Инструменты пользователя

Инструменты сайта


labokha_k_v

ЛАБОХА Канстанцін Валянцінавіч

Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт. У 1984 г. скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага тэхналагічнага інстытута імя С.М. Кірава, у 1992 г. – педагагічны факультэт Украінскай сельскагаспадарчай акадэміі. З 1995 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце, загадчык кафедры лесаводства.

Kanstantsin V. Labokha

Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Technological Institute (Forestry Faculty) in 1984 and from Ukrainian Agricultural Academy (Pedagogical Faculty) in 1992. Has been working at BSTU since 1995. Head of Department of Silviculture.


Навуковыя інтарэсы: натуральнае ўзнаўленне хваёвых лясоў; лесаводчыя сістэмы з выкарыстаннем несуцэльных высечак; устойлівае лесакарыстанне. Аўтар 71 публікацыі, у тым ліку 1 вучэбнага дапаможніка і 10 ву­чэбна-метадычных выданняў.

Навуковыя партнёры: Інстытут лесу НАН Беларусі, Інстытут эксперыментальнай батанікі імя В.Ф. Купрэвіча НАН Беларусі.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Лесаводства”, “Ахова навакольнага асяроддзя і маніторынг лясных экасістэм”, “Маніторынг прыродных экасістэм”.

Асноўныя публікацыі: Лесаводства / Л.М. Ражкоў [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2000. (Адзін з аўт.). Лесазнаўства / Я.Г. Пятроў [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2000. (Адзін з аўт.). Лабоха, К.В. Анализ состояния и пути воспроизводства хвойных лесов Белорусского Поозерья / К.В. Лабоха Лесная наука на рубеже XXI века: сб. науч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – Гомель, 1997. – Вып. 46. Лабоха, К.В. Естественное предварительное возобновление в хвойных и мелколиственных лесах Белорусского Поозерья / К.В. Ла­боха Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2000. – Вып. VIII. Лабоха, К.В. Естественное формирование хвойных молодняков / К.В. Лабоха Труды БГТУ. Сер. I, Лесное хоз-во. – 2001. – Вып. IX. Лабоха, К.В. Ахова навакольнага асяроддзя і маніторынг лясных экасістэм / К.В. Лабоха. – Мінск: БДТУ, 2005. Ражкоў, Л.М. Лесазнаўства і лесаводства. Практыкум / Л.М. Ражкоў, К.В. Лабоха. – Мінск: БДТУ, 2009. Лабоха, К.В. Естественное возобновление под пологом сосновых насаждений Республики Беларусь / К.В. Лабоха, Д.В. Шыман, М.Ю. Абрамович Проблемы лесоведения и лесоводства: сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2009. – Вып. 69.


Scientific interests: Natural renewal of coniferous forests; silviculture systems with selective cuttings; sustainable forest utilization. Author of 71 papers, including 1 tutorial and 10 manuals.

Scientific partners: NASB Institute of Forest, NASB Institute of Experimental Botany.

Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Silviculture”, “Environmental Protection and Monitoring of Forest Ecosystems”, “Monitoring of Nature Ecosystems”.

Main publications: Silviculture / L.M. Razhkou [et al.]. – Minsk: BSTU, 2000. (A co-author). Forest Science / Ya.G. Pyatrou [et al.]. – Minsk: BSTU, 2000. (A co-author). Labokha, K.V. Analysis of State and Ways of Reproduction of Coniferous Forests of Belarusian Poozerye / K.V. Labokha Forest Science at the Turn of the XXI century: Proceedings / NASB Institute of Forest. – Gomel, 1997. – Iss. 46. Labokha, K.V. Natural Preliminary Renewal in Coniferous and Thinleaved Forests of Belarusian Poozerye / K.V. Labokha Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2000. – Iss. VIII. Labokha, K.V. Natural Formation of Coniferous Young Stands / K.V. Labokha Proceedings of BSTU. Series I, Forestry. – 2001. – Iss. IX. Labokha, K.V. Environmental Protection and Forest Ecosystems Monitoring / K.V. Labokha. – Minsk: BSTU, 2005. Razhkou, L.M. Forest Science and Silviculture. Practical Manual / L.M. Razhkou, K.V. Labokha. – Minsk: BSTU, 2009. Labokha, K.V. Natural Regeneration under Pine Forest Canopy in the Republic of Belarus / K.V. Labokha, D.V. Shyman, M.Yu. Ab­ramovich Problems of dendrology and silviculture: Proceedings of NASB Institute of Forest. – Gomel, 2009. – Iss. 69.

labokha_k_v.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:04 — pia