Инструменты пользователя

Инструменты сайта


klyndzyuk_a_i

КЛЫНДЗЮК Андрэй Іванавіч

Кандыдат хімічных навук, дацэнт. У 1992 г. скончыў з адзнакай хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1992 г., дацэнт кафедры фізічнай і калоіднай хіміі.

Andrey I. Klyndzyuk

Candidate of Chemical Sciences, Assistant Professor. Graduated from Belarusian State University (Fa­culty of Chemistry) in 1992 with Honours. Has been working at Belarusian State Technological University since 1992. Assistant Professor of Department of Physical and Colloidal Chemistry.


Навуковыя інтарэсы: структура і ўласцівасці слаістых аксідаў, у тым ліку пераўскітападобных; механізм і кінетыка фазаўтварэння ў шматкампанентных сістэмах аксідаў металаў; распрацоўка эфектыўных тэрмаэлектрыкаў на базе аксідаў металаў. Аўтар больш за 170 навуковых і вучэбна-метадычных прац, у тым ліку больш за 70 артыкулаў у навуковых часопісах.

Навуковыя партнёры: Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па матэрыяла­знаўстве, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны тэхналагічны інстытут, Вяцкі дзяржаўны універсітэт, Інстытут тэрмаэлектрыкі НАН Украіны.

Педагагічная дзейнасць: чытае курсы лекцый “Фізічная хімія”, “Паверхневыя з’явы і дысперсныя сістэмы”, “Агульная, неарганічная і фізічная хімія”.

Асноўныя публікацыі: Клындюк, А.И. Кинетика образования твердых растворов YBa2(1-x)Me2xCu3O7–δ (Me = Sr, Ca) / А.И. Клындюк, Л.А. Башкиров, Г.С. Петров Журнал прикладной химии. – 1998. – Т. 71, вып. 10. Klyndyuk, A.I. Thermal expansion of YBa2–xMexCu3O7–δ (Me = Sr, Ca; 0,0 ≤ x ≤ 1,0) solid solutions at elevated temperatures / A.I. Klyn­dyuk, G.S. Petrov, L.A. Bashkirov Journal of Materials Science. – 2002. – Vol. 37, No. 12. Клындюк, А.И. Влияние кислородной нестехиометрии на тепло- и электрофизические свойства слоистых феррокупратов LnBaCuFeO5+δ (Ln = La, Pr; 0 ≤ δ ≤ 0,48) / А.И. Клындюк Физика твердого тела. – 2008. – Т. 50, вып. 4. Klyndyuk, A.I. Thermoelectric properties of the layered oxides LnBaCu(Co)FeO5+δ (Ln = La, Nd, Sm, Gd) / A.I. Klyndyuk, Ye.A. Chi­zhova Functional Materials. – 2009. – Vol. 16, No. 1. Термоэлектрические свойства некоторых перовскитных окси-дов / А.И. Клындюк [и др.] Термоэлектричество. – 2009. – № 3. Клындюк, А.И. Физическая химия: тексты лекций / А.И. Клындюк, Г.С. Петров. – Минск: БГТУ, 2006. —- Scientific interests: structure and properties of the layered oxides, including perovskite-like oxides; mechanism and kinetics of the phase formation in the multi-component systems of the metal oxides; development of the effective thermo-electrics based on the metal oxides. The author of more than 170 publications, including more than 70 papers in scientific journals. Scientific partners: NASB Scientific Practical Materials Research Centre, Belarusian State University, St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), Vyatka State University, Institute of Thermoelectricity of NAS of Ukraine. Teaching activities: Delivers the courses of lectures: “Physical Chemistry”, “Surface Effects and Disperse Systems”, “General, Inorganic and Physical Chemistry”. Main publications: Klyndyuk, A.I. Kinetics of Formation of Solid Solutions YBa2(1-x)Me2xCu3O7–δ (Me = Sr, Ca) / A.I. Klydyuk, L.A. Bashkirov, G.S. Petrov Russian Journal of Applied Chemistry. – 1998. – Vol. 71, No. 10. Klyndyuk, A.I. Thermal Expansion of YBa2–xMexCu3O7–δ (Me = Sr, Ca; 0,0 ≤ x ≤ 1,0) Solid Solutions at Elevated Temperatures / A.I. Klyndyuk, G.S. Petrov, L.A. Bashkirov Journal of Materials Science. – 2002. – Vol. 37, No. 12. Klyndyuk, A.I. Effect of Oxygen Nonstoichiometry on the Thermal and Electrophysical Properties of Layered Ferrocuprates LnBa-CuFeO5+δ (Ln = La, Pr; 0 ≤ δ ≤ 0,5) / A.I. Klyndyuk Physics of Solid State. – 2008. – Vol. 50, iss. 4. Klyndyuk, A.I. Thermoelectric Properties of the Layered Oxides LnBaCu(Co)FeO5+δ (Ln = La, Nd, Sm, Gd) / A.I. Klyndyuk, Ye.A. Chizhova Functional Materials. – 2009. – Vol. 16, No. 1. Thermoelectric Properties of Some Perovskite Oxides / A.I. Klyndyuk [et al.] Journal of Thermoelectricity. – 2009. – No. 3. Klyndyuk, A.I. Physical Chemistry: texts of lectures / A.I. Klyndyuk, G.S. Petrov. – Minsk: BSTU, 2006.

klyndzyuk_a_i.txt · Последние изменения: 2016/01/04 17:16 — pia