Инструменты пользователя

Инструменты сайта


lamotkin_s_a

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

lamotkin_s_a [2016/01/05 11:49] (текущий)
pia создано
Строка 1: Строка 1:
 +{{:​lamotkin_s_a.png?​nolink&​200 |}}ЛАМОТКІН Сяргей Аляксандравіч ​
  
 +Кандыдат хімічных навук, дацэнт. Скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут імя С.М. Кірава ў 1993 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 г., дацэнт кафедры фізіка-хімічных метадаў сертыфікацыі прадукцыі.
 +
 +Syargey A. LAMOTKIN
 +
 +Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute in 1993. Has been working at BSTU since 1996. Assistant Professor of Department of Physical-Chemical Methods of Products Certification.
 +
 +----
 +
 +**Навуковыя інтарэсы:​**
 +спектральныя і храматаграфічныя метады аналізу. Вывучэнне экстрактыўных рэчываў расліннай сыравіны.  ​
 +Аўтар 150 публікацый,​ 1 патэнта.
 +
 +**Навуковыя партнёры:​**  ​
 +Інстытут фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі,​ канцэрны “Белбiяфарм” і “Беллеспаперапрам”.  ​
 +
 +**Педагагічная дзейнасць:​** ​
 +распрацаваў курсы лекцый па дысцыплінах “Квалiметрыя і кіраванне якасцю”,​ “Квалiметрыя прадукцыі,​ працэсаў і сістэм”,​ “Асновы стандартызацыі,​ сертыфікацыі і метралогіі”,​ “Метралогія,​ стандартызацыя і кіраванне якасцю”,​ “Ідэнтыфікацыя і стандартызацыя прадуктаў галіны”.  ​
 +
 +**Асноўныя публікацыі:​**
 +Ламоткин,​ С.А. Основы стандартизацыи и сертификации:​ учеб. пособие / С.А. Ламоткин,​ Г.Н. Власова. – Минск: БГЭУ, 2007.
 +Глоба, И.И. Хроматографические и спектральные методы анализа / И.И. Глоба, С.А. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2008. 
 +Ламоткин,​ С.А. Квалиметрия и управление качеством продукции / С.А. Ламоткин. – Минск: БГТУ, 2009. 
 +Shpak, S.I. Chemical composition of Pinus silvestris essential oil in contaminated areas / S.I. Shpak, S.A. Lamotkin, A.I. Lamotkin // Chemistry of Natural Compounds. – 2007. – Vol. 43, No. 1. 
 +Индикация состояния территории на основании анализа химиче­ского состава эфирного масла сосны / С.А. Ламоткин [и др.] //​Экосистемы. – 2008. – № 1.  ​
 +
 +----
 +
 +**Scientific interests:​**
 +Spectral and chromotographic methods of analysis, study of extractive substances of vegetable raw materials.
 +The author of 150 papers, 1 patent.
 +
 +**Scientific partners:**
 +NASB Institute of Physical-Organic Chemistry, concerns “Belbiyafarm” and “Bellespaperapram”.
 +
 +**Teaching activities:​**
 +Has developed and delivers the courses of lectures: “Qualimetrics and Quality Control”, “Qualimetrics of Production, Processes and Systems”, “Fundamentals of Certification,​ Standardization and Metrology”,​ “Metrology,​ Standardization and Quality Control”, “Identification and Standardization of Products”.
 +
 +**Main publications:​**
 +Lamotkin, S.A. Fundamentals of Standardization and Certification:​ tutorial / S.A. Lamotkin, G.N. Vlasova. – Minsk: BSEU, 2007.
 +Globa, I.I. Chromotographic and Spectral Methods of Analysis / 
 +I.I. Globa, S.A. Lamotkin. – Minsk: BSTU, 2008.
 +Lamotkin, S.A. Qualimetrics and Production Quality Control / 
 +S.A. Lamotkin. – Minsk: BSTU, 2009.
 +Shpak, S.I. Chemical Composition of Pinus Silvestris Essential Oil in Contaminated Areas / S.I. Shpak, S.A. Lamotkin, A.I. Lamotkin // Chemistry of Natural Compounds. – 2007. – Vol. 43, No. 1. 
 +Indication of Territory Conditions on the Basis of Analysis of Chemical Composition of  Pine Essential Oil / S.A. Lamotkin [et al.] // Ecosystems. – 2008. – No. 1.  ​
lamotkin_s_a.txt · Последние изменения: 2016/01/05 11:49 — pia