Инструменты пользователя

Инструменты сайта


kobailo_a_s

КАБАЙЛА Аляксандр Серафiмавiч

Кандыдат тэхнічных навук. Скончыў Мiнскi радыётэхнiчны iнстытут у 1976 г. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2005 г., дацэнт кафедры інфармацыйных сістэм і тэхналогій.

Alyaksandr S. KABAILA

Candidate of Technical Sciences. Graduated from Minsk Radiotechnical Institute in 1976. Has been working at BSTU since 2005. Assistant Professor of Department of Information Systems and Technologies.


Навуковыя інтарэсы: тэорыя сiнтэзу вылiчальных сiстэм рэальнага часу, сiнтэз матэматычных мадэлей для спецыялiзаваных вылiчальных сiстэм, метады кiравання вылiчальнымi сiстэмамi; прымяненне булевай алгебры для рашэння аптымiзацыйных задач; метады праектавання структурных кампанентаў аўтаматызаваных функцыя­нальна арыентаваных вылiчальных сiстэм. Аўтар 123 друкаваных прац: 71 навуковай працы, 22 вучэбных i вучэбна-метадычных дапаможнікаў, 30 вынаходстваў.

Педагагічная дзейнасць: распрацаваў і чытае курсы лекцый па дысцыплінах “Праектаванне iнфармацыйных сiстэм”, “Лагiчныя асновы лiчбавых вылiчальных сiстэм”, “Камп’ютарныя інфармацыйныя тэхналогii”, “Тэхналогii арганiзацыi, захоўвання i апрацоўкi звестак”.

Асноўныя публікацыі: Кобайло, А.С. Основы теории синтеза вычислительных структур реального времени / А.С. Кобайло. – Минск: БГУИР, 2001. Кобайло, А.С. Теоретические основы проектирования структур­но-сложных объектов / А.С. Кобайло Автоматический конт­роль и автоматизация производственных процессов: материа­лы Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 6–8 июня 2006 г. – Минск, 2006. Корженевич, Ю.В. Синтез вычислительных структур / Ю.В. Корженевич, А.С. Кобайло. – Минск: Наука и техника, 1989. Кобайло, А.С. Параллельно-конвейерные вычислители для сис­тем реального времени / А.С. Кобайло. – Минск: Приборостроение, 1995. – Вып. 14. Кобайло, А.С. Элементы теории синтеза вычислительных структур реального времени для полиграфических комплексов / А.С. Кобайло Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полигра­фия. – 2008. – Вып. XVI. Кабайла, А.С. Англа-беларускi слоўнiк па iнфарматыцы / А.С. Ка­байла, Н.Я. Савiцкая. – Мiнск: БДТУ, 2008. Кабайла, А.С. Англа-руска-беларускi слоўнiк асноўных скарачэнняў у галiне iнфарматыкi / А.С. Кабайла, Н.Я. Савiцкая. – Мiнск: БДТУ, 2009. Кобайло, А.С. Метод синтеза вычислительных структур реального времени / А.С. Кобайло. – Минск: Приборостроение, 1995. – Вып. 14.


Scientific interests: Theory of synthesis of real time computing systems, synthesis of mathematical models for specialized computing systems, methods of management of computing systems, application of Boule algebra for optimization tasks solution, methods of designing structural components of automated functionally-oriented computing systems. The author of 123 publications: 71 papers, 22 manuals and tutorials, 30 inventions.

Teaching activities: Has developed and delivers the courses of lectures: “Design of Information Systems”, “Logical Principles of Digital Computing Systems”, “Computer Information Technologies”, “Technologies of Data Arrangement, Storage and Processing”.

Main publications: Kobailo, A.S. Principles of Theory of Synthesis of Real Time Computing Structures / A.S. Kobailo. – Minsk: BSUIR, 2001. Kobailo, A.S. Theoretical Principles of Design of Structurally Complex Objects / A.S. Kobailo Automated Control and Automation of Production Processes: Materials of International Scientific Conference, Minsk, June 6-8, 2006. – Minsk, 2006. Korzhenevich, Yu.V. Synthesis of Computing Structures / Yu.V. Korzhenevich, A.S. Kobailo. – Minsk: Nauka i Tekhnika Publ., 1989. Kobailo, A.S. Parallel-Conveyer Calculators for Real Time Systems / A.S. Kobailo. – Minsk: Priborostroenie Publ., 1995. – Iss. 14. Kobailo, A.S. Elements of Theory of Synthesis of Real Time Computing Structures for Polygraphic Complexes / A.S. Kobailo Proceedings of BSTU. Series IX, Printing and Publishing. – 2008. – Iss. XVI. Kobailo, A.S. English-Belarusian Dictionary on Informatics / A.S. Ko­bailo, N.E. Savitskaya. – Minsk: BSTU, 2008. Kobailo, A.S. English-Russian-Belarusian Dictionary of Abbreviations on Informatics / A.S. Kobailo, N.E. Savitskaya. – Minsk: BSTU, 2008. Kobailo, A.S. Methods of Synthesis of Real Time Digital Structures / A.S. Kobailo. – Minsk: Priborostroenie Publ., 1995. – Iss. 14.

kobailo_a_s.txt · Последние изменения: 2016/01/05 09:27 — pia