. – Минск: БГТУ, 2008. (Один из авт.). Надежность машин и оборудования / сост. В.Н. Лой, С.П. Мохов, А.Р. Гороновский. – Минск: БГТУ, 2008.


Scientific interests: Design of specialized logging and forest transportation machines of cross-country capacity, improvement of its cross-country capa­city on soils with lower supporting characteristics. Has developed a method for estimating cross-country capacity and towing-coupling characteristics of forestry wheeled machines. Author of 44 papers, 8 tutorials and 4 inventions.

Scientific partners: Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, concern “Bellespaperapram”, Minsk Tractor Plant, Minsk Automobile Plant, closed JSC “Valmet LMS” (St. Petersburg, Russia).

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Forest Transportation Machines”, “Reliability Control of Machines and Equipment”.

Main publications: Loy, V.N. Estimating Impact of Movers of Forestry Skidding Machines “Belarus” on Forest Soil / V.N. Loy Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Industry. – 2000. – Iss. VIII. Loy, V.N. Estimating of Rolling Resistance Force of Wheeled Skidding Machine Considering Forest Soil Deformation / V.N. Loy Proceedings of BSTU. Series II, Forest and Woodworking Indus­try. – 2002. – Iss. X. Goronovsky, A.R. Forest Transportation Machines: manual / A.R. Goronovsky, V.N. Loy, S.P. Mokhov. – Minsk: BSTU, 2006. Mechanization of Forestry Operations: Tractors and Automobiles: tutorial / M.K. Asmolovsky [et al.]. – Minsk: BSTU, 2008. (A co-author). Reliability of Machines and Equipment / by V.N. Loy, S.P. Mokhov, A.R. Goronovsky. – Minsk: BSTU, 2008.

loy_u_m.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:07 — pia