Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kobrynets_v_p

КОБРЫНЕЦ Віктар Паўлавіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Скончыў у 1962 г. Беларускі політэхнічны інстытут. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1966 г., дацэнт кафедры аўтаматызацыі вытворчых працэсаў і электратэхнікі.

Viktar P. Kobrynets

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian Polytechnical Institute in 1962. Has been working at BSTU since 1966. Assistant Professor of Department of Automation of Production Processes and Electrical Engineering.


Навуковыя інтарэсы: аўтаматызацыя хіміка-тэхналагічных працэсаў; тэорыя аўтаматычнага кіравання; мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання ў хімічнай і біятэхналагічнай прамысловасці; аптымізацыя хіміка-тэхналагічных і біятэхналагічных працэсаў. Аўтар 81 друкаванай працы, 3 вучэбных і 12 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Навуковыя партнёры: Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, Беларускі медыка-біялагічны інстытут, Расійскі хіміка-тэхналагічны універсітэт імя Дз.І. Мендзялеева, Маскоўская дзяржаўная акадэмія нафты і газу імя І.М. Губкіна.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый па спецыяльнасцях “Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання галіны”, “Праектаванне сістэм аўтаматызацыі”, “Прымяненне ЭВМ у хімічнай тэхналогіі”, “Прымяненне ЭВМ у біятэхналогіі”, “Аўтаматыка, аўтаматызацыя і АСК ТП”.

Асноўныя публікацыі: Липлянин, П.К. Оптимизация состава резиновой смеси, содержащей нитрозолигнин / П.К. Липлянин, В.П. Кобринец Весці Акад. навук БССР. Сер. хім. навук. – 1987. – № 1. Кобринец, В.П. Синтез алгоритма управления процессом сушки пиломатериалов с применением микропроцессорного контроллера Ремиконт Р-110 / В.П. Кобринец, В.А. Палагин, Д.И. Руцкий Деревообраб. пром-сть. – 1992. – № 4. Кузьмицкий, И.Ф. Статистическое исследование и моделирование процесса многокомпонентной ректификации нефти в атмосферной колонне / И.Ф. Кузьмицкий, В.П. Кобринец, В.В. Ли­­ха­вицкий Труды БГТУ. Сер. VI, Физ.-мат. науки и информатика. – 2002. – Вып. X. Кузьміцкі, І.Ф. Мадэляванне аб’ектаў і сістэм кіравання: вучэб. дапаможнік / І.Ф. Кузьміцкі, В.П. Кобрынец, А.В. Аўсяннікаў. – Мінск: БДТУ, 2003. —- Scientific interests: Automation of chemical-technological processes, theory of automatic control, modeling of plants and control systems in chemical and biotechnological industries, optimization of chemical-technological and biotechnological processes. The author of 81 publications, 3 tutorials and 12 manuals. Scientific partners: Belarusian National Technical University, Belarusian Medical-Biological Institute, Mendeleev Russian Chemical-Technological University, Gubkin Moscow State Academy of Petroleum and Gas. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Modeling of Plants and Control Systems at Branch of Industry”, “Design of Systems of Automation”, ”Application of Computers in Chemical Technology”, ”Application of Computers in Biotechnology”, ”Automatics, Automation and Automated Systems of Control of Technological Processes”. Main publications: Liplyanin, P.K. Optimization of Nitrosolignin-containing Rubber-stock Formula / P.K. Liplyanin, V.P. Kobrinets News (Vesti) of Academy of Sciences of BSSR. Series of Chemical Sciences. – 1987. – No. 1. Kobrinets, V.P. Synthesis of Algorithm of Control of Lumber Drying Process with Application of “Remicont R-110” Microprocessor-based Controller / V.P. Kobrinets, V.A. Palagin, D.I. Rutsky Woodworking Industry. – 1992. – No. 4. Kuzmitsky, I.F. Statistical Investigation and Modeling of Process of Multi-Component Rectification of Petrolium in Atmospheric Column / I.F. Kuzmitsky, V.P. Kobrinets, V.V. Likhavitsky Proceedings of BSTU. Series VI, Physical-Mathematical Sciences and Informatics. – 2002. – Iss. X. Kuzmitsky, I.F. Modeling of Plants and Control Systems: tutorial / I.F. Kuzmitsky, V.P. Kobrinets, A.V. Ovsyannikov. – Minsk: BSTU, 2003.

kobrynets_v_p.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:16 — pia