Инструменты пользователя

Инструменты сайта


leontyev_v_m

ЛЯВОНЦЬЕЎ Віктар Мікалаевіч

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Выпускнік хімічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта 1977 г. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце працуе з 1989 г., загадчык кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі.

Viktar M. LYAVONTS’EU

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Chemical Faculty) in 1977. Has been working at BSTU since 1989. Head of Department of Biotechno­logy and Bioecology.


Навуковыя інтарэсы: біяхімія мікраарганізмаў, мікробны сінтэз біялагічна актыўных рэчываў, структурна-функцыянальны аналіз біяпалімераў, біятрансфармацыя і біядэградацыя ксенабіётыкаў. Аўтар звыш 170 навуковых прац, у тым ліку 7 вынаходстваў.

Навуковыя партнёры: Інстытут генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі, Інстытут мікрабіялогіі НАН Беларусі,Інстытут біяарганічнай хіміі НАН Беларусі, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый “Хімія біялагічна актыўных рычэваў”, “Асновы біяхіміі”, “Асновы таксікалогіі”, “Фізіка-хімічныя метады даследавання біяпалімераў і клетак”. Падрыхтаваў 3 кандыдатаў навук.

Асноўныя публікацыі: Fiber Flax High Quality Cultivars Identification by Stem Proteins Fingerprinting / V. Leontyev [et al.] Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82. Ecological Variability of Oil and Protein Content in Flax Seed / V. Leontyev [et al.] Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82. Леонтьев, B.H. Механизм деградации прометрина бактериями рода Pseudomonas / B.H. Леонтьев, О.С. Игнатовец Доклады НАН Беларуси. – 2008. – Т. 52, № 3. Леонтьев, В.Н. Тиолоксидазная активность микроорганизмов / В.Н. Леонтьев, Е.А. Флюрик Доклады НАН Беларуси. – 2008. – Т. 52, № 6. Анализ качества волокна подвидов льна культурного (L. usitatissimum L.) / В.Н. Леонтьев [и др.] Доклады НАН Беларуси. – 2009. – Т. 53. Infrared Spectroscopy of Fiber Flax / V. Leontyev [et al.] J. Nat. Fibres. – 2010. – Vol. 7, No. 1. Леонтьев, B.H. Биохимия. Лабораторный практикум / В.Н. Леонтьев, Т.И. Ахрамович. – Минск: БГТУ, 2008.


Scientific interests: Biochemistry of microorganisms, microbiosynthesis of biologically active substances, structural-functional analysis of biopolymers, biotransformation and biodegradation of xenobiotics. The author of more than 170 papers, including 7 inventions.

Scientific partners: NASB Institute of Genetics and Cytology, NASB Institute of Microbiology, NASB Institute of Bioorganic Chemistry, Belarusian State University, NASB Central Botanical Gardens.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Chemistry of Biologically Active Substances”, “Principles of Biochemistry”, “Principles of Toxicology”, “Physical-Chemical Methods of Investigating Biopolymers and Cells”. Has trained 3 Candidates of Sciences.

Main publications: Fiber Flax High Quality Cultivars Identification by Stem Proteins Fingerprinting / V. Leontyev [et al.] Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82. Ecological Variability of Oil and Protein Content in Flax Seed / V. Leontyev [et al.] Biomedicinos moksla. – 2009. – Vol. 35, No. 82. Leontyev, V.N. Mechanism of Prometrine Degradation by Bacteria Pseudomonas / V.N. Leontyev, O.S. Ignatovets Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2008. – Vol. 52, No. 3. Leontyev, V.N. Tioloxidaze Activity of Microorganisms / V.N. Leontyev, E.A. Fl’urik Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2008. – Vol. 52, No. 6. Analysis of Quality of Fibers of Flax Subspecies (L. usitatissimum L.) / V.N. Leontyev [et al.] Reports (Doklady) of National Academy of Sciences of Belarus. – 2009. – Vol. 53. Infrared Spectroscopy of Fiber Flax / V. Leontyev [et al.] J. Nat. Fibres. – 2010. – Vol. 7, No. 1. Leontyev, V.N. Biochemistry. Manual for Laboratory Works / V.N. Leontyev, T.I. Akhramovich. – Minsk: BSTU, 2008.

leontyev_v_m.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:51 — pia