Инструменты пользователя

Инструменты сайта


leontyev_v_m

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

leontyev_v_m [2016/01/05 11:51] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​leontyev_v_m.png?​nolink&​200 |}}ЛЯВОНЦЬЕЎ Віктар Мікалаевіч
 +
 +Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Выпускнік хімічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта 1977 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1989 г., загадчык кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі. ​
 +
 +Viktar M. LYAVONTS’EU
 +
 +Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Chemical Faculty) in 1977. Has been working at BSTU since 1989. Head of Department of Biotechno­logy and Bioecology.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +біяхімія мікраарганізмаў,​ мікробны сінтэз біялагічна актыўных рэчываў,​ структурна-функцыянальны аналіз біяпалімераў,​ біятрансфармацыя і біядэградацыя ксенабіётыкаў. ​
 +Аўтар звыш 170 навуковых прац, у тым ліку 7 вынаходстваў. ​
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**
 +Інстытут генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі,​ Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі,​Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі,​ Беларускі дзяржаўны універсітэт,​ Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі.
 + 
 +**Педагагічная дзейнасць:​**
 +распрацаваў і чытае курсы лекцый “Хімія біялагічна актыўных рычэваў”,​ “Асновы біяхіміі”,​ “Асновы таксікалогіі”,​ “Фізіка-хімічныя метады даследавання біяпалімераў і клетак”. ​
 +Падрыхтаваў 3 кандыдатаў навук. ​
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Fiber Flax High Quality Cultivars Identification by Stem Proteins Fingerprinting / V. Leontyev [et al.] // Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82.
 +Ecological Variability of Oil and Protein Content in Flax Seed / 
 +V. Leontyev [et al.] // Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82. 
 +Леонтьев,​ B.H. Механизм деградации прометрина бактериями рода Pseudomonas / B.H. Леонтьев,​ О.С. Игнатовец // Доклады НАН Беларуси. – 2008. – Т. 52, № 3. 
 +Леонтьев,​ В.Н. Тиолоксидазная активность микроорганизмов / В.Н. Леонтьев,​ Е.А. Флюрик // Доклады НАН Беларуси. – 2008. – Т. 52, № 6.
 +Анализ качества волокна подвидов льна культурного (L. usitatissimum L.) / В.Н. Леонтьев [и др.] // Доклады НАН Беларуси. – 2009. – Т. 53. 
 +Infrared Spectroscopy of Fiber Flax / V. Leontyev [et al.] // J. Nat. Fibres. – 2010. – Vol. 7, No. 1.
 +Леонтьев,​ B.H. Биохимия. Лабораторный практикум / В.Н. Леонтьев,​ Т.И. Ахрамович. – Минск: БГТУ, 2008. 
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Biochemistry of microorganisms,​ microbiosynthesis of biologically active substances, structural-functional analysis of biopolymers,​ biotransformation and biodegradation of xenobiotics.
 +The author of more than 170 papers, including 7 inventions.
 +
 +**Scientific partners:**
 +NASB Institute of Genetics and Cytology, NASB Institute of Microbiology,​ NASB Institute of Bioorganic Chemistry, Belarusian State University, NASB Central Botanical Gardens.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Chemistry of Biologically Active Substances”,​ “Principles of Biochemistry”,​ “Principles of Toxicology”,​ “Physical-Chemical Methods of Investigating Biopolymers and Cells”.
 +Has trained 3 Candidates of Sciences.
 +
 +**Main publications:​**
 +Fiber Flax High Quality Cultivars Identification by Stem Proteins Fingerprinting / V. Leontyev [et al.] // Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82.
 +Ecological Variability of Oil and Protein Content in Flax Seed / 
 +V. Leontyev [et al.] // Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82.
 +Leontyev, V.N. Mechanism of Prometrine Degradation by Bacteria Pseudomonas / V.N. Leontyev, O.S. Ignatovets // Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2008. – Vol. 52, No. 3.
 +Leontyev, V.N. Tioloxidaze Activity of Microorganisms / V.N. Leontyev, E.A. Fl’urik // Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2008. – Vol. 52, No. 6.
 +Analysis of Quality of Fibers of Flax Subspecies ​
 +(L. usitatissimum L.) / V.N. Leontyev [et al.] // Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2009. – Vol. 53.
 +Infrared Spectroscopy of Fiber Flax / V. Leontyev [et al.] // J. Nat.  Fibres. – 2010. – Vol. 7, No. 1.
 +Leontyev, V.N. Biochemistry. Manual for Laboratory Works / 
 +V.N. Leontyev, T.I. Akhramovich. – Minsk: BSTU, 2008. 
  
leontyev_v_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:51 — pia